Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Stavební (případně společné) povolení na nové pozemní komunikace nebo jejich stavební úpravy


Základní informace
Stavby nových silnic, místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací a jejich stavební úpravy nad rozsah běžné údržby a prací u kterých postačí ohlášení, podléhají vydání stavebního povolení. Pokud uzavřel stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace na stavbu, může tuto stavbu odboru dopravy pouze oznámit.
Stavební povolení pozbývá platnosti uplynutím 2 let od nabytí právní moci, pokud nebyla v této době stavba zahájena. Dobu platnosti je možné prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. V průběhu provádění stavby lze povolit též změnu stavby před dokončením (žádost musí být vybavena obdobnými doklady, jako žádost o stavební povolení).

Stavební povolení je možné nahradit společným povolením, které nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení jednotlivých stavebních úřadů pro soubor staveb.


Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník / správce příslušné pozemní komunikace, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka / správce komunikace, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.


Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná.
Výkon speciálního stavebního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.

V případě žádosti o společné povolení se příslušnost k jeho vydání řídí příslušností k povolení stavby hlavní v souboru staveb.


Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
 
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.; na základě přechodných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon) se na výše uvedené stavby až do 30.06.2024 vztahuje zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky (499/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 146/2008 Sb.).


Jaké doklady musíte mít s sebou

V případě žádosti o stavební povolení:

 • souhlas vlastníka stavebním záměrem dotčeného pozemku nebo stavby, není-li jím stavebník nebo není-li oprávněn ze služebnosti; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace; souhlas se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas, případně veřejnoprávní smlouvu tyto dokumenty nahrazující, pokud se jedná o stavbu, která vyžaduje povolení jejího umístění (např. novostavba, podstatné rozšíření komunikace, apod.)
 • závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy (stanovisko Policie ČR, DI Strakonice je podle zákona o pozemních komunikacích vyžadováno vždy)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
 • projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, která odpovídá vyhl. č. 146/2008 Sb.; projektová dokumentace se předkládá odboru dopravy ve 2 vyhotoveních; pokud je stavebník odlišný od vlastníka stavby, pak ve 3 vyhotoveních
 • návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
 • souhlas vydaný obecným stavebním úřadem, potvrzující dodržení podmínek územního rozhodnutí; pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, je nutné doložit závazné stanovisko orgánu územního plánování
 • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení
 • v případě oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem doloží stavebník dále certifikát vydaný autorizovaným inspektorem (který není starší než 3 měsíce) a též souhlasy osob, které by byli účastníky řízení (viz odstavec níže)

V případě žádosti o společné povolení:

 • souhlas vlastníka stavebním záměrem dotčeného pozemku nebo stavby, není-li jím stavebník nebo není-li oprávněn ze služebnosti; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace; souhlas se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu
 • závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy (stanovisko Policie ČR, DI Strakonice je podle zákona o pozemních komunikacích vyžadováno vždy) a dále závazná stanoviska ostatních stavebních úřadů, příslušných k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru (vč. závazného stanoviska orgánu územního plánování)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
 • projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, která odpovídá vyhl. č. 499/2006 Sb.; projektová dokumentace se předkládá odboru dopravy min. ve 2 vyhotoveních; pokud je stavebník odlišný od vlastníka stavby, pak min. ve 3 vyhotoveních; dále se předkládají ještě projektové dokumentace v počtu stavebních úřadů, které jsou ve společném řízení dotčenými orgány
 • návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
 • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

 

Účastníci řízení
Účastníkem řízení je vždy stavebník, dále vlastník komunikace (není-li totožný ze stavebníkem), vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna nebo ten kdo má k těmto pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na něm, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno nebo ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. V případě řízení o vydání společného povolení je účastníkem řízení dále obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn.

Poplatky
Za vydání stavebního (příp. společného) povolení na stavbu nebo stavební úpravy pozemních komunikací:
10 000 Kč (od poplatku jsou osvobozeny územně samosprávní celky a stát)
Za vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení: 1 000 Kč.
Za vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením: 1 000 Kč.

Formuláře

žádost o stavební povolení

žádost o vydání společného (územního a stavebního) povolení