Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Výměna řidičských průkazů z důvodu konce jejich platnosti a změny v řidičském průkazu.
 

Základní informace
Řidičské průkazy jsou platné 10 let od jejich vydání (platnost je na každém průkazu vyznačena v kolonce 4b), s výjimkou držitelů alespoň jednoho řidičského oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, kterým se vydávají řidičské průkazy s vyznačením platnosti na dobu 5 let. Pokud si držitel nevymění svůj řidičský průkaz včas před datem konce jeho platnosti, stává se řidičský průkaz od data vyznačeného v kolonce 4b neplatný. Průkaz je možné vyměnit i po skončení platnosti, jeho držitel však do doby převzetí nového řidičského průkazu nemůže řídit motorové vozidlo – od 01.01.2024 sice není při kontrole policistovi nutné řidičský průkaz předkládat, ovšem stále platí povinnost, že řidič musí být držitele platného řidičského průkazu.
Změnu údajů zapisovaných do řidičského průkazu (zejména změnu příjmení) je držitel řidičského průkazu povinen oznámit odboru dopravy do 5 ti pracovních dnů.
Občan České republiky nebo cizinec, který není příslušníkem státu Evropské unie a který má na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok je povinen vyměnit tento řidičský průkaz do 3 měsíců.
Příslušník členského státu Evropské unie může požádat o výměnu řidičského průkazu, pokud má v ČR obvyklé bydliště (viz níže).
V posledních dvou výše uvedených případech má odbor dopravy možnost v případě pochybností ověřit si platnost dat v cizím řidičském průkazu na zastupitelském úřadu příslušného státu.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která je držitelem řidičského průkazu a která má v ČR trvalý pobyt nebo, jde-li o osobu která nemá na území České republiky trvalý pobyt, zde má obvyklé bydliště. Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí

zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a

popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.


Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu konce jeho platnosti nebo z důvodu změny údajů lze podat buď osobně na odboru dopravy MěÚ Blatná nebo elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:
a.) při podání žádosti o vydání řidičského průkazu

  • doklad totožnosti (s výjimkou případů, kdy je žádost podána elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy)
  • řidičský průkaz (který bude žadateli vrácen až do vyzvednutí nového dokladu)
  • žadatel, který nemá na území České republiky trvalý pobyt dále předloží:

A.) Doklad, prokazující jeho obvyklé bydliště, kterým je zejména:

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,

3. nájemní smlouva k nemovitosti,

4. potvrzení o zaměstnání,

5. výpis ze živnostenského rejstříku,

B.) Jedná-li se o výměnu řidičského průkazu vydaného státem Evropských společenství nebo cizím státem, musí žadatel dále doložit čestné prohlášení, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto;

  • pokud se jedná o žádost držitele řidičského průkazu vydaného cizím státem, který neodpovídá mezinárodním úmluvám (Vídeňská úmluva, Ženevská úmluva), ale který je uveden ve vyhlášce č. 31/2001 Sb., doloží žadatel o výměnu řidičského průkazu dále doklad o zdravotní způsobilosti (lékařský posudek), který není starší 30 dní; v případě potřeby si úřad může taktéž vyžádat úřední překlad cizího řidičského průkazu;
  • pokud se jedná o žádost držitele řidičského průkazu vydaného cizím státem, který neodpovídá mezinárodním úmluvám (Vídeňská úmluva, Ženevská úmluva) a který není uveden ve vyhlášce č. 31/2001 Sb., doloží žadatel o výměnu řidičského průkazu dále mezinárodní řidičský průkaz (pro ověření skupin řidičských oprávnění, kterých je držitelem), doklad o zdravotní způsobilosti (lékařský posudek) a doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; tyto doklady nesmí být starší 30 dní v případě potřeby si úřad může taktéž vyžádat úřední překlad cizího řidičského průkazu.

b.) při vyzvednutí řidičského průkazu

  • doklad totožnosti
  • původní řidičský průkaz
  • ověřenou plnou moc, vyzvedává-li držitel řidičského oprávnění řidičský průkaz v zastoupení jiné osoby

Lhůta pro vyřízení žádosti
S ohledem na skutečnost, že řidičské průkazy jsou vyráběny centrálně, je lhůta pro vydání řidičské průkazu podle § 110 zákona č. 361/2000 Sb. nejdéle 20 dní od podání žádosti. Za správní poplatek 700 Kč lze vydat řidičský průkaz ve zrychlené lhůtě do 5 ti pracovních dní.
 

Poplatky
Za vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů 500 Kč
Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě (do 20 dnů) 200 Kč
Výměna řidičského průkazu z důvodu konce jeho platnosti, pokud nedošlo ke změně údajů a pokud je žádost podána nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti průkazu (doporučení Ministerstva dopravy), je bez poplatku.

Je-li žádost podána elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy, vybírá se správní poplatek až při převzetí řidičského průkazu. V takovém případě se správní poplatek snižuje o 20 %, tedy za vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 ti pracovních dní je v případě elektronického podání správní poplatek ve výši 560 Kč, za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě 160 Kč.

Formuláře
Žádost o vydání řidičského průkazu žadatel nevyplňuje, pouze ji na místě digitálně podepisuje.