Město Blatná
Blatná

Jednací řád

Jednací řád Zastupitelstva města Blatná

Zastupitelstvo města Blatná se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje jeho přípravu, svolání, účast jeho členů, průběh jednání, jakož i další otázky, které s činností ZM souvisí.
 2. Úkoly tímto jednacím řádem uložené starostovi plní v době jeho nepřítomnosti místostarosta.
 3. Při řešení situací tímto jednacím řádem neupravených se postupuje dle zákona.

Článek 2
Pravomoci zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách svěřených mu zákonem a ostatními právními předpisy.
 2. Zastupitelstvo města může jednat i o jiných záležitostech, pokud se na nich shodne a jejich projednání není vyhrazeno jinému orgánu města nebo jiné osobě.
 3. Zastupitelstvo města rozhoduje o zrušení usnesení rady města Blatná, jsou-li mu předložena k rozhodnutí starostou poté, co pozastavil jejich výkon z důvodu jejich nesprávnosti.

Článek 3

Svolání jednání zastupitelstva města

 1. V průběhu prosince obdrží každý člen zastupitelstva města informativní termínový kalendář jednání zastupitelstva města na I. pololetí dalšího kalendářního roku a následně v průběhu měsíce červen termínový kalendář jednání zastupitelstva města na II. pololetí, přičemž zasedání zastupitelstva musí být uskutečněno vždy nejméně 1x za 3 měsíce.
 2. Oficiální jednání zastupitelstva svolává starosta písemnou popř. elektronickou pozvánkou jednotlivým členům zastupitelstva nejpozději 7 dní přede dnem jednání (řádné zasedání).
 3. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva v zákonné lhůtě, tj. nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost o jeho svolání doručena městskému úřadu (mimořádné zasedání).

Článek 4

Příprava jednání zastupitelstva města

 1. Přípravu jednání zastupitelstva města organizuje starosta města ve spolupráci s odbory Městského úřadu Blatná, výbory a komisemi, přičemž stanoví zejména:
 1. dobu a místo jednání
 2. odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
 3. způsob projednání materiálů
 1. Za přípravu návrhu pro jednání zastupitelstva města (zejména za úplnost, správnost a soulad se skutečností a s obecně závaznými právními předpisy) odpovídá předkladatel, kterým je zpravidla vedoucí odboru/oddělení městského úřadu, rada města, člen zastupitelstva města nebo výbor zřízený zastupitelstvem města.
 2. Materiály v písemné a elektronické podobě určené pro jednání zastupitelstva města jsou předkládány prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny spolu s pozvánkou nejpozději 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města všem jeho členům a tajemníkovi městského úřadu.
 3. Materiály pro jednání zastupitelstva města musí být zpracovány jednotnou formou, přehledně, věcně a zpravidla obsahují:
 1. název materiálu
 2. datum zpracování
 3. označení zpracovatele a předkladatele
 4. vlastní text
 5. důvodovou zprávu, která obsahuje zpravidla zhodnocení dosavadního stavu, stručný rozbor příčin nedostatků, odůvodnění navrhovaných opatření a jejich vliv na rozpočet města (pokud lze takový vliv očekávat)
 6. návrh usnesení
 7. přílohy
 8. informace o projednání v příslušné komisi nebo výboru
 1. O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva informuje starosta občany nejpozději 7 dnů před jednáním zastupitelstva města,  a to na úřední desce městského úřadu (i elektronické) a prostřednictvím místního tisku a rozhlasu.

Článek 5

Účast členů zastupitelstva města na jednání

 1. Členové zastupitelstva města jsou povinni se účastnit každého jednání, jinak jsou povinni omluvit se předem starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod je nutné omluvit.
 2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.
 3. Nesejde-li se zastupitelstvo města v usnášeníschopném počtu ani do 20 minut od sděleného začátku jednání, nezahájí starosta jednání zastupitelstva města a do 15-ti dnů svolá nové jednání se stejným programem.

Článek 6

Účast veřejnosti na jednání zastupitelstva města

 1. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná, přičemž občané svou účast stvrzují podpisem do listiny přítomných.
 2. Občané města Blatná, kteří dosáhli věku 18 roků, nebo vlastní na území města Blatná nemovitost, a fyzická osoba, které dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě Blatná hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, (dále jen občané města) mají právo:
 1. vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
 2. vyjadřovat se k návrhům rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města,
 3. nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy,
 4. požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů města, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, nejpozději do 90 dnů,
 5. podávat orgánům města návrhy, připomínky a podněty, které orgány města vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, nejpozději do 90 dnů.
 1. Předsedající udělí slovo občanům po té, kdy se již nikdo ze zastupitelů o slovo nehlásí.
 2. Jiné příspěvky občanů, zastupitelů a dalších přítomných osob, mimo písemně předem předložených materiálů, týkající se samostatné působnosti zastupitelstva města, budou zařazeny v bodu „Různé“. Jednotlivé příspěvky budou časově omezeny na 5 minut, přičemž tato doba může být se souhlasem zastupitelstva města prodloužena, a dotázaní odpoví požadovanou formou pokud možno neprodleně.

