Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Ztráta nebo odcizení řidičského průkazu. Stejný postup platí též v případě poškození nebo zničení řidičského průkazu.
 

Základní informace
Při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit kterémukoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Současně podává žádost o vystavení nového řidičského průkazu. Úřad žadateli vydá potvrzení potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Toto potvrzení platí do vystavení nového řidičského průkazu, nejdéle na dobu 30 ti dní a pouze na území České republiky.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která je držitelem dokladu který byl ztracen nebo odcizen a která má v ČR trvalý pobyt nebo, jde-li o osobu která nemá na území České republiky trvalý pobyt, zde alespoň 6 měsíců studuje nebo zde má obvyklé bydliště. Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí

zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a

popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Oznámení a žádost o vydání řidičského průkazu lze podat buď osobně na odboru dopravy MěÚ Blatná nebo elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy. Je-li podání učiněno prostřednictvím Portálu dopravy, případné potvrzení o o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu si žadatel může vyzvednout na odboru dopravy následně osobně.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz

V případě nepřítomnosti:
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:
a.) při podání žádosti o vydání řidičského průkazu (případně i potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení řidičského průkazu)

  • doklad totožnosti (v případě ztráty/odcizení občanského průkazu lze akceptovat pas), s výjimkou případů, kdy je žádost podána elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy

b.) při vyzvednutí řidičského průkazu

  • doklad totožnosti
  • potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení řidičského průkazu, bylo-li vydáno
  • ověřenou plnou moc, vyzvedává-li držitel řidičského oprávnění řidičský průkaz v zastoupení jiné osoby

Lhůta pro vyřízení žádosti
S ohledem na skutečnost, že řidičské průkazy jsou vyráběny centrálně, je lhůta pro vydání řidičské průkazu podle § 110 zákona č. 361/2000 Sb. nejdéle 20 dní od podání žádosti. Za správní poplatek 700 Kč lze vydat řidičský průkaz ve zrychlené lhůtě do 5 ti pracovních dní. Potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení, které na území České republiky nahrazuje nejdéle na dobu 30 dní řidičský průkaz, se vystavuje na počkání.
 

Poplatky
Za vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů 700 Kč
Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě (do 20 dnů) 200 Kč

Je-li žádost podána elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy, vybírá se správní poplatek až při převzetí řidičského průkazu. V takovém případě se správní poplatek snižuje o 20 %, tedy za vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 ti pracovních dní je v případě elektronického podání správní poplatek ve výši 560 Kč, za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě 160 Kč.
 

Formuláře
Žádost o vydání řidičského průkazu žadatel nevyplňuje, pouze ji na místě digitálně podepisuje.