Město Blatná
Blatná

Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů

Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů

(dle § 11 zák. č. 86/2001 Sb.)
 
Provozovatelé  zvláště  velkých,  velkých  a  středních stacionárních zdrojů jsou povinni:
 a) uvádět  do  provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s podmínkami ochrany  ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle § 17,
 b) dodržovat  emisní  limity  včetně stanovených lhůt k jejich plnění, emisní stropy, přípustnou tmavost kouře, pachové číslo a neobtěžovat zápachem nad přípustnou míru obydlené oblasti,
 c) zjišťovat  množství  vypouštěných znečišťujících látek postupem a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
 d) plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38,
 e) vést  provozní  evidenci  o  stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím  právním  předpisu  a  zpracovat  souhrnnou  evidenci  z  údajů provozní evidence a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší,
 f) poskytovat  příslušným  orgánům  ochrany  ovzduší údaje podle písmene e) a další  jimi  vyžádané  údaje potřebné zejména ke zjištění podílu zdroje na znečišťování ovzduší,
 g) bezodkladně  odstraňovat  v  provozu stacionárních zdrojů nebezpečné stavy ohrožující  kvalitu  ovzduší  a  činit  opatření  k předcházení havárií; v případě  výskytu  takového stavu podat o něm zprávu orgánu ochrany ovzduší nejpozději  do 24 hodin; v případě poruchy, za kterou se považuje odchylka od  normálního  provozu  zdroje  v důsledku technické závady a při které u zdroje  nemohou  být  dodrženy emisní limity, bezodkladně odstavit zdroj v souladu  se  souborem  technickoorganizačních  opatření,  není-li ji možno odstranit  do  24 hodin od jejího vzniku; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem, /6/
 h) vypracovat  pro  účely regulace emisí za situace uvedené v § 8 odst. 1 a 3 regulační  řády pro provoz stacionárních zdrojů a předložit je inspekci ke schválení,
 i) při  vyhlášení  regulačních  opatření  podle  § 8 odst. 3 plnit povinnosti vyplývající  z ústředního, krajského a místního regulačního řádu podle § 8 odst. 4 a 5,
 j) zajistit   a   řádně   provozovat  technické  prostředky  pro  nepřetržité (kontinuální)   měření   emisí   látek   znečišťujících   ovzduší   včetně zaznamenávání,  vyhodnocování a uchovávání jeho výsledků, pokud to stanoví prováděcí právní předpis,
 k) při   vážném   nebo  bezprostředním  ohrožení  zdraví  z  důvodu  nadměrné koncentrace  znečišťujících  látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz stacionárního  zdroje,  jeho  části  nebo jinou činnost, která je příčinou ohrožení  nebo  snížení  kvality ovzduší, neprodleně informovat inspekci a správní úřady podle zvláštního právního předpisu /6/ a plnit jejich pokyny ke  zjednání  nápravy;  současně informovat veřejnost o následcích poruchy nebo jiné příčiny, která vedla ke vzniku této situace,
 l) umožnit  osobám  pověřeným  orgány  ochrany  ovzduší a inspekci přístup ke stacionárnímu  zdroji  za  účelem  zjištění množství znečišťujících látek, kontroly   provozu   a   technického  stavu  tohoto  zdroje,  na  požádání zpřístupnit  veřejnosti  informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních k omezení tohoto znečišťování,
 m) zpřístupnit  veřejnosti  informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních omezení tohoto znečišťování,
 n) na základě požadavku ministerstva nebo inspekce poskytnout informace nutné ke  stanovení  kategorie stacionárního zdroje podle § 4 odst. 10 a 11 a ke stanovení rozsahu sledovaných znečišťujících látek podle § 9 odst. 4,
 o) plnit úkoly vyplývající z plánu snížení emisí podle § 5 odst. 6,
 p) plnit úkoly vyplývající z programů ke zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6,
 r) plnit  plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje podle § 5 odst. 8,
 s) předkládat  inspekci  protokoly  o  výsledcích měření znečišťujících látek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9.
Evidence zdrojů znečišťování
a vyhodnocování kvality ovzduší
(dle § 13, zák. č. 86/2002 Sb.)
Provozovatel zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje je povinen zpracovat  z  údajů  provozní  evidence  souhrnnou provozní evidenci u každého provozovaného  stacionárního  zdroje za kalendářní rok a předat ji inspekci do 15. února následujícího roku.
 
