rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

SMĚRNICE upravující postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů

ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

 1. Tato směrnice upravuje postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů, věcí skrytých a opuštěných (dále jen nálezy), které byly nalezeny na území města Blatná (dále jen Město) a které byly odevzdány na Městském úřadě Blatná (dále jen MěÚ Blatná).
 2. Dle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.
 3. Tato směrnice se vztahuje na všechny nálezy, které se řídí ustanovením § 135 občanského zákoníku. Tato směrnice se nevztahuje na nakládání s vraky dle § 19 odst. 3, 4 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se živými zvířaty a s nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy.
 4. Dle Části II. této směrnice postupují zaměstnanci vykonávající práci na podatelně MěÚ Blatná, dle Části III. této směrnice postupují zaměstnanci zařazení do odboru dopravy MěÚ Blatná. Ostatní části směrnice jsou společné.


ČÁST II.
DROBNÉ NÁLEZY

Čl. 2
Přijetí nálezu

 1. Věc nalezenou na území Města převezme od nálezce zaměstnanec MěÚ Blatná na podatelně.
 2. Po přijetí zaeviduje zaměstnanec nález do „Knihy evidence nálezů“ pod ročníkovým pořadovým číslem. Pořadová čísla jdou chronologicky za sebou od č. 1 v daném roce. Nový rok začíná na další stránce knihy. Rok je vždy ukončen proškrtnutím prázdných řádků, datem a podpisem zaměstnance. Každý nález označí zaměstnanec ročníkovým pořadovým číslem.
 3. V „Knize evidence nálezů“ bude každého nálezu uvedeno: ročníkové pořadové číslo, datum příjmu, datum nalezení, místo nálezu, popis nalezené věci s uvedením identifikátorů, popř. počet kusů, jméno, příjmení a bydliště nálezce, podpis příjemce a způsob, jak bylo s věcí naloženo.
 4. Nálezy opatřené pořadovým číslem shodným s knihou evidence nálezů se uloží dle charakteru do prostor k tomu účelu určených. V případě cennějších a objemnějších nálezů (peníze, šperky, notebooky, jízdní kola, apod.) jsou povinni poskytnout zaměstnanci podatelny součinnost zaměstnanci finančního odboru či odboru majetku, investic a rozvoje.


Čl. 3
Nakládání s nálezy 

 1. Na úřední desce MěÚ Blatná bude trvale umístěno poučení občanům, kde se odevzdávají a vracejí ztracené věci nalezené na území Města (viz. příloha č. 1). Pokud však lze podle nálezu identifikovat vlastníka věci, vyzve zaměstnanec bezodkladně tohoto vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu.
 2. V případě, že se vlastník dostaví k převzetí nálezu, zaměstnanec s ním po zjištění jeho totožnosti sepíše v „Knize evidence nálezů“ záznam o předání nálezu. Zaměstnanec případně vyúčtuje vlastníkovi nálezu náklady, pokud Městu vznikly v souvislosti s opatrováním věci.
 3. U každé vrácené položky bude uvedena v oddílu „nálezy“ poznámka „vráceno“ a v oddílu „vráceno“: ročníkové pořadové číslo nálezu, jednoznačné údaje o totožnosti vlastníka, t.j. jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, popř. současné bydliště, podpis vlastníka, popř. jeho poznámka vztahující se k úplnosti, poškození či jiné změně nalezené věci a podpis zaměstnance.
 4. Nalezené doklady (např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, technický průkaz) se bezodkladně předají proti podpisu oprávněné úřední osobě, která vykonává příslušnou agendu.
 5. V případě, že nález nebo jeho část podléhá dle své povahy rychlé zkáze, bude po 3 dnech od jeho převzetí zaměstnancem znehodnocen, o čemž tento zaměstnanec učiní písemný záznam v „Knize evidence nálezů“. V tomto případě se nebude postupovat dle Čl. 3 odst. 3. Bude-li znám vlastník věci, bude jej zaměstnanec informovat o možnosti likvidace tohoto nálezu.