Článek 7

Průběh úvodní části jednání zastupitelstva města

 1. Zasedání zastupitelstva města řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta. Ve výjimečném případě, například při současné nepřítomnosti starosty i místostarosty, může jednání řídit i jiný člen zastupitelstva města (dále jen předsedající).
 2. Předsedající řídí rozpravu, hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, předkládá návrhy na ukončení a přerušení zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí předsedající zasedání a starosta svolá do 15 dnů nové zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu.
 3. V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a zveřejněno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a nechá zvolit dva členy zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z tohoto jednání  a dva členy zastupitelstva města do návrhové komise. Dále předsedající konstatuje, že z jednání zastupitelstva města Blatná je pořizován audio záznam, který bude po ověření zápisu z jednání zveřejněn na webových stránkách města a žádá přítomné občany, aby podpisem na listině přítomných udělili souhlas s nahráváním.
 4. Předsedající předloží ke schválení popř. k doplnění program jednání, přičemž na zasedání zastupitelstva města může být jednáno pouze o věcech, které byly zařazeny na program jednání. Návrhy na doplnění programu jednání může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města pouze před schválením programu. O těchto návrzích, o případných námitkách proti programu a o jeho konečné podobě rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním před projednáváním dalších bodů programu. Tím však není dotčena možnost zastupitelstva města oznámit v průběhu zasedání změnu pořadí bodu schváleného programu (viz. čl. 9, odst. 9, bod a).
 5. Po schválení programu předsedající informuje zastupitelstvo města o případných podaných námitkách k zápisu z předchozího jednání, o jejichž uplatnění rozhodne zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva města k nahlédnutí.

Článek 8

Návrhová komise

 1. V úvodu jednání obdrží návrhová komise v písemné formě popř. elektronicky návrhy usnesení ke všem předloženým bodům programu, u nichž se vyžaduje rozhodnutí zastupitelstva města.
 2. V průběhu projednávání jednotlivých bodů programu zaznamenává protinávrhy na usnesení a schválené pozměňovací návrhy, které zapracovává do konečné verze návrhu usnesení.
 3. Konečnou verzi návrhu usnesení předkládá na základě požádání předsedajícího přítomným členům zastupitelstva města.
 4. Po skončení jednání předá návrhová komise zapisovateli jedno podepsané paré všech usnesení, o kterých bylo v průběhu jednání hlasováním rozhodnuto, a které se následně stane součástí zápisu z jednání.

Článek 9

Projednávání jednotlivých bodů schváleného programu

 1. Jednotlivé body programu jsou projednávány ve schváleném pořadí.
 2. Prvním bodem jednání zastupitelstva města je vždy kontrola plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva města, kterou zpravidla provede místostarosta.
 3. Úvodní slovo k dalším jednotlivým bodům uvede předsedající, popřípadě předkladatel či zpracovatel.
 4. Do rozpravy, k danému bodu, se přihlašují členové zastupitelstva města zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo členu vlády či jeho zástupci, poslanci, senátorovi, zástupci orgánu kraje   a tomu členovi zastupitelstva města, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů (technická poznámka).
 5. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva města přihlásit pouze do konce rozpravy.
 6. Pokud starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon jím byl pozastaven pro nesprávnost, je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit. Poté zastupitelstvo města rozhodne hlasováním.
 7. Předsedající může udělit slovo i jiným osobám, zejména přispěje-li to k projednávání (např. odborníkovi v oboru, právníkovi, apod.). K jednotlivým bodům se v průběhu jejich projednávání mohou vyjadřovat též předsedové osadních výborů. Slova se však může ujmout pouze ten, komu předsedající udělil slovo.
 8. Předsedající může vyhlásit přestávky v průběhu jednání, délka přestávky je do 10 minut, o delší přestávce rozhodnou zastupitele hlasováním.
 9. Zastupitelstvo města se může hlasováním, podle průběhu jednání, usnést na těchto organizačních nebo omezujících opatřeních:
 1. změně pořadí projednávaných bodů jednání, sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům
 2. časovém omezení diskusních vystoupení maximálně na 5 minut, u předkladatele na 10 minut a u technických poznámek na 3 minuty
 3. nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
 1. Rozpravu po vyčerpání diskusních příspěvků všech diskutujících ukončí předsedající.
 2. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města, pokud měl každý člen možnost alespoň jednou se v rozpravě vyjádřit k projednávanému bodu. O takovémto návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Článek 10

