Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Žádost o zápis mentora 17 ti letého řidiče do registru řidičů.
 

Základní informace
Řidičské oprávnění pro skupinu B lze nově udělit i osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění je před dosažením věku 18 let oprávněn k řízení automobilu pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor. Jeden řidič může mít zapsány maximálně 4 mentory. Mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu. Mentor nesmí vykonávat doprovod po požití alkoholického nápoje nebo návykové látky, jakož i v případě, kdy by byla jeho schopnost snížena v důsledku zdravotního stavu.

Jako mentora lze zaspat osobu:

a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,

d) která nemá zadržený řidičský průkaz,

e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod,

f) která s takovým zápisem souhlasí.

 

V případě, kdy mentor přestane splňovat jednu z výše uvedených podmínek, je jeho zápis v registru řidičů zrušen a mentor i řidič jsou o této skutečnosti úřadem informováni.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Osoba 17 ti letého řidiče, s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.


Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Žádost o zápis mentora je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností a to buď společně s žádostí o řidičské oprávnění nebo kdykoliv později.  

17 ti letý řidič může u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností taktéž požádat o zrušení zápisu mentora.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz

V případě nepřítomnosti:
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

·         doklad totožnosti řidiče

·         souhlas zákonného zástupce řidiče

·         souhlas mentora, který má být zapsán do registru řidičů

·         má-li být jako mentor zapsán držitel cizího řidičského průkazu, musí být k žádosti přiloženo potvrzení vydané příslušným orgánem státu, který mu vydal řidičský průkaz; nevydává-li takový stát potvrzení, prokáže se splnění uvedených podmínek čestným prohlášením osoby, která má být zapsána jako mentor; potvrzení nebo čestné prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti
Žádost o zápis (případně zrušení) mentora v registru řidičů se vyřizuje bezodkladně, nejdéle však do 30 dní.
 

Poplatek
Za zápis mentora do registru řidičů: 100 Kč. Pokud je žádost o zápis mentora podána současně s žádostí o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění, správní poplatek za zápis mentora se nevybírá.
 

Formuláře
Žádost o zápis/zrušení mentora v registru řidičů je možno podat volnou formou nebo využít doporučený formulář, který můžete stáhnout zde. Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.46 kB