Město Blatná
Blatná

SMĚRNICE pro vyřizování petic a stížností

Úvod


Na základě zmocnění v § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákona o obcích), stanovuje Rada města Blatná tato pravidla, která jsou závazná pro všechny zaměstnance zařazené do Městského úřadu Blatná.


Část I.
Čl. 1 - Petice


Jako petice jsou posuzována podání splňující náležitosti stanovené v zákoně č. 85/1990 Sb. , o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen petiční zákon).

Čl. 2 - Přijímání petic


Petice se přijímají v písemné podobě poštou i osobně prostřednictvím podatelny městského úřadu. Jejich centrální evidenci zajišťuje oddělení sekretariátu starosty. Při tom dbá zejména na dodržení pořádkových lhůt stanovených v § 5 petičního zákona. Pokud věc nepatří do působnosti města, postoupí jí subjektu věcně příslušnému k jejímu vyřízení.


Čl. 3 - Projednávání petic


V souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích projednává a vyřizuje petice rada města, pokud si to nevyhradí zastupitelstvo města. Vedoucí jednotlivých útvarů městského úřadu zodpovídají za zpracování podkladů pro jednání rady, popř. zastupitelstva města tak, aby mimo vlastní text petice byla v důvodové zprávě či přílohách materiálu obsažena jejich odborná stanoviska i relevantní informace z jiných zdrojů.


Čl. 4 -Vyřizování petic


Pro vyřízení petic je rozhodující text příslušného usnesení rady, popř. zastupitelstva města. Jeho znění je po ověření zápisu sděleno neprodleně písemně tomu, kdo petici podal, popř. zástupci petičního výboru.


Část II.
Čl. 5 - Stížnosti


Jako stížnosti jsou posuzována podání, která jsou jako stížnost nazvána anebo svým obsahem nasvědčují, že se o stížnost jedná. Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád nebo jiný zákon jiný prostředek ochrany
Čl. 6 - Přijímání stížností

Stížnost se podává u toho orgánu, proti kterému stížnost směřuje. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena. Stížnosti se přijímají v písemné podobě, osobně ústně i elektronicky. Jejich centrální evidenci zajišťuje podatelna Městského úřadu Blatná. Pokud stěžovatel podává stížnost ústně, provede oslovený útvar sepsání protokolu, v němž text stížnosti zaznamená a předloží stěžovateli k podpisu. Ve všech případech je stížnost před jejím vyřizováním zaevidována na podatelně, a poté postoupena k vyřízení příslušné osobě anebo orgánu.


Čl. 7 - Projednávání stížností


Příslušný orgán města je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. V přiměřeném rozsahu prošetřuje i stížnosti anonymní. Pokud městský úřad obdrží stížnost, která se týká činnosti orgánu města v samostatné působnosti, zajistí její projednání v příslušném orgánu města starosta nebo místostarosta, do jehož působnosti příslušná oblast spadá. Pokud stížnost směřuje proti jednání zaměstnanců zařazených do městského úřadu a dle jejího obsahu se skutečně jedná o stížnost a nikoliv o jiný procesní úkon, projedná stížnost vedoucí příslušného útvaru městského úřadu. Pokud stížnost směřuje proti jednání vedoucích zaměstnanců zařazených do městského úřadu, projedná stížnost tajemník. Stížnosti na postup tajemníka projedná starosta.

Čl. 8 - Vyřizování stížností


Příslušný orgán města bezodkladně oznámí stěžovateli osobu, která stížnost vyřizuje, předpis, kterým se řídí, závazné lhůty pro vyřízení stížnosti, popř. další skutečnosti, okolnosti a návrhy, které se vztahují k vyřízení stížnosti. Vyřizování stížnosti dle § 175 správního řádu musí být ukončeno nejpozději do 60 dnů. Vyřizování stížnosti dle části II této směrnice musí být ukončeno nejpozději do 90 dnů. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn, pokud se nejedná o anonymní stížnost. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je příslušný orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě vyrozumí stěžovatele a pracovnici podatelny městského úřadu. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat Městský úřad Blatná anebo nadřízený orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.


Čl. 9 - Závěrečná ustanovení


Část II. této směrnice se použije pouze v případech, kdy nelze zcela použít k vyřizování stížnosti § 175 správního řádu. Souběžně se standardním způsobem evidence petic a stížností podle spisového a skartačního řádu jsou petice a stížnosti evidovány na podatelně městského úřadu zvlášť v knize „Evidence petic a stížností“. Tato směrnice byla schválena usnesením Rady města Blatná č. 28/2006 ze dne 20.2.2006 a nabývá účinnosti dnem 1.3.2006. Tímto dnem se zároveň ruší Směrnice č. 7/2004.Ing. Jiří Mikeš
za Radu města Blatná

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
polojasno 23 °C 13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C
středa 26. 6. slabý déšť 27/16 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 27/15 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.