Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Evidence vozidel taxislužby - žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby, nahlášení změn/doplnění údajů, výpis z evidence vozidel taxislužby, vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby.

Základní informace

Každý dopravce v taxislužbě (pod taxislužbu patří i vnitrostátní doprava prováděná na základě písemné smlouvy, která je provozována vozidly s nejvýše 9 místy vč. řidiče, přeprava na základě elektronické objednávky a tzv. "drink servis"), smí tuto službu provozovat pouze vozidlem, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. Evidenci vozidel taxislužby vede úřad obce s rozšířenou působností v místě sídla / místa podnikání dopravce.

Jako vozidlo taxislužby lze zapsat pouze vozidlo kategorie M1 (osobní automobily, s nejvýše 9 místy k sezení vč. řidiče) nebo kategorie L (motocykl). Dopravce musí být zapsán v registru silničních vozidel jako provozovatel vozidla. Vozidlo musí být evidováno na IČO dopravce.

V žádosti o zápis vozidla (příp. zápis změny) do evidence taxislužby dopravce uvede státní poznávací (registrační) značku, tovární značku a obchodní označení vozidla a dále pak typ a výrobní číslo taxametru. Pokud bude dopravce poskytovat výhradně přepravu na základě písemné smlouvy nebo elektronické objednávky, uvede tuto skutečnost do žádosti - takové vozidlo pak nemusí být vybaveno taxametrem.

Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby, příp. při zápisu změn či doplnění údajů, vydá dopravní úřad dopravci výpis z evidence vozidel taxislužby a evidenční nálepku vozidla taxislužby. Dopravce je povinnen zajistit, aby každé vozidlo bylo označeno vydanou evidenční nálepkou; nálepka se vylepuje zevnitř na čelní sklo, do pravého dolního rohu (tj. před spolujezdce).

Dopravce je povinnen oznámit dopravnímu úřadu změny údajů u již evidovaného vozidla nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku změny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Dopravce, který má příslušné živnostenské oprávnění, a který má ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná sídlo (u právnických osob), resp. místo podnikání (u fyzických podnikajících osob)

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti

Lhůty pro vyřízení žádosti
Nejpozději do 30 dní od podání žádosti. Běžně však žádosti vyřizujeme rychleji, tj. v řádu dnů, příp. na počkání.

Poplatky

Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby: 500 Kč za každou nálepku.

Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby: 50 Kč za každé vozidlo; při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby je vydání výpisu od správního poplatku osvobozeno.

Formuláře
Žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby, o doplnění či změnu údajů evidovaného vozidla, o vyřazení vozidla z evidence, o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby a o vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby si můžete vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde (36 kB).