Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Kolaudace / povolení užívání dopravních staveb.
 

Základní informace
Stavby dopravní infrastruktury, jejichž provedení si vyžádalo vydání stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou, lze užívat na základě vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Na základě podaného návrhu / žádosti stanoví odbor dopravy místní šetření spojené s ústím jednáním na místě stavby, resp. závěrečnou kontrolní prohlídku. Pokud doložil stavebník odborný posudek (certifikát) vystavený autorizovaným inspektorem, může odbor dopravy od závěrečné kontrolní prohlídky upustit. Pokud není podaná žádost úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne odbor dopravy usnesením o provedení kolaudačního řízení.
Stavbu je možné také užívat na základě časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby nebo na základě časově omezeného povolení zkušebního provozu.
Ve všech uvedených případech lze povolit též užívání části dokončené stavby, pokud je schopna samostatného užívání.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník / správce příslušné pozemní komunikace, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka / správce komunikace, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.
 

Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná.
Výkon speciálního stavebního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.

V případě, kdy bylo pro stavbu vydáno společné povolení, je příslušným k vydání kolaudačního souhlasu / rozhodnutí  ten stavební úřad, který vydával společné povolení.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.; na základě přechodných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon) se na výše uvedené stavby až do 30.06.2024 vztahuje zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky (499/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 146/2008 Sb.).
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
 • geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí neb její výstavbou dochází k rozdělení pozemku
 • dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
 • certifikáty k použitým materiálům
 • doklady o provedení a výsledcích předepsaných zkoušek
 • stanoviska dotčených orgánů, zejména stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Strakonice
 • doklad totožnosti
 • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení
 • v případě posouzení stavby autorizovaným inspektorem též certifikát vystavené tímto inspektorem
 • v případě zkušebního provozu je nutné doložit souhlasná stanoviska dotčených orgánů, zejména stanovisko Policie ČR, Dopravní policie Strakonice (lze zajistit též prostřednictvím odboru dopravy po podání žádosti)
 • v případě předčasného užívání stavby je nutné doložit souhlasná stanoviska dotčených orgánů, zejména stanovisko Policie ČR, Dopravní policie Strakonice (lze zajistit též prostřednictvím odboru dopravy po podání žádosti) a dohodu mezi žadatelem a zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas a případně další sjednané podmínky předčasného užívání stavby
   

Účastníci řízení
Účastníkem řízení je vždy stavebník a vlastník komunikace (není-li totožný ze stavebníkem). V řízení o předčasném užívání stavby je účastníkem řízení též zhotovitel stavby. 
 

Poplatky
Vydání kolaudačního souhlasu / kolaudačního rozhodnutí je bez poplatku, za podmínky, že byl dodržen termín dokončení stavby stanovený ve stavebním povolení.
Pokud výše uvedený termín dodržen nebyl činí správní poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu místního šetření (závěrečné kontrolní prohlídky).
Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby: 1 000 Kč.
Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu: 1 000 Kč.

Formuláře

žádost o vydání kolaudačního souhlasu

žádost o povolení předčasného užívání stavby