Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu.
 

Základní informace
Vrácení řidičského průkazu a pozbytého řidičského oprávnění po uplynutí či upuštění výkonu zbytku trestu, spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel, při podmíněném odložení návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož doby se žadatel zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, po uplynutí 1 roku od pozbytí řidičského oprávnění při dosažení 12 bodů, v případě pozbytí řidičského oprávnění řidiče, který získal řidičské oprávnění před méně než 2 lety a který při zápisu jednání ohodnoceného 6 body nedoložil do 3 měsíců ode dne obdržení výzvy potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů, nebo pominuly-li důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní či odborné způsobilosti. Příslušným úřadem k vrácení řidičského oprávnění je úřad obec s rozšířenou působností podle trvalého (příp. obvyklého) bydliště žadatele, který o vrácení oprávnění žádá.
O případné předchozí upuštění výkonu zbytku správního trestu zákazu řízení motorových vozidel může příslušný správní orgán rozhodnout po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto trestu, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života nebo provedením účinných opatření prokázal, že jeho další výkon není potřebný. Od zbytku správního trestu zákazu řízení motorových vozidel nelze upustit před uhrazením uložené pokuty. Příslušným k upuštění zbytku správního trestu je vždy ten úřad, který trest uložil. K upuštění zbytku trestu v trestním řízení je příslušný soud, který trest uložil.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která pozbyla řidičské oprávnění či jí bylo odňato z výše uvedených důvodů.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 221 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Upuštění zbytku správního trestu zákazu řízení se provádí podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti; pokud žadatel podává žádost písemně poštou, musí být podpis na žádosti úředně ověřen
  • rozhodnutí nebo usnesení (případně ověřenou kopii), kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu, pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku trestu nebo správního trestu spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel, s výjimkou případů, kdy doba, po kterou byl uložen zákaz řízení motorových vozidel, již uplynula
  • posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření, v níže uvedených případech:

       a.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku uložení trestu
            zákazu řízení motorových vozidel soudem.

       b.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění proto, že mu byl uložen trest
            zákazu řízení motorových vozidel správním orgánem, byla-li tato sankce uložena
            na dobu nejméně 6 měsíců.

       c.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku podmíněného odložení
            podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v
            průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.

       d.) Pokud ode dne právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu
            řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

       e.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v
            bodovém hodnocení řidiče.

 

  • posudek o zdravotní způsobilosti žadatele, v níže uvedených případech:

       a.) Pokud bylo žadateli odňato řidičské oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti (v
             tomto případě nesmí být posudek starší 30 dní).

       b.) Pokud ode dne právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu
             řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Pokud se rozsudek nebo
             rozhodnutí vztahuje ke skutku, za který byl žadateli zadržen řidičský průkaz, plyne tato
             doba ode dne zadržení řidičského průkazu.

       c.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v
            bodovém hodnocení řidiče.

       d.) Pokud se jedná o řidiče, který získal řidičské oprávnění před méně než 2 lety a který
             pozbyl řidičské oprávnění z důvodu, že při zápisu jednání ohodnoceného 6 body
             nedoložil do 3 měsíců ode dne obdržení výzvy potvrzení o absolvování dopravně
             psychologického pohovoru; pokud ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul víc než
             1 rok.

       Posudek o zdravotní způsobilost žadatele, který není starší 30 dní, se taktéž vždy předkládá
       psychologovi provádějícímu dopravně psychologické vyšetření a to i v případech, kdy se
       následně nemusí předkládat správnímu orgánu se žádostí o vrácení řidičského oprávnění.

  • doklad o odborné způsobilosti žadatele (doklad o provedení zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) a to pouze v níže uvedených případech:

a.) V případě, že řidičské oprávnění bylo odňato z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti, pokud od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí tohoto oprávnění uplynuly více než 3 roky. V tomto případě nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 30 dní.

b.) V případě, že řidičské oprávnění bylo odňato z důvodu ztráty odborné způsobilosti. V tomto případě nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 30 dní.

c.) V případě, že žadatel pozbyl řidičské oprávnění z důvodu uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel (vztahuje se též na případy, kdy bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jím bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání), pokud od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce / trestu spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uplynul více než 1 rok; pokud se rozsudek nebo rozhodnutí vztahuje ke skutku, za který byl žadateli zadržen řidičský průkaz, plyne tato doba ode dne zadržení řidičského průkazu. V tomto případě nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 60 dní.

d.) Pokud se jedná o řidiče, který získal řidičské oprávnění před méně než 2 lety a který pozbyl řidičské oprávnění z důvodu, že při zápisu jednání ohodnoceného 6 body nedoložil do 3 měsíců ode dne obdržení výzvy potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru; pokud ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul víc než 1 rok.

e.) V případě, že žadatel pozbyl řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů se doklad o odborné způsobilosti předkládá vždy.

 

  • potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů, pokud se jedná o řidiče, který získal řidičské oprávnění před méně než 2 lety a který pozbyl řidičské oprávnění z důvodu, že při zápisu jednání ohodnoceného 6 body nedoložil do 3 měsíců ode dne obdržení výzvy potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru, nebo který v takovém případě pozbyl současně se zápisem 6 bodů v registru řidičů řidičské oprávnění v důsledku současně uloženého zákazu řízení motorových vozidel nebo dosažením 12 bodů.


Poplatky
Bez poplatku
 

Formuláře

  • Formulář „Žádost o upuštění zbytku správního trestu (zákazu řízení)“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde (32.5 kB).
  • Formulář „Žádost o vrácení řidičského oprávnění“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde (34 kB).