Město Blatná
Blatná

06 Odbor majetku, investic a rozvoje

Vykonává činnost v oblasti samostatné působnosti.

Přehled hlavních právních předpisů:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecních technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,  zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky a nařízení města.

Mgr. Bohumil Sýbek


Bc. Anna Karásková


Ing. Václav Cheníček


Věra Pešková


Bohumila Hoštičková


Petr Chlanda


Jiřina Mašková


Jaroslav Vízner

 

Hlavní činnosti odboru:

 1. zabezpečuje hospodářsko-provozní vnitřní chod aparátu MěÚ;
 2. zajišťuje smluvně externí zaměstnance pro zajištění provozu MěÚ;
 3. zabezpečuje u autoprovozu údržbu a pojištění vozidel;
 4. soustřeďuje požadavky na materiálně technické zabezpečení všech pracovišť MěÚ a zajišťuje vybavení potřebné k plnění jejich úkolů a provádí výdej zaměstnancům MěÚ, popř. příslušným osobám;
 5. zabezpečuje nákup materiálu, výrobků a vede skladové hospodářství, včetně operativní a účetní evidence, zajišťuje jejich skladování, přemisťování, údržbu a opravy; zodpovídá za kvalitní provádění těchto služeb;
 6. zajišťuje pro MěÚ styk s dodavateli materiálů, výrobků, prací a služeb a provádí drobný nákup v maloobchodě;
 7. spolupracuje s oprávněnou osobou provádějící sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu;
 8. zpracovává kompletní žádosti o povolení kácení dřevin v součinnosti s odborem životního prostředí;
 9. zajišťuje údržbu, opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, uličních vpustí, mostů a lávek ve městě a osadách, kontroluje dodržování termínů;
 10. spolupracuje s oprávněnou osobou provádějící zimní a letní údržbu místních komunikací a chodníků (pluhování, posyp, kropení, čištění, sekání krajnic) a provádí kontrolu provedené práce;
 11. zajišťuje drobné opravy a úpravy majetku města, výrobu a údržbu laviček, zařízení dětských hřišť, oplocení, otevírání bytů ve spolupráci s městskou policií apod.;
 12. zajišťuje údržbu, nátěry, opravy budovy MěÚ i ostatních budov města a dopravního značení;
 13. zajišťuje údržbu technického vybavení budov spravovaných městem;
 14. zpracovává věcný i finanční plán údržby, oprav a rekonstrukcí budov a ostatního zařízení města;
 15. projednává a vyřizuje pronájmy pozemků, veřejných prostranství a nebytových prostor;
 16. spravuje movitý a nemovitý majetek města a zajišťuje řádné hospodaření s ním v souladu se zákonem o obcích;
 17. zajišťuje optimální způsob pojištění majetku města včetně výběrových řízení pojišťoven;
 18. eviduje žádosti o pronájem, odprodej a směnu městského majetku;
 19. zajišťuje jeho údržbu a operativní evidenci; předkládá orgánům města návrhy na jeho optimální využití;
 20. zpracovává historický majetek města dle zákona č. 172/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů; 
 21. všestranně pečuje o majetek města, zabezpečuje jeho řádnou evidenci, navrhuje výhodné směny, prodeje, odkoupení, dbá na jeho řádné zhodnocení, využití a hospodaření s ním, zajišťuje optimální způsob jeho pojištění;
 22. zajišťuje převod nemovitostí a pronájem (polí, lesů, rybníků, pozemků, VH-majetku apod.) včetně zajištění potřebných smluv, listin, odhadů, geometrických plánů, posudků apod. nezbytných pro uzavření smluv nebo pro vklad do katastru nemovitostí;
 23. zajišťuje obstaravatelské smlouvy o hospodaření s majetkem města
 24. zajišťuje a provádí kontrolu věcného i finančního plnění uzavřených smluv v rozsahu bodů 18 až 25;
 25. veškeré uzavřené smlouvy, které se týkají finančního plnění neprodleně předává odboru finančnímu a školství;
 26. organizuje a zabezpečuje inventarizaci všech zařízení města; 
 27. zabezpečuje nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem (návrhy předkládá k projednání RM,ZM);
 28. zajišťuje ve spolupráci s ostatními útvary MěÚ, popř. jinými osobami, podklady pro zpracování programů všestranného sociálního a ekonomického rozvoje města;
