Město Blatná
Blatná

Ochrana archeologického dědictví

Ochrana archeologického dědictví


Ochrana archeologického dědictví
Český stát se i na mezinárodní úrovni zavázal chránit archeologické dědictví. Stalo se tak jeho přistoupením k Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy (Maltské konvenci). Úmluva pojímá archeologické dědictví jako zdroj evropské kolektivní paměti a jako nástroj historického a vědeckého studia. Za archeologické dědictví Úmluva považuje veškeré pozůstatky a objekty a jakékoli jiné stopy po lidstvu z minulých období a jejichž uchování a studium umožňuje vysledovat vývoj historie lidstva a jehovztah k přirozenému prostředí, o nichž jsou hlavními zdroji informací vykopávky nebo objevy a další metody výzkumu lidstva, které jsou situovány na jakémkoli místě, které spadá pod jurisdikci Stran úmluvy.

Ochrana archeologického dědictví
Do archeologického dědictví se zahrnují stavby, konstrukce, skupiny budov, zastavěná území, movité objekty, památky dalšího druhu a také jejich související prostředí nacházející se jak na souši, tak pod vodou. Součástí archeologického dědictví jsou například i zásypy kleneb.

Záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum
V případě, kdy hrozí zničení a ztráta informací o archeologickém dědictví památkový zákon v § 22 odst. 2 upravuje zvláštní postup. Pro ochranu archeologického dědictví stanoví, že pokud se má provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu, oprávněné organizaci popř. osobě oprávněné k výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na území s archeologickými nálezy provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. Takovou činností může být trhání pařezů, pohyb těžké techniky po pozemku a pod.

Zákon rozlišuje dvě varianty záchranného archeologického výzkumu:

  1. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník.
  2. V případě, že nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu byl vyvolán činností fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, ale nikoliv v souvislosti s jejím podnikáním, pak hradí náklady subjekt provádějící archeologický výzkum.

Záchranný archeologický výzkum
Stavebník nebo v případě jiné činnosti osoba, jež bude zásahy do území s archeologickými nálezy provádět, je povinna svůj záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd již v době přípravy stavby (nebo přípravy jiné činnosti). Cílem je vytvořit dostatečný prostor, aby mohlo být činností člověka ohrožené archeologické dědictví vědecky prozkoumáno popř. vyzvednuto.

Záchranný archeologický výzkum
Záchranné archeologické výzkumy může provádět Archeologický ústav Akademie věd České republiky nebo oprávněné organizace, což jsou nejčastěji místní muzea. Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie může archeologické výzkumy provádět i osoba z členského státu Evropské unie. Památkový zákon ji nazývá osobou oprávněnou k provádění výzkumů.

Náhodný archeologický nález

Náhodný archeologický nález
Archeologické nálezy lze nalézt nejen při realizaci záchranných archeologických výzkumů, ale i náhodně, například při orání, při sázení stromků v lese nebo při stavbě na území, o kterém se předpokládalo, že se na něm archeologické nálezy nenachází. Stejně jako zákon stanoví povinnost oznámit stavební či jiné práce Archeologickému ústavu rovněž stejně musí být oznámen náhodný archeologický nález. Ohlašovacích míst je však více. Jsou jimi Archeologický ústav nebo nejbližší muzeum. Oznámení se děje buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu. Nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl musí nálezce nebo osoba oprávněná tento nález oznámit.

Náhodný archeologický nález
Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Důvodem je zachovat původní archeologické situace pro vědecký výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace jsou povinny učinit na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Náhodný archeologický nález
Nálezci náleží právo na odměnu. Speciálně ji upravuje památkový zákon místo obecné úpravy v občanském zákoníku. Odměnu poskytuje krajský úřad do výše ceny materiálu. Je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. Nálezce má dále právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem.

Náhodný archeologický nález učiněný na stavbě

Náhodný archeologický nález učiněný na stavbě
Zvláštní režim upravující nakládání s nepředvídaně učiněným archeologickým nálezem obsahuje § 176 stavebního zákona. Dojde-li k takovému nálezu v souvislosti s výstavbou, stavebník je povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče. Zároveň musí stavebník učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu musí přerušit. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče, popřípadě rozhodne o přerušení prací.

Náhodný archeologický nález učiněný na stavbě
V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení a pro ochranu archeologického dědictví nepostačují podmínky stanovené stavebním úřadem, může orgán státní památkové péče do 5 pracovních dnů od oznámení nálezu stanovit opatření k ochraně nálezu a rozhodnout o přerušení prací. V takovém případě může stavebník v pracích pokračovat až na základě písemného souhlasu orgánu státní památkové péče.

Stavební úřad může po dohodě s orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany přírody vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit. Pokud by byl nález prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku může stavební úřad po dohodě s Ministerstvem kultury vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit nebo zrušit. Stavebník má pak nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v důsledku odnětí nebo změny již přiznaných práv. Svůj nárok musí uplatnit u orgánu státní památkové péče ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu tyto náklady vznikly; jinak nárok na jejich náhradu zaniká.

Dokumenty ke stažení:

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
polojasno 23 °C 13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C
středa 26. 6. slabý déšť 27/16 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 27/15 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.