Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Povolení připojení sousední nemovitosti, případně pozemní komunikace, k silnici nebo místní komunikaci (sjezd).
 

Základní informace
Každý kdo hodlá zřídit připojení sousední nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci, zrušit takové připojení nebo provést jeho úpravu je povinen požádat silniční správní úřad (odbor dopravy) o povolení. To samé platí pro připojení pozemní komunikace.
Toto povolení se vydává s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a nenahrazuje povolení podle stavebního zákona k navazujícím stavbám (např. garáže, rodinného domu, provozovny apod.); je ovšem nutným podkladem k vydání takového povolení. Od 01.07.2024 se předpokládá, že povolení připojení bude moci být součástí povolení stavby podle stavebního zákona.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba uvedená v předchozím odstavci, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.
 

Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná.
Výkon silničního správního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • situaci, ze které bude jednoznačně patrné v jakém místě bude připojení zřízeno, vč. jeho parametrů (šířka, umístění propustku, zakreslení rozhledových trojúhelníků, poloměru připojení k pozemní komunikaci atd.), dále doporučujeme stručnou textovou zprávu a řez sjezdem
  • vyjádření vlastníka / majetkového správce dotčené komunikace (pokud není doloženo, je možné po dohodě zajistit tento doklad prostřednictvím odboru dopravy)
  • vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Strakonice (pokud není doloženo, je možné po dohodě zajistit tento doklad prostřednictvím odboru dopravy)
  • doklad totožnosti
  • výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu
  • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Účastníci řízení
Účastníkem řízení je vždy minimálně žadatel a vlastník / správce dotčené pozemní komunikace.
 

Lhůta pro vyřízení žádosti
Lhůta pro vyřízení žádosti je stanovena správním řádem a činí 30 dní.
 

Poplatky
Za povolení připojení nemovitosti k pozemní komunikaci: 500 Kč
Úprava nebo zrušení připojení, stejně jako připojení pozemní komunikace - bez poplatku
 

Formuláře

Formulář „Žádost o vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde (87.84 kB).