Město Blatná
Blatná

Aktuality OŽP

 

Foto: Popis:
Popelak01

Exkurze žáků základních škol na skládce odpadů: Nauka prostřednictvím reality

Technické služby města a Město Blatná pozvaly děti základních škol na skládku komunálních odpadů v Hněvkově.

Ze ZŠ J. A. Komenského se zúčastnili žáci 5. tříd a ze ZŠ T.G. Masaryka žáci ze 7. a 8. tříd - zejména v rámci přírodovědných praktik. Každá škola naplnila autobus a během jednoho dopoledne se na skládce vystřídaly.

Exkurze žáků základní školy na skládku odpadů je jedinečnou příležitostí k vzdělávání mimo školní prostředí a ke zvýšení povědomí o odpadovém hospodářství. Exkurze umožnila žákům vidět, kde končí odpad, který produkujeme každodenně a vhodíme ho do směsné popelnice.

Kvalifikovaní zaměstnanci provozovatele skládky nás přívětivě přivítali. Dozvěděli jsme se, jaké odpady by na skládce rozhodně skončit neměly. Jednak by mohly být ještě cennou surovinou a některé i ztěžují provoz skládky a mohou negativně ovlivnit životní prostředí. Dále se dozvěděli, že je skládka důsledně zajištěna proti možnosti případného znečištění podzemních vod a je prováděn pravidelný monitoring výluhových vod a skládkového plynu.

Počasí nám přálo, svítilo slunce a tak jsme se mohli také kochat krásným výhledem do okolí.

Sem tam žáci i objevili něco, co by se jim možná hodilo J No jo, mají smůlu, nebo možná spíš štěstí, že jsou dětmi nyní a ne třeba před třiceti lety – tehdy byly skládky odpadu u každé obce alespoň dvě, nijak nezabezpečené no a tam šlo najít pokladů… 

Na závěr se odvážlivci mohli svézt 30ti tunovým kompaktorem a to byl zážitek i pro ostatní, co jen přihlíželi.

Fotogalerie

 

 Město Blatná získalo za rok 2023 odměnu z motivačního programu společnosti Elektrowin a.s. ve výši 15.000,-- Kč

Odměna Elektrowin 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 235.94 kB

Průměrná hmotnostní skladba SKO 2022

Výsledky rozborů směsného odpadu z obcí v roce 2022

Stejně jako v předchozích sudých letech i v roce 2022 byly provedeny rozbory směsného komunálního odpadu (SKO) z obcí napříč celou Českou republikou. Tato analýza vzorků domovního odpadu, s více než patnáctiletou tradicí, je realizována ve čtvrtletních intervalech na základě pravidelně aktualizované metodiky.

Největší zastoupení ve směsném komunálním odpadu mají nerecyklovatelný zbytkový odpad, bioodpad a podsítná frakce

Bioodpad tvoří druhou nejvýznamnější složku směsného komunálního odpadu a zároveň je dnes jedním z nejdiskutovanějších druhů odpadu. V porovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu jeho podílu o 2,4 % hm.

Odkaz na výsledky rozboru směsného komunálního odpadu z obcí provedeného společností EKO-KOM, a.s.:

https://www.ekokom.cz/vysledky-rozboru-smesneho-komunalniho-odpadu-z-obci-v-roce-2022/

 

Ekologicko-charitativní projekt sběru tonerových a inkoustových kazet byl ukončen

Projekt Sbírej toner ukončen (215.29 kB)

Mezinárodní den odpadu

Mezinárodní den odpadu a velká říjnová výzva (908.56 kB)

Jihočeši třídí odpady

Město Blatná na 3. místě

V celokrajské soutěži ve třídění odpadů „Jihočeši třídí odpady“ vyhlašované společností EKO-KOM a krajským úřadem se Blatná ve své kategorii umístila na 3. místě. Byla hodnocena zejména celková výtěžnost v komoditách: plastu, papíru, skla a kovů přepočítaná na 1 obyvatele. V kategorii měst od 2000 do 7000 obyvatel jsme soupeřili s 38 městy.

