Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Stanovení dopravního značení

Základní informace
Provedení vodorovných a svislých dopravních značek, dopravních zařízeních a zařízení pro provozní informace stanoví odbor dopravy po předchozím písemném stanovisku Policie ČR, Dopravního inspektorátu Strakonice. Připomínky a návrhy k dopravnímu značení může předkládat vlastník / správce komunikace, obce nebo kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Upozorňujeme, že ne každé žádosti o změnu dopravního značení lze vždy vyhovět. Podle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., musí dopravní značky a zařízení tvořit ucelený dopravní systém. Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení) se provádí formou opatření obecné povahy, jedná-li se o dopravní značky, které ukládají účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích (tj. zejm. v případě zákazových a příkazových značek, značek upravujících přednost v jízdě apod.).

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodného dopravního značení) z důvodu uzavírky komunikace nebo jiných dočasných opatřeních, viz odkaz „uzavírka (částečná nebo úplná) a zvláštní užívání komunikace“

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba uvedená v předchozím odstavci, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.

Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná.

V případě účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provede místní a přechodnou úpravu její vlastník, který má povinnost tuto skutečnost oznámit zdejšímu úřadu do 5 pracovních dní ode dne umístění dopravního značení (příp. zařízení pro provozní informace, dopravního zařízení atd.).

Výkon silničního správního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • situaci, ze které bude jednoznačně patrné v jakém místě a jaké dopravní značky nebo zařízení se navrhuje umístit.
  • písemné vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Strakonice (pokud není doložen, je možné po dohodě zajistit tento doklad prostřednictvím odboru dopravy)
  • v případě veřejně přístupné účelové komunikace souhlas jejího vlastníka, pokud není současně žadatelem a pokud nebude stanovení provedeno formou opatření obecné povahy (viz výše)
  • doklad totožnosti
  • výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu
  • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Poplatky
Bez poplatku
 

Formuláře

  • Formulář „Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde (61.03 kB).