Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace 
Povolení k provozování stanice měření emisí

Základní informace
Stanici měření emisí může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která má k jejímu provozování vydané povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má zřízenu nebo hodlá zřídit stanici měření emisí, se sídlem v obvodu obce s rozšířenou působností Blatná, a která má k jejímu provozování příslušné živnostenské oprávnění.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 211/2018 Sb.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti,
  • v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku,
  • popis nebytových prostor, které musí být jsou podle kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu určeny k této činnosti a stavební uspořádání těchto prostor provozování stanice měření emisí umožňuje, včetně příjezdových komunikací a parkoviště, a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo k užívání k nim,

  • popis přístrojů, zařízení a programového vybavení, které jsou nezbytné pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů, a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo opravňující žadatele k jejich užívání,

  • seznam obsahující jména a bydliště fyzických osob, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika a dokumenty dokládající právní vztah žadatele k těmto osobám,

  • návrh vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly.

  • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení.

 

Formuláře
Žádost o povolení k provozování stanice měření emisí nemá přesně strukturovanou podobu a lze ji napsat volnou formou. Kromě standardních náležitostí dle správního řádu musí žádost obsahovat zejména druh stanice měření emisí, kterou hodlá provozovat, a adresu místa, kde hodlá stanici měření emisí provozovat.

Správní poplatky

Za vydání nového povolení: 1 500 kč

Za změnu v povolení: 200 kč