Děkujeme všem občanům, kteří odpady třídí a neposílají vše na skládku! Díky za váš zodpovědný přístup!

Více k soutěži (1.26 MB)

Biopopelnice

Pilotní projekt svozu BIOODPADU

 

Ve středu 9.8.2023 byl zahájen pilotní projekt svozu bioodpadu rostlinného původu přímo od domu v lokalitě Vinice, zahrnující ulice: Bezdědovická, Dlouhá, Holečkova, Paštická, Pod Vinicí, Velký vrch, Krátká, Nad Vdovečkem, Rakovnická, Na Hřebeni, Hálova, Za Pustým.

Občané v těchto ulicích mohou získat zdarma hnědou popelnici na bioodpad.  Popelnice vydává odbor životního prostředí po předchozí domluvě (tel.: 383 416 232/233).

V této lokalitě bude odpad od domu svážen v obvyklý den – středu, svoz bude probíhat 1 x 14 dní. Popelnice – směsný komunální odpad v lichý týden a Biopopelnice v sudý týden. Harmonogram svozu (936.78 kB)

Více k projektu (678.47 kB)

Bioodpad

Děkujeme všem, kteří třídí bioodpad, sami kompostují, nebo jej ukládají do speciálních kontejnerů, případně na sběrný dvůr.

Připomínáme, že do kontejnerů na bioodpad je nutné jej volně vysypat a nevhazovat v sáčku. Sáčky a případné jiné odpady, které do těchto nádob nepatří velmi komplikují využití bioodpadu na kompostárně.

Nevytříděný bioodpad skončí na skládce v Hněvkově. Tam se rozkládá bez přístupu vzduchu a vedlejším produktem tohoto pomalého anaerobního rozkladu jsou toxické kyselé výluhy a skleníkové plyny spoluzodpovědné za prohlubování klimatické změny.  S organickým materiálem je třeba nakládat jako se zdrojem, protože jej lze snadno vytřídit a proměnit zkompostováním v přírodní organické hnojivo.

Město Blatná ve spolupráci s Technickými službami města Blatné oddělený sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu dlouhodobě podporuje.

Možnosti jak naložit se zbytky rostlinného původu v našem městě (831.05 kB)
 

Město Blatná získalo za rok 2022 odměnu z motivačního programu Elektrowin ve výši 35 000,-- Kč

Odměna z motivačního programu Elektrowin 2022 (80.14 kB)

foto

publikace

Přírodní, společenské a technické krize: rizika a možnosti jejich řešení. Pohled z perspektivy Blatenska (785.41 kB)

 

Město Blatná pokračuje v motivačním programu TŘÍDÍME i v roce 2023. 

Informační leták (586.43 kB)

Statní veterinární správa

Informace – Ptačí chřipka

Státní veterinární správa nařídila mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní influenzy ptáků – ptačí chřipky a to pro celé území ČR.

 

Výtah z nařízení pro chovatele drůbeže:

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy

a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,

b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,

c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež,

d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.

žížala

Ekovýchova na sadu

OD OHRYZKU K JABLÍČKU

Ohryzek se z jablíčka vytvoří jednoduše. Stačí je okousat. Jak to ale udělat obráceně? To dětem pověděla žížalka Žofka! Ukázala, čím se ráda krmí, co jí moc nechutná a co by nikdy nesnědla. Nakonec Žofka dětem představila svoje další kamarády – rozkladače z kompostu.

Tento velmi zábavný program se uskutečnil na našem sadu ve čtvrtek 13.10.2022. Program byl zaměřený na předškoláky a zúčastnily se ho všechny naše mateřské školy.

S dětmi pracovaly lektorky ze zapsaného spolku EKODOMOV, který má s ekologickými výukovými programy mnohaleté zkušenosti.

Díky všem zúčastněným. Budeme se spolu s Kulturní plantáží města snažit, aby byly takovéto aktivity na sadu samozřejmostí.

