Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vystavení prvního řidičského průkazu (žádost o řidičské oprávnění) nebo rozšíření řidičského oprávnění
 

Základní informace
Vystavení prvního řidičského průkazu (žádost o řidičské oprávnění) nebo rozšíření řidičského oprávnění po absolvování výuky a výcviku v autoškole a úspěšném složení zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny řidičského oprávnění.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která splnila pro udělení řidičského oprávnění zákonné požadavky (věk, odbornou a zdravotní způsobilost…) a která má v ČR trvalý pobyt nebo, jde-li o osobu která nemá na území České republiky trvalý pobyt, zde alespoň 6 měsíců studuje nebo zde má obvyklé bydliště. Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí

zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a

popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

Řidičské oprávnění skupiny B je možno udělit i osobě, která nedosáhla stanoveného věku 18 let, ale dosáhla věku minimálně 17 let. V takovém případě smí řidič řídit automobil pouze v doprovodu mentora, který musí být zapsán v registru řidičů. Žádost o zápis mentora a podmínky, které musí mentor splňovat, jsou uvedeny v samostatném popisu.


Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Žádost o přijetí k výuce a výcviku návštěvou vybrané autoškoly. Žádost o řidičské oprávnění (vydání řidičského průkazu) písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz

V případě nepřítomnosti:
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz

Zkušebním komisařem, který provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění je
Aleš Navrátil tel. 383 416 226 email: anavratil@mesto-blatna.cz
 

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

 

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb. Zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění se provádějí podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:
a.) při podání žádosti o přijetí k výuce a výcviku v autoškole:

 • doklad o zdravotní způsobilosti, který není starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení, že žadatel není ve výkonu trestu / sankce, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a že splňuje další podmínky stanovené zákonem pro získání daného řidičského oprávnění
 • řidičský průkaz, jedná-li se o rozšíření řidičského oprávnění

b.) při vykonávání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • doklad totožnosti
 • řidičský průkaz, jedná-li se o rozšíření řidičského oprávnění
 • hotovost na zaplacení správního poplatku (700 Kč)

c.) při podání žádosti o řidičské oprávnění (řidičský průkaz)

 • doklad totožnosti
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele, tj. žádost o přijetí k výuce a výcviku se záznamem o úspěšném vykonání zkoušek z odborné způsobilosti, pokud byla výuka a výcvik prováděny autoškolou mimo obvod obce z rozšířenou působností Blatná; doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než 6 měsíců
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • řidičský průkaz, jedná-li se o rozšíření řidičského oprávnění
 • žadatel, který nemá na území České republiky trvalý pobyt dále předloží:

A.) Potvrzení o studiu nebo doklad, prokazující jeho obvyklé bydliště. Dokladem prokazující obvyklé bydliště žadatele je zejména:

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,

3. nájemní smlouva k nemovitosti,

4. potvrzení o zaměstnání,

5. výpis ze živnostenského rejstříku,

B.) Čestné prohlášení, že

1.  není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a

2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění.

d.) při vyzvednutí řidičského průkazu

 • doklad totožnosti
 • původní řidičský průkaz, jedná-li se o rozšíření řidičského oprávnění
 • ověřenou plnou moc, vyzvedává-li za držitele řidičského oprávnění řidičský průkaz jiná osoba (zmocněnec)

Lhůta pro vyřízení žádosti
S ohledem na skutečnost, že řidičské průkazy jsou vyráběny centrálně, je lhůta pro vydání řidičské průkazu podle § 110 zákona č. 361/2000 Sb. nejdéle 20 dní od podání žádosti. Za správní poplatek 700 Kč lze vydat řidičský průkaz ve zrychlené lhůtě do 5 ti pracovních dní, s výjimkou vydání prvního řidičského průkazu.
 

Poplatky
Za zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 700 Kč
Za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč
Za opakovanou zkoušku z ovládání a údržby vozidla 200 Kč
Za opakovanou zkoušku z předpisů (testy) 100 Kč
Za vydání řidičského průkazu (osvědčujícího řidičské oprávnění) ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů: 700 Kč (nelze uplatnit v případě vystavení prvního řidičského průkazu)
Za vydání řidičského průkazu (osvědčujícího řidičské oprávnění)  ve standardní lhůtě do 20 dnů: 200 Kč
 

Formuláře
Formulář „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ lze vyzvednout v příslušné autoškole. „Žádost o řidičské oprávnění“ (řidičského průkazu) žadatel předem nevyplňuje - tuto žádost pouze na místě při podání digitálně podepíše.