Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Identifikační kód

Kód životní situace

 

Pojmenování životní situace

Přijetí dítěte do mateřské školy
 

Základní informace k životní situaci

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Přijmout dítě do mateřské školy lze od 1.9. daného roku na základě zápisu nebo v průběhu školního roku podle potřeb rodičů.

Při přijímání dítěte lze stanovit zkušební pobyt v mateřské škole.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o přijetí dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout přímo v mateřské škole, ve které má zájem o umístění dítěte.
 

S kým jednat

O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Jaké informace a doklady musíte mít s sebou:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost.

Občanský průkaz zákonného zástupce.

Rodný list dítěte.

U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
 

Zápis do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je  způsobem v místě obvyklým (Blatenské listy, úřední deska města a v jednotlivých mateřských školách).
 

Zkušební pobyt v mateřské škole

Při přijímání dítěte je možné stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitelka mateřské školy.
 

Přijímání dětí mladších věku tří let

Do mateřské školy lze přijímat děti mladší věku tří let po dohodě s ředitelkou školy nebo vedoucí pracoviště mateřské školy, a to na základě lékařského vyjádření o způsobilosti dítěte mateřskou školu navštěvovat.
 

Přijímání dítěte se zdravotním postižením

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 

Lhůty a termíny

Rozhodnutí ve věci přijetí dítěte je vydáno ředitelem – ředitelkou mateřské školy bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od ukončení zápisu, nebo od ústního jednání mimo stanovený zápis.
 

Přestup dítěte do jiné základní školy

Vyřizuje zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy nejlépe ústním jednáním.
 

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání.

Stravné.
 

Další účastníci

Odbor finanční a školství MěÚ Blatná za zřizovatele.
  

Elektronické řešení situace

Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.

Právní předpisy vztahující se k této situaci

Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  

Právní předpisy související s touto situací

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
 

Opravné prostředky

Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele – ředitelky mateřské školy ke krajskému úřadu.
  

Sankce

Nejsou stanoveny.
  

Další informace

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku.

 

Jiné informační zdroje

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor finanční a školství MěÚ Blatná.
  

Za správnost návodu odpovídá

Odbor finanční a školství MěÚ Blatná

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.
  

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.