Fotogalerie

 

Město Blatná zadalo zpracování pasportu městské zeleně. Již v červenci v Blatné prováděl odborný pracovník terénní šetření pro zmapování našich ploch zeleně – záhonů, travnatých ploch, stromů apod. V souvislosti s touto činností obdržel odbor životního prostředí několik dotazů od občanů, proto nyní informujeme, že terénní šetření potřebné k dokončení tohoto projektu proběhne také v měsíci září. Pasport zeleně ulehčí městu plánování běžné údržby a poskytne přehled nezbytných zásahů do zeleně.

znak Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení (244.5 kB)
karta

Město Blatná zavádí Odpadovou kartu

Rozhodli jsme se zavést nový systém evidence na sběrných dvorech zejména z důvodu zpřesnění údajů o předávaných odpadech. Zpřesní se evidence odpadů a zrychlí zpracování různých hlášení a výkazů, které musí zpracovávat jak provozovatel sběrného dvora, tak město Blatná a zjednoduší se administrace motivačního programu.

Odpadová karta bude sloužit k identifikaci domácnosti na sběrném dvoře pro odevzdání jakéhokoliv druhu odpadu. Při ukládání odpadu ji jednoduše předložíte zaměstnanci sběrného dvora. Obsluha sběrného dvora kartu načte do evidenčního systému a zaeviduje odevzdaný odpad.

Žádost o vydání odpadové karty můžete podat elektronicky, případně osobně na odboru životního prostředí, finančním odboru, případně na sběrném dvoře. Upozornění na připravené karty nezasíláme. Po 5-ti dnech od podání žádosti si můžete přijít kartu vyzvednout. Karta je opatřena QR kódem a lze ji uložit i do mobilního telefonu.

Město Blatná i v letošním roce pokračuje v Motivačním programu „Třídíme“, v rámci kterého může poplatník poplatku za odpady získat slevu. Občanům, kteří splní pravidla motivačního program, bude automaticky přiznána sleva na poplatku za odpady. Záznamy se již nepovedou na papírové kartičce, jak tomu bylo v uplynulých letech, ale elektronicky na Odpadové kartě.

V současné době se evidenční systém zavádí a již probíhá evidence předaných odpadů v rámci programu Třídíme, do kterého se mohou občané dobrovolně zapojit.

Od 1. července se budou evidovat veškeré předávané odpady. Pokud některý občan nebude mít Odpadovou kartu, obsluha sběrného dvora jej vyzve k prokázání oprávnění sběrný dvůr využít (doklad totožnosti) a jím předané odpady zaeviduje ručně.

Tento systém má za cíl zmapování odpadových toků, které pomohou při rozhodování o zavádění případných opatření, abychom dostáli zákonným limitům na třídění.

Žádáme Vás tímto o trpělivost a podporu při zavádění tohoto nového systému evidence.

Velmi děkujeme občanům, kteří si Odpadovou kartu již vyzvedli a pomohou nám tak s rozborem toků našich odpadů, což nám pomůže při rozhodování o zavádění případných opatření, abychom dostáli zákonným limitům na třídění. Dle zákona o odpadech je obec povinna zajistit, a by odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořili v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v roce 2030 65 % a v roce 2035 a následujících 70 % z celkového množství komunálních odpadů.

Jedním z našich cílů, je platit nakládání pouze s odpady vyprodukovanými občany na našem území a přehledně oddělit odpady od podnikajících osob, případně od občanů ostatních obcí.

Odpadovou kartu obdrží i podnikající osoby, které se zapojí do systému nakládání s tříděnými odpady ve městě na základě smlouvy. Uzavírání smluv zajišťuje odbor životního prostředí (tel.: 383 416 232).

Případné dotazy k Odpadové kartě směřujte na odbor životního prostředí Městského úřadu Blatná (J. Šustrová 383 416 233, M. Scheinherrová 383 416 232).