Příprava usnesení zastupitelstva města

 1. Každý úkon zastupitelstva města (rozhodnutí o návrhu, volba) je zakončen zpravidla hlasováním o usnesení. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu města ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva města. Usnesení se nepřijímá pouze u procedurálních otázek.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v zápise či v usnesení formulovány stručně, adresně, případně s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení podává kterýkoliv člen zastupitelstva města, konečný text předkládá zastupitelstvu města ke schválení předsedající.
 3. Usnesením zastupitelstva města se mohou ukládat úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva města, městskému úřadu, tajemníkovi, radě města a výborům, případně pracovním komisím, pokud si je zastupitelstvo města zřídí.

Článek č. 11

Hlasování

 1. ZM je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, to je minimálně 8 členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby se na zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví pořadí těchto bodů pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejdříve o těchto změnách a poté o celém návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. V případě více protinávrhů se hlasuje v pořadí, v jakém byly protinávrhy podávány. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo města na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve zástupce každé z volebních stran zastoupených v zastupitelstvu města, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání přeruší na dobu nejdéle 30 minut. Dohodovací řízení řídí předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nedojde-li ve lhůtě 30 minut k dohodě nebo nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, předsedající prohlásí návrh za zamítnutý.
 6. Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení ani žádný z jiných návrhů, ukončí předsedající projednávání příslušného bodu (usnesení tedy nevzniká a skutečnost, že usnesení nebylo přijato, se pouze zaznamená do zápisu).
 7. Je-li k některému bodu přijato usnesení nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva města, je považováno pro probíhající zasedání za konečné, stává se bodem usnesení zastupitelstva města a již o něm nemůže být znovu na tomto jednání hlasováno.
 8. Hlasování se provádí veřejně a to zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Pokud člen zastupitelstva města navrhne tajné hlasování k projednávanému bodu, zastupitelstvo města hlasuje (veřejně) o jeho návrhu bez rozpravy. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.
 9. Usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta resp. předsedající spolu s dvěma ověřovateli zápisu.
 10. Zveřejnění usnesení zastupitelstva města se provádí vyvěšením na úřední desce po ověření zápisu dvěma ověřovateli a starostou města.
 11. Plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města zabezpečuje rada města jako výkonný orgán města v oblasti samostatné působnosti, který je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města.

Článek 12
Dotazy členů zastupitelstva města (interpelace)

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, její jednotlivé členy, na další orgány města a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně nejdéle do 30 dnů.
 3. Dotazy vznesené na jednání zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise z jednání.

Článek 13
Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva města, předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

Článek 14
Ukončení zasedání zastupitelstva města

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů ZM pod 8 nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech svolá starosta zasedání znovu do 15 dnů.

Článek 15
Pracovní komise

 1. Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo města zřídit pracovní komise.
 2. Do těchto pracovních komisí volí zastupitelstvo města své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
 3. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva města, které odsouhlasilo splnění úkolu.

Článek 16

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva města

 1. O průběhu jednání ZM se pořizuje zápis. Za jeho vyhotovení odpovídá zapisovatel, za správnost současně i jeho ověřovatelé. Městský úřad, sekretariát starosty, vede přehled usnesení a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 1. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je:

- den a místo jednání
- hodina zahájení a ukončení
- doba přerušení
- jména určených ověřovatelů zápisu a návrhové komise
- počet přítomných členů, jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva města, pozdní

  příchody či dřívější odchody členů zastupitelstva města
- schválený pořad jednání
- vlastnoručně podepsaná listina přítomných zastupitelů a přítomných občanů

- materiály pro jednání zastupitelstva města včetně jejich případného dodatečného doplnění

- průběh rozpravy se jmény řečníků

- písemné návrhy i ústní návrhy a dotazy podané při jednání zastupitelstva města

- výsledek hlasování jednotlivých členů zastupitelstva města
- přijatá usnesení

- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZM měly stát součástí zápisu

 1. Zápis se zhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města a podepisuje jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 10 let se předává okresnímu archivu k archivaci.
 2. O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města.
 3. Zveřejnění usnesení zastupitelstva města se provádí na úřední desce městského úřadu.
 4. Z jednání zastupitelstva města se pořizuje zvukový záznam, který se po ověření zápisu zveřejní na oficiálních webových stránkách města a to do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva města.