Provozovatel  středního  stacionárního  zdroje je povinen zpracovat z údajů  provozní  evidence  souhrnnou provozní evidenci u každého provozovaného stacionárního  zdroje  za  kalendářní  rok  a předat ji obecnímu úřadu obce s rozšířenou přenesenou působností do 15. únoranásledujícího roku.
Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a postup vedení provozní evidence  pro  zvláště  velké,  velké  a  střední  stacionární  zdroje, postup zpracování  údajů  souhrnné  provozní  evidence,  zpracování provozního řádu a postup při hlášení havárie stacionárního zdroje.
Poplatky za znečišťování ovzduší
(§ 19 zák. č. 86/2002 Sb.)
 
Provozovatelé   zvláště   velkých,   velkých,   středních  a  malých stacionárních  zdrojů  platí  poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje  orgán  kraje,  okresní  úřad  nebo  orgán  obce  (dále jen "správce poplatku").  Poplatky,  jejichž výše nedosahuje 500 Kč, se nevyměří a řízení o vyměření poplatku se zastaví.
 
Poplatkovým  obdobím podle zákona o ochraně ovzduší je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován.
 
Na běžný rok se platí poplatek zpravidla zálohově; výše záloh   se   stanoví   podle   skutečného  množství  znečišťujících  látek  za předcházející kalendářní rok.
O výši poplatku provozovatelů zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů  rozhoduje  a  poplatek  vybírá  a  vymáhá krajský úřad. Údaje na vyžádání  poskytuje krajský úřad ministerstvu. Poplatky jsou příjmem Státního fondu  životního  prostředí České republiky. Krajský úřad vede evidenci zvláště velkých  a  velkých  stacionárních  zdrojů  a  evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší.
 
O výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou přenesenou působností.  Poplatky  vybírá  a vymáhá finanční úřad příslušný podle místa   stacionárního  zdroje.  Tyto  poplatky  jsou  příjmem  Státního  fondu životního  prostředí  České  republiky.  Obecní úřad obce s rozšířenou přenesenou působností vede evidenci středních stacionárních  zdrojů  a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší. Kopie  veškerých  rozhodnutí týkajících se poplatků zasílá obecní úřad obce s rozšířenou přenesenou působností místně příslušnému finančnímu úřadu do 7 dní od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.
Jsou-li  v  provozním  areálu  téhož provozovatele stacionární zdroje různých  kategorií, je příslušný rozhodovat o poplatcích za znečišťování všech těchto zdrojů ten správce poplatku, který je příslušný rozhodovat o poplatcích týkajících se nejvyšší kategorie zdroje. Toto ustanovení se nevztahuje na malé zdroje znečišťování.
 
Poplatky za zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje se platí za  znečišťující  látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, pro které má  zdroj  znečišťování  stanoven  emisní  limit.  Roční výše sazeb poplatků a způsob  jejich  výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Vypočtený poplatek se zaokrouhluje na celé 100 Kč.
Provozovatel  zvláště  velkého,  velkého  a  středního stacionárního zdroje  je  povinen  vypočítat  poplatek  způsobem  podle  odstavce 8 za každý zpoplatněný  zdroj  a  oznámit  tento výpočet správci poplatku do 15. února po skončení poplatkového období nebo v termínu podle odstavce 14. Současně oznámí i  další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.
Zálohy  na  poplatek  v  prvním roce uvedení stacionárního zdroje do provozu se stanoví výpočtem z jeho projektované kapacity. Oznamovací povinnost je  provozovatel  povinen  splnit  do  2 měsíců od vydání povolení k provozu.
 
Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší.
Oznamovací povinnosti
(§ 20, zák. č. 86/2002 Sb.)
 
Skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše poplatků včetně zastavení   provozu   stacionárního   zdroje   nebo   změnu  provozovatele  je provozovatel  povinen oznámit příslušnému správci poplatku do 30 dnů od vzniku této  skutečnosti jako podklad pro vydání nového rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí o vyměření poplatku a jeho záloh zruší.

 

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 15 °C 11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 19/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 22/11 °C
úterý 28. 5. oblačno 22/12 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.