  Osvědčení za zpětný odběr použitých baterií za rok 2021 (211.35 kB)
 

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

 

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu a jejichž provoz bude od 1. září 2022 zakázán.

Jihočeský kraj hledá potenciální zájemce o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti. Na základě zaregistrovaného počtu zájemců o kotlíkovou dotaci bude na začátku roku 2022 stanovena Jihočeskému kraji částka, o kterou si bude moci žádat Ministerstvo životního prostředí. Je tedy velmi důležité, aby dotazník vyplnilo co nejvíce domácností splňujících podmínky (viz Informační leták).

Proto byl připraven dotazník, který slouží pouze pro zjištění zájmu o kotlíkové dotace ze strany domácností s nižšími příjmy v Jihočeském kraji. Dotazník není jakkoli závazný a nelze jej považovat za podání žádosti o kotlíkovou dotaci.

Termín vyplnění je do konce roku 2021!

Dotazník lze vyplnit

  • Online na https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
  • Formulář dotazníku lze v případě zájmu zaslat e-mailem (napište zprávu na kotliky@kraj-jihocesky.cz, nebo využijte informační linku 386 720 323),
  • otazník je také dostupný na www.mesto-blatna.cz v aktualitách. Vyplněný formulář můžete zaslat e-mailem na kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo odeslat poštou  na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
  • je také možné vyplnit osobně přímo na odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje

 

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti se předpokládá na jaře 2022. Žádost o dotaci bude podávána výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana s následným povinným doručením listinné verze žádosti a příloh na Krajský úřad Jihočeského kraje. Pro podání žádosti bude k dispozici podrobný návod.

Informační leták (651.57 kB)

Dotazník kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti (645.31 kB)

znak Modernizace hasičské zbrojnice Blatná (108.39 kB)
  Den otevřených dveří - sběrný dvůr 01.10.2021 (147.12 kB)
 

město Blatná se umístilo na 1. místě v soutěži Jihočeši třídí odpady 2020

Diplom (697.8 kB)

  Anketa v programu TŘÍDÍME 2020 (385.23 kB)
 

Podmínky programu Třídíme pro rok 2021 najdete v přiloženém letáku

Leták Třídíme (438.29 kB)

Třídíme

Program „Třídíme“ 

V souladu s výskytem koronaviru žádáme občany, aby přednostně využívali k odevzdávání vyplněných karet schránku umístěnou na sběrném dvoře, případně ve dvoře Městského úřadu, vedle ZŠ T.G.Masaryka. Schránky jsou pravidelně vybírány a karty evidovány. Všichni, kteří se zapojili do programu a splnili dané podmínky, budou mít v systému pro správu místního poplatku za odpady evidovaný nárok na slevu.

Děkujeme

kompostér

KOMPOSTÉRY pro občany za 15 % pořizovací ceny

Město Blatná má možnost zapojit se do žádosti o dotaci na kompostéry pro své občany.

Žádáme zájemce o kompostér, aby nejpozději do středy 27. 5. 2020 oznámili svůj zájem o dotovaný kompostér. Postačuje telefonicky na číslo 383 416 233 (Jana Šustrová) případně na e-mail sustrova@mesto-blatna.cz. (Prosím udávejte Vaše kontaktní údaje a požadovanou velikost kompostéru - 500 litrů nebo 1000 litrů.)

více zde

Třídíme

Podmínky programu se oproti roku 2019 mění! Nalepená samolepka na poštovní schránce zůstává, avšak množství vybraných odpadů se již nebude sbírat na osobu, ale na společnou domácnost. Bude třeba získat 3 razítka ze sběrného dvora a vyplnit anketní část Karty.

Informační leták

3.1.2020

kompostér

Kompostéry pro občany

Informujeme občany, kteří se na jaře roku 2018 přihlásili se zájmem o dotovaný kompostér od Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, že dotační projekt byl schválen a kompostéry budou dodány pro město Blatná v období říjen/listopad 2019. Prosím potvrďte svůj zájem!
Třídíme

Město Blatná pokračuje v motivačním programu TŘÍDÍME i v roce 2019 za stejných podmínek jako v roce 2018, ale s novými sběrnými kartami.

