Město Blatná
Blatná

Příloha 2: VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

Příloha č. 2

VZOROVÁ

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
 

ČL.I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zastupitelstvo města Blatná (Rada města Blatná) rozhodlo svým usnesením č. ….. ze dne …. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidel územních rozpočtů v platném znění a ve smyslu „Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory“ č .1/2009 (dále jen VFP) ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
 

ČL. II.
Smluvní strany

 • MĚSTO BLATNÁ
  T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
 • IČ: 002 50 996

zastoupené starostou Mgr. Bohuslav Navrátil jen „poskytovatel“

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Dále jen „příjemce“
 

ČL. III.
Účel použití veřejné finanční podpory

 1. Účel:
 2. Příjemce je povinen použít příspěvek jen k účelu uvedenému v předchozím bodě. Finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne……
   

ČL. IV.
Výše čerpání a zjištění návratnosti VFP

VFP poskytnuta ve výši Kč ……………………………………

VFP bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů po podpisu smlouvy na účet příjemce (č.ú.……….. nebo dle čl. VIII. odst. 4, Pravidel č. 1/2008). Pokud příjemce použije prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny prostředky na stanovený účel, je povinen v souladu s § 20, zák,. č. 250/2000 Sb. v platném znění, vrátit finanční částku poskytovateli bezhotovostním převodem na účet č. 78 – 372140207/0100 nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejímu vrácení.
 

ČL. V.
Ujednání o předložení vyúčtování

Po ukončení realizace akce předloží příjemce poskytovali tj. příslušnému odboru nebo oddělení neprodleně, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku po obdržení a čerpání VFP vyúčtování. Vyúčtování provede příjemce povinně formou soupisu dokladů o uskutečněných výdajích s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů. Jako přílohy předloží kopie jednotlivých účetních dokladů, které byly hrazeny z poskytovaného příspěvku. Dále prokáže zaplacení výdajů kopií výpisů z bankovního účtu, případně pokladním dokladem.
 

ČL. VI.
Časové užití příspěvků

Prostředky jsou v souladu s § 18 z č. 250/2000 Sb. a v souladu s usnesením příslušného orgánu k použití do 31.12. příslušného roku.

ČL. VII.
Způsob kontroly

 1. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.
 2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jiným pověřeným osobám provést kdykoli ( i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití finančních prostředků na tuto akci a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a s plněním této smlouvy.
   

ČL. VIII.
Sankce

Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy z jeho strany je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za její porušení ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do částky uvedené ve výzvě .
 

ČL. IX.
Ostatní ujednání

 Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je příjemcem poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
 

ČL. X.
Závěrečná ujednání

 1. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž poskytovatel obdrží 2 výtisky a příjemce 1 výtisk.
 2. Změna a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
 3. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při řešení akce včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytaných finančních prostředků za uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 2 letech jeho žádosti o finanční podporu z prostředků poskytovatele.
 4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami podepsána.
 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 

V Blatné dne ……....

………………………………………………… ……………………………………………

POSKYTOVATEL PŘÍJEMCE

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 9 °C
pondělí 20. 5. déšť 23/10 °C
úterý 21. 5. déšť 22/11 °C
středa 22. 5. déšť 17/11 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.