Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace

Odklad školní docházky

Základní informace

O odklad školní docházky může požádat zákonný zástupce dítěte v případě, že dítě po dovršení šestého roku věku není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.

Jak postupovat?

Zákonný zástupce musí s dítětem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně-pedagogické centrum a odborného lékaře. Na základě těchto doporučení podá zákonný zástupce písemnou žádost o odklad povinné školní docházky dítěte řediteli základní školy.

S kým jednat?

S ředitelem základní školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinné školní docházky.

Potřebné doklady a podklady.

Žádost o odklad

Odborné posouzení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Správní poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Právní předpisy vztahující se k této situaci

Odklad povinné školní docházky stanovuje § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Jiné informační zdroje

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor finanční a školství MěÚ Blatná.