Město Blatná
Blatná

Jednací řád

Jednací řád Rady města Blatná č. 1/2017

Rada města Blatná (dále jen „RM“) se usnesla podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na tomto svém jednacím řádu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád RM upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnesení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky, které s činností RM souvisí.
 2. Úkoly tímto jednacím řádem uložené starostovi plní v době jeho nepřítomnosti místostarosta.
 3. Při řešení situací tímto jednacím řádem neupravených se postupuje dle zákona o obcích.

Čl. 2
Pravomoci RM

 1. RM rozhoduje o všech otázkách svěřené jí zákonem o obcích a ostatními právními předpisy.
 2. RM plní úkoly v souladu s § 102 odst. 1 až 3 zákona o obcích.  
 3. RM může jednat a rozhodovat i o jiných záležitostech, pokud se na nich shodne a jejich projednání není vyhrazeno zastupitelstvu města (dále jen „ZM“) nebo jinému orgánu města či jiné osobě.


Čl. 3
Svolání a příprava jednání RM

 1. RM se schází na neveřejných schůzích podle potřeby. Zasedání svolává starosta písemnou pozvánkou obsahující program jednání a materiály dle odst. 5.
 2. Přípravu jednání RM organizuje starosta podle programu, přitom stanoví zejména:
  a) dobu a místo konání
  b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
  c) způsob projednání materiálů.
 3. Za přípravu návrhu pro jednání RM, zejména za úplnost a správnost, odpovídá předkladatel, zpravidla tajemník, vedoucí útvaru městského úřadu, statutární zástupci právnických osob zřízených městem a předsedové komise rady.
 4. Návrhy se předkládají písemně v níže uvedené lhůtě (viz. odst. 7), výjimečně na jednání RM.
 5. Materiály pro jednání RM zpravidla obsahují:
  a) datum zpracování
  b) název materiálu
  c) návrh usnesení
  d) označení zpracovatele a předkladatele
  e) důvodovou zprávu
  f) vlastní text
  g) přílohy
 6. Důvodová zpráva obsahuje zpravidla zejména:
  a) zhodnocení dosavadního stavu
  b) stručný rozbor příčin nedostatků
  c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich vliv na rozpočet města (pokud lze takový vliv očekávat).
 7. Materiály jsou doručovány všem členům RM písemně, popř.  elektronicky nejpozději do 3 dnů přede dnem jednání.
 8. Členové rady jsou oprávněni vyžadovat od tajemníka a vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů organizačních složek města (městská policie) a městem zřízených příspěvkových organizací a statutárních orgánů (jednatelů) právnických osob, jejichž zakladatelem je město, další podklady k projednávaným otázkám.

Čl. 4

Výkon působnosti jediného společníka obchodní společnosti

 1. Rada vykonává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích a ustanovením § 12 zákona o obchodních korporacích působnost valné hromady obchodní společnosti, ve které je město jediným společníkem.
 2. Usnesení rady v působnosti valné hromady je rozhodnutím jediného společníka obchodní společnosti. Rozhodnutí činí RM písemně a to formou usnesení. Platné rozhodnutí jediného společníka je činěno v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona o obcích.
 3. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, ve kterých to stanoví zákon.
 4. Materiály k jednání rady v působnosti valné hromady zpracovává (viz čl. 3 odst. 5) společnost, která je předá na sekretariát starosty, který zajistí jejich distribuci. 
 5. Na jednání rady v působnosti valné hromady se vztahují ustanovení zákona o obcích. Ustanovení tohoto jednacího řádu se použijí obdobně.

