Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby.

Základní informace
Každý řidič vozidla taxislužby (pod taxislužbu patří i vnitrostátní doprava prováděná na základě písemné smlouvy, která je provozována vozidly s nejvýše 9 místy vč. řidiče, přeprava na základě elektronické objednávky a tzv. "drink servis") musí mít uděleno oprávnění řidiče taxislužby. Toto oprávnění osvědčuje průkaz řidiče taxislužby. O udělení oprávnění a vydání průkazu nežádá dopravce, ale přímo řidič. Průkaz je pak jeho majetkem a může jej užívat bez ohledu na to, pro jakého dopravce v dané době pracuje.

Průkaz řidiče taxislužby je řidič povinnen mít umístěn ve vozidle tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný.

Oprávnění řidiče taxislužby lze udělit a průkaz řidiče taxislužby vydat pouze osobě, která je starší 21 let a splňuje podmínku spolehlivosti. Za spolehlivého se pro tyto účely nepovažuje ten:

a) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby, spočívající v

1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby, nebo

2. poškození cestujícího na ceně jízdného, nebo požadování ceny ve výši,  která není v souladu s cenovými předpisy, nebo

3. nepořízení záznamu o přepravě, nebo

4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu, nebo

5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo

6. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru;

b) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest počívající v
1. řízení vozidla nebo jízdě na zvířetí bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

c) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže, podvodu, nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo

d) komu byla uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.

Další podmínkou udělení oprávnění řidiče taxislužby je oprávnění k pobytu na území České republika a v případě cizinců, kteří nejsou občany jiného členského státu EU, též oprávnění k výkonu práce na území ČR.

Pokud řidič splní podmínky pro udělení oprávnění řidiče taxislužby, je mu toto oprávnění uděleno s platností na 5 let a je mu vydán průkaz řidiče taxislužby s platností taktéž na 5 let. Po 5 letech je o udělení oprávnění a vydání průkazu nutné požádat opakovaně. V případě ztráty, poškození, odcizení průkazu nebo změny údajů v něm uvedených, je řidič povinnen neprodleně tuto skutečnost oznámit úřadu. Nový průkaz řidiče za ztrátu, poškození nebo odcizení bude vydán s platností, která byla vyznačena na původním průkazu (= platnost oprávnění).

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která splňuje vše uvedené podmínky. O udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby je možné požádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, v případě cizinců dále doklad o oprávnění k pobytu na území ČR a oprávnění k výkonu práce na území ČR (neplatí pro občany jiných členských států EU); fotografii s platností od 1.2.2023 již řidič nepředkládá (dopravní úřad využije fotografii z jiných evidencí, případně řidiče sám vyfotí);
  • pokud je žadatelem cizinec, přiloží k žádosti dále výpis z rejstříku trestů, vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy; nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu; uvedené doklady nesmí být starší 3 měsíců; cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana (azyl) uvedené doklady nepředkládá

Lhůty pro vyřízení žádosti
Nejpozději do 30 dní od podání žádosti. Průkazy jsou s účinností od 1.2.2023 vyráběny centrálně a distribuovány zpět na úřad, u kterého byla podána žádost.

Poplatky
Vystavení průkazu řidiče taxislužby bez ohledu na důvod: 500 Kč

Formuláře
Žádost o udělení oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby je možné vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde (32 kB).