 29. ve spolupráci s památkovou péčí předkládá vedení města návrhy na realizaci programu regenerace města, a to z hlediska věcného, finančního a časového;
 30. spolupracuje s komisí pro rozvoj města;
 31. ve spolupráci s ostatními odbory a komisí pro rozvoj města předkládá vedení města návrhy na realizaci programu rozvoje města, a to z hlediska věcného, finančního a časového;
 32. zajišťuje investiční výstavbu města, ve spolupráci s ostatními odbory zpracovává záměry a plány nové investiční výstavby včetně přípravy finančního rozpočtu;
 33. na žádost ministerstva anebo kraje poskytuje ve spolupráci s odborem výstavby součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a státních programů regionálního rozvoje kraje;
 34. v rámci schváleného rozpočtu hospodaří s přidělenými prostředky, zpracovává roční plán investičních akcí včetně časového harmonogramu a zabezpečuje jeho realizaci;
 35. koordinuje investiční činnost na území města s aktivitami jiných investorů, zejména správců sítí;
 36. zajišťuje přípravné a projektové dokumentace staveb prováděných městem;
 37. pro investiční akce města zajišťuje přípravu a předání staveniště a kontrolu výstavby;
 38. vystupuje jménem města v územních a stavebních řízeních, při realizaci výstavby, jednání s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení či výstavby;
 39. kontroluje časové a finanční plnění investičních a projektových prací a odpovídá za plnění rozpočtu;
 40. odpovídá za dodržování předpisů a včasné předání ukončených investic provozovatelům;
 41. přebírá investice a včas předkládá finančnímu odboru příslušné podklady pro zpracování investic do účetní evidence;
 42. zajišťuje stavební dozor nad akcemi prováděnými městem, v omezeném rozsahu i vykonává stavební dozor;
 43. zajišťuje pasportizaci městských budov a staveb a vypracovává plán údržby a odstraňování závad, který promítá do návrhu rozpočtu města;
 44. zajišťuje u akcí města provádění překopů a uzavírek místních komunikací a jejich následné odstranění; zúčastňuje se předávacích řízení v dané záležitosti;
 45. sleduje dotační politiku a eviduje veškeré dotační tituly tuzemské i zahraniční a připravuje podklady pro žádosti o dotace za město Blatná;
 46. poskytuje poradenskou službu ostatním útvarům MěÚ a organizacím města v oblasti dotační politiky;
 47. poskytuje poradenskou službu obcím v působnosti MěÚ Blatná jako úřadu s rozšířenou působností a spolupracuje v této činnosti s informačním centrem SOB;
 48. vyhledává a eviduje veškeré dotační tituly týkající se působnosti odboru a předkládá vedení města návrhy na jejich využití spolu s celkovým předpokládaným vyhodnocením efektu (včetně finančního);
 49. připravuje a zajišťuje výběrová řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek , v platném znění;
 50. připravuje podklady pro uzavírání veškerých smluv v působnosti odboru včetně návrhů těchto smluv;
 51. v rámci působnosti odboru a případně v součinnosti s právníkem posuzuje návrhy smluv a zpracovává stanoviska k právním vztahům a smluvním ujednáním, jejichž účastníkem je město;
 52. v rámci odboru sleduje plnění všech závazků ze smluv uzavřených městem;
 53. veškeré uzavřené smlouvy neprodleně předává do evidence pověřenému pracovníkovi evidencí smluv;
 54. zajišťuje správnost návrhů smluv uzavíraných městem předkládaných k podpisu starostovi;
 55. v rámci své funkční příslušnosti v oblasti samosprávy předkládá RM/ZM žádosti o vstup do pozemků v majetku města; spolupracuje s odborem výstavby a ÚP a s odborem dopravy;
 56. výkon státní památkové péče;
 57. v rámci činnosti odboru vede evidenci o veškerých pohledávkách;
 58. plní další úkoly uložené městským zastupitelstvem, radou, starostou, místostarostou a tajemníkem.

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 9 °C
pondělí 20. 5. déšť 23/10 °C
úterý 21. 5. déšť 22/11 °C
středa 22. 5. déšť 17/11 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.