Čl. 5
Účast členů RM na jednání

 1. Členové RM jsou povinni se zúčastnit každého jednání RM, jinak jsou povinni se předem omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod je nutné omluvit. Jednání rady jsou mimo členů rady přítomni tajemník, který zodpovídá za dostupnost právních předpisů a předchozích zápisů potřebných k jednání, dále zapisovatel a další osoby, na jejichž přítomnosti se rada dohodne (např. statutární zástupci právnických osob zřízených městem, zpracovatelé jednotlivých materiálů, jiní zastupitelé, členové komisí, znalci, právníci, apod.).
 2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.
 3. Nesejde-li se RM v usnášeníschopném počtu ani do 20 minut od sděleného začátku jednání, nezahájí starosta jednání RM a do 5 dnů svolá nové jednání se stejným, popř. rozšířeným programem.

Čl. 6
Program jednání

 1. Na schůzi RM může být jednáno jen o věcech, které byly zařazeny na program jednání.
 2. Návrhy na doplnění programu jednání může podat kterýkoliv člen RM pouze před schválením programu. O těchto návrzích, o případných námitkách proti programu a o jeho konečné podobě rozhoduje RM hlasováním před projednáváním dalších bodů programu. Tím není dotčena možnost RM oznámit v průběhu zasedání změnu pořadí bodu schváleného programu (viz. čl. 6 odst. 10).


Čl. 7
Průběh jednání

 1. Zasedání RM řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta (dále jen předsedající).
 2. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje jednání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů RM, ukončí předsedající jednání a starosta svolá do 5 dnů novou schůzi k témuž nebo zbývajícímu programu.
 3. V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání RM bylo řádně svoláno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a nechá zvolit dva členy RM za ověřovatele zápisu z tohoto jednání.
 4. Předsedající dále požádá přítomné členy rady, aby stanoviska, návrhy na usnesení či názory, které požadují zaznamenat do zápisu ze schůze, přesně formulovali.
 5. Předsedající předloží ke schválení popř. k doplnění program jednání.
 6. Prvním bodem jednání RM je kontrola plnění usnesení z minulého jednání RM, kterou zpravidla provede místostarosta.
 7. Úvodní slovo k dalším jednotlivým bodům uvede předsedající, případně předkladatel či zpracovatel.
 8. Do rozpravy se přihlašují přítomní zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu, kdo namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů (technická poznámka).
 9. Pokud starosta hodlá pozastavit výkon usnesení RM v otázkách samostatné působnosti, má-li za to, že je nesprávné, je povinen členům RM věc vysvětlit a zdůvodnit.
 10. RM může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy jednotlivé body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům programu.
 11. Do diskuse k danému bodu programu se mohou přítomní přihlásit jen do konce rozpravy.
 12. RM se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání:
  - nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,
  - doba diskusního vystoupení se omezuje (maximálně však na 5 minut a u předkladatele na 10 min),
  - technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut, jinak není doba diskusních vystoupení omezena.
 13. Člen rady obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.
 14. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen RM.
 15. Byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, předsedající prohlásí zasedání za ukončené.

Čl. 8
Hlasování

 1. RM je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. RM hlasuje o jednotlivých bodech navrženého usnesení zpravidla samostatně. RM se může usnést, že o některých bodech bude hlasovat dohromady.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje RM nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. V případě více protinávrhů se hlasuje v pořadí, v jakém byly protinávrhy podávány. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se RM na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení, které řídí předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nedojde-li ve lhůtě 15 minut k dohodě nebo nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, předsedající ukončí rozpravu k tomuto návrhu.
 6. Je-li k některému bodu přijato usnesení nadpoloviční většinou všech členů RM, je považováno pro probíhající zasedání za konečné, stává se bodem usnesení RM a již o něm nemůže být znovu na tomto jednání hlasováno.
 7. Hlasování se provádí veřejně a to zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. V zápisu je vždy uvedeno k projednávanému bodu jmenovitě, jak členové RM hlasovali. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů RM.