Článek 17
Zabezpečení a kontrola usnesení

 1. Organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva města zajišťuje tajemník městského úřadu.
 2. Starosta a místostarosta opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti.
 3. Opatření směřující k činnosti výborů zřízených zastupitelstvem města realizují jejich předsedové.
 4. Kontrolu plnění usnesení provádí zastupitelstvo města vždy na začátku svého dalšího zasedání, neurčí-li k některým bodům odlišnou lhůtu.

Článek 18

Další povinnosti členů zastupitelstva

 1. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

 

 1. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.

Článek 19
Závěrečné ustanovení

 1. Tento jednací řád včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 schválilo zastupitelstvo města Blatná dne 25. 3. 2015.
 2. Současně se ruší jednací řád schválený zastupitelstvem města Blatná dne 11. 6. 2007.

 

      

      ..............................................                                ....................................................      

           Bc. Kateřina Malečková                                                 Pavel Ounický

                 starostka                                                                místostarosta

           

 

Příloha č. 1                                               

Volební řád

pro tajnou volbu na jednu funkci a na více funkcí na zasedání zastupitelstva města Blatná

Článek 1

 Volba na jednu funkci

 1. Návrhy na kandidáty na jednu funkci předkládají členové zastupitelstva města. Jména kandidátů budou napsána na volební lístek podle abecedy a budou označena pořadovým číslem. U člena zastupitelstva města se uvede na volebním lístku i jeho příslušnost k volební straně.
 2. Při volbě označí každý člen zastupitelstva města nejvýše jednoho kandidáta na jednu funkci tak, že zakroužkuje pořadové číslo před jeho jménem. Označí-li člen zastupitelstva města více kandidátů, je volební lístek neplatný.
 3. Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva města.
 4. Nezískal-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva města, pokračuje volba druhým kolem.
 5. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů v prvním kole. V případě rovnosti hlasů kandidátů na prvním nebo druhém místě postupují všichni tito kandidáti do druhého kola.
 6. Není-li ve druhém kole zvolen žádný z kandidátů, vyhlásí předsedající přestávku na poradu klubů zastupitelů, poté pokračuje volba třetím kolem.
 7. Do třetího kola postupují všichni kandidáti z druhého kola v souladu s ustanovením bodu 5 čl. 1.
 8. Není-li ani ve třetím kole zvolen žádný kandidát, je volba v tento den ukončena.
 9. Novou volbu ve stejný den je možno uskutečnit pouze na základě podání návrhu nového kandidáta nebo nových kandidátů.

Článek 2

 Volba na více funkcí

 1. Návrhy na kandidáty na více funkcí předkládají členové zastupitelstva města. Jména kandidátů budou napsána na volební lístek podle abecedy a budou označena pořadovým číslem. U člena zastupitelstva města se uvede na volebním lístku i jeho příslušnost k volební straně.
 2. Při volbě označí každý člen zastupitelstva města nejvýše tolik kandidátů, jaký je počet mandátů, a to tak, že zakroužkuje pořadové číslo před jejich jménem. Označí-li člen zastupitelstva města více kandidátů, než je počet mandátů, je volební lístek neplatný.
 3. Po sečtení hlasů v prvním kole volby jsou kandidáti seřazeni sestupně podle počtu získaných hlasů. Zvoleni jsou kandidáti v pořadí dle získaných hlasů, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva města, maximálně však v takovém počtu, na kolik mandátů je volba prováděna.
 4. V případě, že na posledním volitelném místě větší počet  kandidátů než je volených mandátů získal stejný počet nadpoloviční většiny hlasů všech členů zastupitelstva města, postupují do dalšího kola pouze všichni tito kandidáti.
 5. Pokud nejsou obsazeny po prvním kole všechny mandáty z důvodu, že neobdržel dostatečný počet kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva města, mohou členové zastupitelstva města navrhnout do dalšího kola místo dosavadních kandidátů jiné kandidáty. V tom případě se dále postupuje dle bodu 1 čl. 2. Pokud nedojde ke změně navržených kandidátů,  postupují do druhého kola kandidáti v pořadí dle získaných hlasů, kteří nezískali nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva města v předchozím kole, a to maximálně v počtu n+1, kde n je počet neobsazených míst volených funkcí. V případě rovnosti hlasů pro kandidáty na n+prvém místě však postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
 6. Nejsou-li ve druhém kole volbou obsazeny všechny mandáty, vyhlásí předsedající přestávku na poradu členů zastupitelstva města, poté pokračuje volba třetím kolem, pokud nedošlo ke změně návrhů kandidátů dle bodu 5 čl. 2.
 7. Do třetího kola postupují kandidáti z druhého kola v souladu s ustanoveními bodu 4 čl. 2.
 8. Nejsou-li ani ve třetím kole volbou obsazeny všechny mandáty, je volba v tento den ukončena.
 9. Novou volbu (či doplnění mandátů) ve stejný den je možno uskutečnit pouze na základě podání návrhu nového kandidáta nebo nových kandidátů.

