Město Blatná
Blatná

Jednotka SDH města Blatná

Požární ochrana

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Blatná

Obec zřizuje jednotku SDH obce podle zákona č.133/1985 Sb. § 29 O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Město v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

 • zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu
 • udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
 • zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době, nebo v době, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
 • ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se mohou do těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec po projednání s hasičským záchranným sborem kraje.
 • obec, právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou zrušit dobrovolnou jednotku požární ochrany jen se souhlasem hasičského záchranného sboru kraje.
   

Městský úřad v přenesené působnosti na úseku požární ochrany:

 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné
 • zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,
 • zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,
 • na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu
 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
   

Město Blatná má zřízeno celkem 5 jednotek SDH obce

Jednotka

Zařazení

Velitel jednotky

Počet členů

Blatná

JPO III/ I- určena mimo svůj obvod

Josef Novotný

12 (21)

Čekanice

JPO V - s místní působností

Milan Hrubý

9

Drahenický Málkov

JPO V - s místní působností

Luboš Kylián

9

Milčice

JPO V - s místní působností

Jaroslav Laňka

9

Skaličany

JPO V - s místní působností

Jaroslav Fořt

9

 

Složení jednotky JPO III/1

Celkový počet  - 12 členů skuteční stav jednotky Blatná – 21 členů
1 velitel jednotky 1 velitel jednotky
1 zástupce velitele jednotky 1 zástupce velitele jednotky
1 velitelé družstva 2 velitel družstva
1 technici jednotky  3 technici jednotky
4 strojníci 6 strojníků
4 hasičů  8 hasičů

Složení jednotky JPO V

Celkový počet – 9 členů
1 velitel jednotky
2 velitel družstva
2 strojníci
4 hasičů


Osady Hněvkov, Jindřichovice a Blatenka,kde není zřízena jednotka SDH obce, je určena jednotka SDH města Blatná

Vstup na nemovitosti

 • vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
 • je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a nevznikly škody, kterým lze zabránit.
 • nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

 

Základní úkoly jednotek požární ochrany

 (1) Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly

 1. provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,

 2. provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
 3. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

 (2) Výkonem služby členů zařazených v jednotkách požární ochrany se podle tohoto zákona rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.

 (3) Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu.

 (4) Při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochrany s Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.

 (5) Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

 (6) Prováděcí právní předpis stanoví

 1. organizaci řízení v jednotkách požární ochrany,
 2. podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany,
 3. zásady velení a činnosti velitelů, členů dobrovolných jednotek požární ochrany při zásahu,
 4. zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

 

Oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany

 (1) Velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelé jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků a velitelé zásahů jsou při plnění svých úkolů na úseku požární ochrany oprávněni

 1. nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky požární ochrany, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná nebo aby se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,

 2. nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 15 °C 11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 19/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 22/11 °C
úterý 28. 5. oblačno 22/12 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.