Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Profesní způsobilost řidiče.

Základní informace
Povinnost být držitelem dokladu, který osvědčuje profesní způsobilost řidiče, se vztahuje na řidiče vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské oprávnění skupin C1, C, C(C1)+E, D1, D, D(D1)+E, pokud se jich netýkají níže uvedené výjimky. Povinnost být držitelem dokladu, který osvědčuje profesní způsobilost řidiče, se nevztahuje na

 • řidiče vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h
 • řidiče vozidel používaných ozbrojenými silami ČR, Policií ČR, obecní policií, Vězeňskou službou ČR, Celní správou ČR, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami ČR
 • řidiče vozidel Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv
 • řidiče vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby
 • řidiče vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou
 • řidiče vozidel používaných při výcviku a při zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění
 • řidiče vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče
 • řidiče vozidel používaných pro vlastní potřeby
 • řidiče zemědělských a lesnických traktorů

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, které se výše uvedená povinnost týká. Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhláška č. 156/2008 Sb.

Jaké doklady musíte mít s sebou

 1. doklad totožnosti
 2. řidičský průkaz, ve kterém má žadatel zapsánu alespoň jednu ze skupin C1, C, C(C1)+E, D1, D, D(D1)+E
 3. dále je nutné dále předložit alespoň jeden z níže uvedených dokladů:
  - potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky (po absolvování vstupního kurzu) v období 6 ti měsíců před podáním žádosti (pokud nebyl řidič dosud držitelem dokladu o profesní způsobilosti)  nebo
  - potvrzení o absolvování pravidelných (průběžných) školení v rozsahu min. 35 hod. za posledních pět let (každý rok 7 hodin) a původní průkaz osvědčující profesní způsobilost nebo
  - potvrzení o absolvování pravidelného školení v rozsahu 35 hod. a původní průkaz osvědčující profesní způsobilost (případně i neplatný), pokud řidič přestal vykonávat své povolání a vrací se k němu nebo
  - potvrzení o absolvování pravidelného školení v rozsahu 35 hod., jedná-li se o žadatele který není dosud držitelem průkazu osvědčujícího profesní způsobilost, pokud mu byla udělena alespoň jedna ze skupin řidičského oprávnění C1, C, C1+E, C+E před 10.zářím.2009 nebo alespoň jedna ze skupin D1, D, D1+E, D+E před 10.září 2008

Způsob vyřízení žádosti
Pokud je řidič držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou, podává s platností od 19.1.2013 k odboru dopravy žádost o profesní způsobilost a současně žádost o vydání (výměnu) řidičského průkazu. Splní-li žadatel výše uvedené podmínky, vydá odbor dopravy v níže uvedených lhůtách žadateli řidičský průkaz s platností na 5 let, ve kterém provede zápis o profesní způsobilosti řidiče.

Pokud řidič není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou, vydá odbor dopravy při splnění výše uvedených podmínek žadateli průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Lhůta pro vyřízení žádosti
S ohledem na skutečnost, že řidičské průkazy jsou vyráběny centrálně v Praze, je lhůta pro vydání řidičské průkazu, osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, nejdéle 20 dní od podání žádosti. Za správní poplatek 700 Kč lze vydat řidičský průkaz ve zrychlené lhůtě do 5 ti pracovních dní.
Lhůta pro vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče (který není držitelem řidičského průkazu vydaného v ČR) je nejdéle 30 dní od podání žádosti

Poplatky
Za vydání řidičského průkazu (osvědčujícího profesní způsobilost řidiče) ve standardní lhůtě do 20 dnů: 200 Kč
Za vydání řidičského průkazu (osvědčujícho profesní způsobilost řidiče) ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů: 700 Kč
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče (pro řidiče, který není držitelem řidičského průkazu vydaného v ČR): 200 Kč

Formuláře

 • Formulář "Žádost o profesní způsobilost" je možné vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.
 • Žádost o vydání řidičského průkazu žadatel nevyplňuje, pouze ji na místě digitálně podepisuje.
 • Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče (pouze pro řidiče, kteří nejsou držiteli řidičského průkazu vydaného v ČR) žadatel nevyplňuje, pouze ji na místě digitálně podepisuje.