Článek 3

Obecná ustanovení

 1. Pro provedení a řízení voleb zvolí zastupitelstvo ze zástupců volebních stran volební komisi o lichém počtu členů, která si ze svého středu zvolí předsedu.
 2. O hlasování pořizuje volební komise zápis, který je podepsán všemi členy komise.
 3. Tento volební řád se nepoužije, rozhodne-li se zastupitelstvo provést volbu aklamací.

Tento volební řád byl jako příloha č. 1 k Jednacímu řádu zastupitelstva města schválen dne 25. 3. 2015.

 

Příloha č. 2                                    

JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů.

Článek 2

Postavení výboru

1. Zastupitelstvo zřizuje a zrušuje výbory v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) a § 117 a následujících zákona o obcích.

2. Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva

3. Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru stanoví § 119 zákona o obcích. Ostatním výborům stanoví náplň činnosti a úkoly zastupitelstvo.

4. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu.

5. Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo. Předsedou výboru je vždy, vyjma osadních výborů, člen zastupitelstva.

6. Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo podle potřeby příslušného odvětví, ve kterém výbor vyvíjí svoji činnost, vždy má však min. 3 členy. Počet členů výboru je vždy lichý.

7. Funkce člena výboru zaniká:

 1. ukončením hlasování ve druhý den voleb, popř. nových voleb do zastupitelstva obce
 2. okamžikem, ve kterém člen výboru oznámí ne zasedání zastupitelstva, že ze své funkce odstupuje
 3. písemným oznámením o odstoupení z funkce člena výboru, a to dnem, který člen výboru jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno orgánům obce nebo předsedovi výboru
 4. dnem následujícím po dni, ve kterém člen výboru oznámil na jednání výboru, že ze své funkce odstupuje; tato skutečnost se uvádí v zápisu z jednání výboru; předseda výboru o této skutečnosti informuje nejbližší zasedání zastupitelstva obce
 5. úmrtím člena výboru
 6. odvoláním

Článek 3

Jednání výboru

 1. Výbor se schází podle potřeby.
 2. Výbor svolává předseda výboru a určuje místo, čas a pořad jednání výboru.
 3. Výbor jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové výboru, příp. městský úřad.
 4. Jednání výboru je neveřejné.
 5. Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Výbor si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání výboru zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním.
 6. Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání výboru, oznámí předem předsedovi výboru důvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování a jiný člen výboru nemůže za nepřítomného člena výboru hlasovat.
 7. Jednání výboru řídí jeho předseda. V jeho nepřítomnosti řídí výbor jiný člen výboru pověřený předsedou.
 8. Na každém jednání se pořizuje zápis, který podepisuje ten, kdo jednání řídil. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů výboru, schválený program, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
 9. V případě, že výbor provádí kontrolu, o provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor následně předloží zápis zastupitelstvu; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

10. Nejpozději do 10 dnů po skončení jednání výboru musí být zápis a usnesení předány městskému úřadu.

Článek 4

Usnesení výboru a hlasování

 1. Výbor je způsobilý se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila svůj souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
 3. Usnesení, stanoviska a závěry výboru vyžádané k materiálům zastupitelstva se uvádějí do zápisu, který je následně předkládán zastupitelstvu města.

 

Článek 5

Jiná ustanovení

 1. Výbory předkládají všechny zápisy z jednání či kontrol k projednání zastupitelstvu města. Předsedové osadních výborů pak nejméně 1x za rok zastupitelstvu města podají zprávu o své činnosti, a to zpravidla písemně.
 2. V zájmu úspěšného plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou výbory jednat společně a podávat zastupitelstvu společné zprávy, návrhy, stanoviska apod.
 3. Písemnosti vyhotovené výbory se označují v záhlaví názvem obce, uvedením zastupitelstva a názvem výboru, který písemnost vyhotovil.

Tento jednací řád výborů byl jako příloha č. 2 k Jednacímu řádu zastupitelstva města schválen dne 25. 3. 2015.

Město Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 15 °C 11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 19/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 22/11 °C
úterý 28. 5. oblačno 22/12 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.