Informační leták

9.1.2019

 

Dobrý den,

Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.

Termín na vyplnění dotazníku je 10/9/2018. 

Dotazník pro občany: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Obr

Blíží se léto a dovolené, než vyrazíte k vodě koukněte na následují klip, jak na plasty :-)

https://www.youtube.com/watch?v=aWiUEZRqw-o

soutěž

UKONČENO

“Blatenská vědomostní soutěž” do 5.6.2018 !

Podrobnosti soutěže s divočákem

21.5.2018

ilustrativní obrázek

UKONČENO 29.5.2018

Kompostéry pro občany – příprava žádosti o dotaci - do 28.5.2018

Podrobnosti akce

7.5.2018

Třídíme

Město Blatná pokračuje v motivačním programu TŘÍDÍME i v roce 2018. 

Informační leták

4.1.2018

logo

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost.

Informační leták

Buk Velenovského 05/2015 Od 1.10.2016 změna úředních hodin v oblasti péče o dřeviny města a to na PONDĚLÍ od 7:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30.
 

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva

Podrobnosti

Pozor

V popelových nádobách se letních měsících nachází nadměrné množství BIO odpadu. Po domluvě se svozovou službou TSM Blatné, bude na popelové nádoby, kde bude nalezeno nadměrné množství odpadů, které tam nepatří,přivázána visačka s tímto upozorměním (odkaz). Děkujeme občanům, kterým třídění a následná likvidace odpadů není lhostejná.

23.6.2016

rybník Smyslov

Povodňová komise města Blatná dne 10.5.2016 z důvodů zvláštní povodně, protržení hráze rybníka Smyslov v k.ú. Pole a vývěrů vody na vzdušní straně hráze rybníka Starý v k.ú. Tchořovice, vyhlásila II. stupeň povodňové aktivity. Po odstranění poruch byl povodňový stav 11.5.2016 odvolán.

11.5.2016

Kůrovci na jehličnanech

Informace pro vlastníky lesa (kůrovec)

zde ke stažení

15.2.2016

Nádraží

Město Blatná zadalo Technickým službám města Blatné uklizení černé skládky u nádraží.

Nebuďte lhostejní k těmto věcem - úklid skládek stojí nemalé peníze. Využívejte sběrný dvůr!

Podněty k černým skládkám zasílejte: ozp@mesto-blatna.cz

11.12.2015

Kniha

Jihočeský kraj vydal knihu "PTÁCI JIŽNÍCH ČECH".

Bližší informace zp.kraj-jihocesky.cz

Havárie

Hávárie u sedlické obory

Dne 30.11.2015 se stala havárie kamionu Mercedes u sedlické obory. Z kamionu uniklo cca 150 litrů nafty do Sedlického potoka. Sanaci zasaženého potoka provádí firma DEKONTA, a.s..

foto 2Čápata - Blatná 2015

Čápi v Blatné 2015

Čapí hnízdo je v Blatné na komíně bývalého zámeckého pivovaru, nyní Liqui B, Zámecký ovocný lihovar Blatná, s. r. o.

V roce 2015 čápi rovnali větve na hnízdě již 10. 02. 2015, dne 15. 2. nosili na hnízdo větve a trávu. První zjištěné páření adultů bylo pozorováno  25. 02. 2015.  Počátek sezení na vejcích byl zjištěn 27. 03. 2015.  Dne 28. 04. pozorovány v hnízdě 2 pulli., následně 3 pulli. Začátkem května 1 pull uhynul.  Dne 02. 06. byla kroužkována v hnízdě 2 pulli, hnízdo bylo vyčištěno. Mláďata byla vzletná koncem června 2015, z lokality juv. odlétla  asi 10. 08. 2015. 

(zdroj: ČSOP ZO 37/01 CICONIA)

 

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
zataženo 20 °C 11 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 15/9 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 10/3 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 9/2 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.