ČÁST III.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ
S NALEZENÝMI SILNIČNÍMI MOTOROVÝMI VOZIDLY

Čl. 4
Přijetí nálezu 

 1. Za nalezené se považuje takové silniční motorové vozidlo, které má a nebo může být podle zvláštního předpisu odstraněno z pozemní komunikace a jehož majitel nálezci není znám a ani se mu jej nepodařilo zjistit (dále jen nalezené vozidlo) .
 2. Za nálezce se v tomto případě považuje subjekt (správní orgán, organizační složka nebo osoba), která má podle zvláštního předpisu povinnost nebo právo vozidlo z pozemní komunikace odstranit.
 3. Nalezené vozidlo převezme od nálezce zaměstnanec vykonávající příslušnou agendu za součinnosti městské policie. Převzetí proběhne buď přímo na pozemní komunikaci, kde se nalezené vozidlo nachází, nebo v prostoru, kam bylo nalezené vozidlo dočasně umístěno.
 4. Zaměstnanec při převzetí nalezeného vozidla sepíše s nálezcem „protokol o nálezu“, který je součástí evidenční složky. Datum sepsání protokolu o nálezu se považuje za den odevzdání nálezu na MěÚ Blatná. Součástí protokolu o nálezu je vždy také video nebo fotodokumentace nalezeného vozidla.
 5. Po převzetí zaeviduje zaměstnanec nalezené vozidlo do „Knihy evidence nalezených vozidel“ pod ročníkovým pořadovým číslem. Pořadová čísla jdou chronologicky za sebou od č. 1 v daném roce. Nový rok začíná na další stránce knihy. Rok je vždy ukončen proškrtnutím prázdných řádků, datem a podpisem zaměstnance.


Čl. 5
Nakládání s nalezenými vozidly 

 1. Nalezené vozidlo opatřené pořadovým číslem shodným s knihou evidence nalezených vozidel se uloží do prostor k tomu účelu určených.
 2. Do 15 dnů od převzetí nalezeného vozidla bude na úřední desku MěÚ Blatná vyvěšeno oznámení o nálezu vozidla. Toto oznámení bude obsahovat dostupné identifikační údaje nalezeného vozidla a místo jeho nálezu s výzvou k jeho převzetí ve lhůtě, která činí 6 měsíců ode dne odevzdání nálezu na MěÚ Blatná.
 3. V případě, že se vlastník dostaví k převzetí nálezu, zaměstnanec zjistí jeho totožnost a následně s ním sepíše protokol o vrácení nálezu, který je součástí evidenční složky. Protokol vždy musí obsahovat úplné údaje o totožnosti vlastníka, identifikaci nálezu včetně jeho případného zjevného poškození, náklady spojené s držením nálezu, které je vlastník povinen uhradit před převzetím nálezu a podpisy předávajícího zaměstnance a vlastníka nálezu.


ČÁST IV.
NAKLÁDÁNÍ S NEVYZVEDNUTÝMI VĚCMI

Čl. 6

 1.  Pokud si vlastník nález nepřevezme do 6 měsíců od jejího odevzdání na MěÚ Blatná, připadá věc do vlastnictví Města.
 2. Při nakládání s nevyzvednutými nalezenými věcmi, které se staly vlastnictvím Města, bude dále postupováno podle interních předpisů pro hospodaření s majetkem města.ČÁST V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 7

Tato směrnice, kterou schválila rada města dne 26.6.2006 svým usnesením č. 144/06, nabývá účinnosti dne 1. 7. 2006.

Ing. Jaromír Formánek
tajemník MěÚ Blatná

Příloha č. 1 – Oznámení občanům o způsobu nakládání se ztrátami a nálezy


O Z N Á M E N Í

ZTRÁTY A NÁLEZY

Městský úřad Blatná oznamuje všem občanům, že podle novelizovaného zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.
V případě města Blatná je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městský úřad Blatná. Příslušným pracovištěm, kde je možno odevzdávat nálezy, je podatelna v 1. patře radnice, Tř. T.G.Masaryka 322. Zde je možno odevzdávat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, zničené či zkažené (jídlo) a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, zvířata, autovraky apod.). Na podatelně se mohou mimo dobu od 12 do 13 hodin o své věci trvale hlásit všichni majitelé ztracených věcí buď osobně nebo telefonicky na čísle 383 416 111. Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána městu před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání, je vlastník věci povinen nahradit městu náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Nálezce má právo uplatňovat na vlastníkovi náhradu nutných výdajů a nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil.

V Blatné, 27.6.2006 Ing. Jaromír Formánek, tajemník MěÚ Blatná

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
skoro jasno 21 °C 8 °C
středa 7. 6. slabý déšť 21/9 °C
čtvrtek 8. 6. skoro jasno 23/10 °C
pátek 9. 6. jasno 23/10 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.