Čl. 9
Příprava usnesení RM

 1. Každý úkon RM je zpravidla zakončen hlasováním o usnesení. Návrh usnesení předkládaný předsedajícím RM ke schválení vychází z projednávaného materiálu, návrhu předkladatele a z diskuse přítomných. Usnesení se nepřijímá pouze u procedurálních otázek.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání: závěry opatření a způsob kontroly musí být v usnesení nebo alespoň v zápisu formulované stručně, adresně, případně s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení podává kterýkoliv člen RM, konečný text předkládá RM ke schválení předsedající.
 3. Usnesením RM se mohou ukládat úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům RM, městskému úřadu, tajemníkovi, radě města a komisím, pokud si je RM zřídí.

Čl. 10
Zabezpečení a kontrola usnesení

Zveřejnění usnesení RM se provádí do 3 dnů vyvěšením na úřední desce, rozesláním textu usnesení všem členům ZM a prostřednictvím internetu zveřejněním na webové stránce města v rozsahu zohledňujícím zákon o ochraně osobních údajů. Písemné rozhodnutí RM ve funkci zřizovatele právnické osoby musí být vždy doručeno jejímu statutárnímu zástupci (zástupcům).

 1. Plnění usnesení přijatých RM zabezpečují příslušní adresáti úkolů, kteří o (s)plnění či neplnění zadaných úkolů informují v potřebném rozsahu a včas starostu, místostarostu či tajemníka MěÚ.
 2. Organizační opatření k zabezpečení usnesení RM zajišťuje tajemník městského úřadu.
 3. Starosta a místostarosta opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti.
 4. Opatření směřující k činnosti výborů zřízených RM realizují jejich předsedové.
 5. Kontrolu plnění usnesení provádí RM vždy na začátku svého dalšího zasedání.

Čl. 11
Organizačně technické záležitosti zasedání RM

 1. O průběhu jednání RM se pořizuje zápis. Za jeho vyhotovení odpovídá zapisovatel, za správnost současně i jeho ověřovatelé.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je:
  - den a místo jednání
  - hodina zahájení a ukončení
  - doba přerušení
  - jména určených ověřovatelů zápisu
  - počet přítomných členů, jména omluvených, neomluvených či nepřítomných členů RM
  - schválený pořad jednání
  - vlastnoručně podepsaná listina přítomných
  - materiály pro jednání RM dle Čl. 3 odst. 5, včetně jejich případného dodatečného doplnění
  - průběh rozpravy se jmény řečníků
  - písemné návrhy i ústní návrhy a dotazy podané při jednání RM
  - výsledek hlasování (po jednotlivých hlasujících členech RM – viz čl. 7 odst. 7)
  - přijatá usnesení
  - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů RM měly stát součástí zápisu.
 3. Zápis se zhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání RM a podepisuje jej starosta, určení ověřovatelé a zapisovatel. Zápis musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí členům ZM.
 4. Veškeré úkony, ke kterým je podle tohoto jednacího řádu příslušný starosta, vykonává v době jeho nepřítomnosti místostarosta.
 5. Zápisy jsou rovněž zveřejňovány v upravené podobě prostřednictvím internetu na www stránkách města v souladu se zákonem č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12
Pracovní komise

 1. RM může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, a to na dobu určitou i neurčitou.
 2. Předsedu i jednotlivé členy jmenuje a odvolává RM.
 3. Komise jsou ze své činnosti odpovědné radě, které předkládají svá stanoviska a náměty.
 4. Komise se usnášejí většinou všech svých členů a ze svých jednání pořizují zápisy, které neprodleně spolu se svými stanovisky a náměty předkládají RM prostřednictvím starosty či místostarosty.


Čl. 13
Závěrečné ustanovení

 1. Tento jednací řád schválený Radou města Blatná usnesením č. 431/17 dne 13. 12. 2017 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
 2. Tento jednací řád ruší jednací řád schválený Radou města Blatná dne 27. 11. 2006 usnesením č. 283/2006.

 

                ......................................                                                                   ......................................
                Bc. Kateřina Malečková v.r.                                                                             Pavel Ounický v.r.
                 starostka města Blatná                                                                    místostarosta města Blatná

Město Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
polojasno 23 °C 13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C
středa 26. 6. slabý déšť 27/16 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 27/15 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.