Město Blatná
Blatná

05 Sociální odbor

Pracoviště tř. T. G. Masaryka čp. 1520

Veškeré dokumenty naleznete v podsekci Tiskopisy

 

Bc. Kateřina Malečková


Mgr. Tereza Posavádová


Bc. Markéta Koubková


Jan Hromada


Jana Tesařová


Bc. Michaela Čermáková, DiS.


Odbor sociální zajišťuje výkon samosprávy a státní správy na úsecích činnosti:

 

Vedoucí odboru

Bc. Kateřina Malečková 

kontakt:

tel. 383 416 211, 606 683 234
email: maleckovak@mesto-blatna.cz


hlavní činnost:

 • komplexně metodicky zajišťuje a koordinuje činnost odboru v oblasti státní správy v rozsahu stanoveném obcím s rozšířenou působností na úseku sociálních věcí
 • komplexně metodicky zajišťuje a koordinuje výkon odboru v oblasti samosprávy ve stanoveném rozsahu
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 • sleduje nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného, řeší další účelovou pomoc dětem
 • navrhuje výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení) a sleduje jejich účinnost
 • poskytuje poradenskou pomoc rodičům, dětem, těhotným ženám, v jejich obtížných rodinných a sociálních i osobních situacích
 • vykonává součinnost s úřadem práce, podává pololetní informace RM o vývoji nezaměstnanosti dle podkladů ÚP
 • sleduje dostupné údajů v oblasti zdravotnictví, údaje vyhodnocuje a předkládá orgánům města návrhy a připomínky
 • v rámci činnosti odboru vede evidenci o veškerých pohledávkách a provádí jejich vymáhání a exekuce samostatně nebo prostřednictvím oprávněné osoby
 • navrhuje RM přidělování bytů v DPS a bytů IV. kategorie v Blatné
 • spolupracuje s Domovem pro seniory Blatná, kontroluje výkon pečovatelské služby v Blatné a předkládá materiály týkající se DS do RM a ZM.
 • sestavuje návrh rozpočtu, zabezpečuje a kontroluje veškeré další činnosti, které jsou dle organizačního řádu v náplni odboru, pokud tyto činnosti přímo nevykonává
 • prošetřování stížností týkajících se domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou

 

Sociální pracovník

Mgr. Tereza Posavádová

kontakt:

tel. 383 416 212

e-mail posavadova@mesto-blatna.cz

 

hlavní činnost:

 • zabezpečuje agendu sociální práce v přenesené působnosti na obci, jedná se o sociální problémy osob se zdravotním a duševním postižením, osob závislých na péči jiné osoby, osob, které se stali oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osob ohrožených ztrátou obydlí, ztrátou zaměstnání
 • pomocí depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potencionálním klientem v jeho přirozeném prostředí
 • vyhledává sociálně vyloučené komunity a lokální skupiny v jejich prostředí, pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti funkční gramotnosti sociálně vyloučených (hospodaření s příjmy, placení závazků, udržení bydlení, zaměstnání apod.), napomáhá při vyřízení sociálních dávek
 • poskytuje sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta (státní, samosprávné či neziskové organizace např. ÚP, Oblastní charita, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, psychiatrické léčebny atd.)
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, v případě, že nelze služby poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna
 • pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo s duševním postižením se získáním kontaktů na organizace, které poskytují pomoc a odpovídající sociální služby

 

Sociální pracovník, sociální kurátor pro dospělé

Bc. Markéta Koubková

kontakt:

tel. 383 416 213

e-mail koubkova@mesto-blatna.cz

 

hlavní činnost:

 • vykonává funkci sociálního kurátora pro dospělé; koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a samosprávnými celky
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • řeší nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti
 • provádí  depistážní činnost zaměřenou na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto
 • poskytuje sociální poradenství pro cílové skupiny (zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi, senioři)a napomáhá při vyřízení sociálních dávek
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta (státní, samosprávné či neziskové organizace např. ÚP, Oblastní charita, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, psychiatrické léčebny atd.)
 • ustanovuje správním rozhodnutím zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení, ověřuje důvěryhodnost žadatele, a provádí kontrolu využívání jmenovaných dávek
 • vede seznam zájemců o přidělení bytu IV. kategorie a seznam zájemců o přidělení bytu zvláštního určení, prošetřuje stížnosti obyvatel bytů IV. kategorie a bytů zvláštního určení
 • vede evidenci parkovacích průkazů osob se zdravotním postižením, provádí vystavení a výměnu průkazů

 

Sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež

Jan Hromada, Dis.

kontakt:

tel. 383 416 214

e-mail hromada@mesto-blatna.cz

 

hlavní činnost:

 • vykonává funkci kurátora pro děti a mládež
 • na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává  kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu (individuální pohovory, šetření poměrů, informací obecních úřadů, státních orgánů a škol, školských a zdravotnických zařízení, zaměstnavatele apod.)
 • účastní se úkonů v přípravném řízení (výslech, konfrontace, seznámení s výsledky vyšetřování), účast na hlavních líčeních a veřejném zasedání v trestních věcech mladistvých
 • poskytuje sociálně právní, výchovné, případně psychologického poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací; zprostředkování pomoci odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení
 • provádí výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých a sledování jejich účinnosti
 • poskytuje pomoc nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavů nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti
 • poskytuje komplexní odborné sociální pomoci v případech, kdy není mladistvý odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odsouzení)
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem
  o přestupcích
 • spolupracuje s útvary pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi

 

Sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Jana Tesařová

kontakt:

tel. 383 416 215

e-mail tesarova@mesto-blatna.cz
 

hlavní činnost:

 • zastupuje děti, které nemohou zastoupit rodiče
 • řeší problematiku dítěte z neúplné rodiny
 •  sleduje nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného
 • navrhuje náhradní rodinnou péči
 • provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte a škole, pracovišti dítěte, dále ve zdravotnickém, školském zařízení, získává informace o dítěti a jeho rodině, spolupracuje s jinými státními orgány a obecními úřady
 • navrhuje soudu vydání předběžného opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy, účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí
 • navrhuje a provádí výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení) a sleduje jejich účinnost
 • zastupuje nezletilce u soudu v postavení opatrovníka
 • poskytuje poradenskou pomoc rodičům, dětem, těhotným ženám v jejich obtížných rodinných a sociálních i osobních situacích
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů
 • podává návrhy na zahájení soudního řízení ve věcech určení otcovství k nezletilému dítěti
 • vykonává úkony spojené s funkcí opatrovníka nezletilých dětí
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a zajišťuje činnosti z nich vyplývající
 • poskytuje pomoc nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavů nebo ochranné

 

Náhradní rodinná péče, sociálně-právní ochrana dětí

Bc. Michaela Čermáková, Dis.

kontakt:

tel. 383 416 216

e-mail cermakova@mesto-blatna.cz

 

hlavní činnost:

 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a zajišťuje činnosti z nich vyplývající
 • řeší problematiku dítěte z neúplné rodiny
 • sleduje nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného
 • sleduje hmotnou situaci rodiny s nezaopatřenými dětmi
 • řeší další účelovou pomoc dětem
 • poskytuje poradenskou pomoc rodičům, dětem, těhotným ženám v jejich obtížných rodinných a sociálních i osobních situacích
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů
 • ve spolupráci s krajským úřadem spolupůsobí při organizování náhradní rodinné péče

 

 

Veškeré dokumenty naleznete v podsekci Tiskopisy.

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 9 °C
pondělí 20. 5. déšť 23/10 °C
úterý 21. 5. déšť 22/11 °C
středa 22. 5. déšť 17/11 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.