Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Uzavírka (částečná nebo úplná) a zvláštní užívání komunikace
 

Základní informace
O zvláštní užívání je povinen požádat každý, kdo užívá silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům než ke kterým jsou určeny. Jedná se zejména umísťování a provozování reklamních poutačů, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací; provádění stavebních prací; zřizování vyhrazeného parkování; zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních nebo podobných zařízeních; audiovizuální tvorbu; pořádání sportovních, kulturních, náboženských a podobných akcí, při kterých by mohla být narušena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu; výjimečné užití komunikace pásovými vozidly (armádní nebo historická), jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi; výjimečné! užití komunikace samojízdnými a přípojnými pracovními stroji, které nemají schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Jestliže má být provoz na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci částečně nebo úplně uzavřen, je povinen ten v jehož zájmu má být uzavírka provedena požádat o povolení uzavírky. Podáním této žádosti není dotčena povinnost požádat též o zvláštní užívání, pokud se jedná o případy uvedené v předchozím odstavci.
Jestliže si činnost uvedená v předchozích dvou odstavcích (případně i jiná) vyžádá dočasnou změnu dopravního značení, umístnění přechodných dopravních značek a zařízeních, je žadatel uvedený v předchozích dvou odstavcích též povinen požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovení přechodné úpravy se provádí opatřením obecné povahy. V tomto případě se zveřejňuje rovnou stanovení přechodné úpravy (bez předchozího zveřejnění návrhu), které nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba uvedená v předchozím odstavci, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.
 

Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná a místních komunikací na území města Blatná. Dále pak na místních komunikacích v obcích ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná, které mají s městem Blatná uzavřenu veřejnoprávní smlouvu týkající se agendy silničního správního úřadu.
Výkon silničního správního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.
Stanovení přechodné úpravy provozu se provádí podle zákona č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • dopravně inženýrské opatření, ve kterém je vyznačen úsek který bude uzavřen, případná objížďka a přechodné dopravní značení (v případě jednoduchých záležitostí je možno vybrat po konzultaci na odboru dopravy standardní schéma Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, TP 66)
  • souhlas vlastníka / majetkového správce dotčené komunikace (pokud není doložen, je možné po dohodě zajistit tento doklad prostřednictvím odboru dopravy)
  • souhlas Policie ČR, Dopravního inspektorátu Strakonice (pokud není doložen, je možné po dohodě zajistit tento doklad prostřednictvím odboru dopravy)
  • v případě úplné uzavírky a nařízení objížďky doklady o projednání věci se všemi obcemi na jejichž zastavěném území bude provedena uzavírka nebo vedena objížďka a souhlasy vlastníků / správců všech komunikací po nichž bude vedena objížďka. Pokud se uzavírka dotkne spojů pravidelné autobusové dopravy, též projednání s příslušnými dopravci a případně souhlas dopravního úřadu-odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jihočeského kraje s přemístěním nebo zrušením autobusových zastávek. Pokud si uzavírka a objížďka vyžádá stanovení dopravního značení jiných silničních správních úřadů (mimo obvod obce z rozšířenou působností Blatná nebo silnice I. třídy), tak též toto stanovení. Pokud nebudou všechny tyto uvedené doklady ke dni podání žádosti předloženy, je odbor dopravy ochoten s jejich vyřizováním pomoci, případně je zajistit. V tomto případě je ovšem počítat s delší časovou lhůtou pro vyřízení žádosti.
  • doklad totožnosti
  • výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu
  • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Účastníci řízení
Účastníkem řízení je vždy žadatel a vlastník / správce dotčené pozemní komunikace. V případě úplné uzavírky jsou účastníky řízení též obce, kterých se uzavírka týká nebo po jejichž zastavěném území je vedena objížďka.
 

Lhůta pro vyřízení žádosti
Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí správním řádem a činí 30 dní, v případě složitého případu (např. uzavírka a objížďka týkající se velkého počtu obcí, autobusových spojů atd.) 60 dní.

S ohledem na výše uvedenou účinnost stanovení přechodné úpravy provozu je nutné podat žádosti s takovým předstihem, aby náš úřad stihl vydat příslušná rozhodnutí spolu s opatřením obecné povahy (stanovením přechodné úpravy provozu) dříve než 5 dní před zahájením dopravního omezení.

Poplatky
Za povolení zvláštního užívání je stanoven poplatek závislý na délce trvání zvláštního užívání:
0 – 10 dní 100 Kč
11dní – 6 měsíců 500 Kč
déle než 6 měsíců 1 000 Kč
 

Formuláře

  • Formulář „Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde Typ: DOC dokument, Velikost: 83.48 kB.
  • Formulář „Žádost o povolení uzavírky a objížďky“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde (104.9 kB).
  • Formulář „Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde (63.4 kB).