Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Jak se zachovat při dopravní nehodě

Pojmenování životní situace

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo ke zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Základní informace

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen neprodleně zastavit vozidlo. Došlo-li při nehodě ke zranění, musí každý účastník dopravní nehody poskytnout podle svých schopností první pomoc a ke zraněné osobě přivolat záchrannou službu (tel. 155, příp. 112). V zákonem stanovených případech (uvedených níže) musí účastníci dopravní nehody oznámit nehodu policii (tel. 158, příp. 112). Řidiči vozidel, která měla účast na dopravní nehodě, jsou povinni obléknout si výstražnou vestu z reflexního materiálu, pokud se jedná o dopravní nehodu mimo obec; výjimku mají pouze řidiči motocyklů, mopedů a nemotorových vozidel. U přepravovaných osob podmínka užití výstražné vesty stanovena není, určitě ale lze doporučit oblečení výstražné vesty všem přepravovaným osobám, pokud je mají k dispozici. Pokud vozidlo po dopravní nehodě tvoří překážku na pozemní komunikaci (tj. pokud se po nehodě nenachází zcela mimo pozemní komunikaci), musí jeho řidič užít výstražný trojúhelník, který umístí na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, ve vzdálenosti min. 50 m před vozidlem. V obci může být vzdálenost, pokud to vyžadují okolnosti, kratší, naopak na dálnici musí být trojúhelník umístěn minimálně 100 m před vozidlem. Současně je vhodné spuštění všech směrových světel vozidla (tzv. „4 blinkrů“) a za snížené viditelnosti je nutné též rozsvítit obrysová (parkovací) světla, pokud jsou tato světelná zařízení po nehodě funkční.

Účastníci dopravní nehody musí učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla. Řidič, jehož vozidlo mělo účast na dopravní nehodě musí učinit opatření k zabránění dalších škod osobám nebo věcem a spolupracovat při zjišťování skutkového stavu. Dále se musí zdržet požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během ní požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, kdy jsou účastníci nehody povinni oznámit nehodu policii. Účastníci nehody mají povinnost na požádání si navzájem prokázat svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě.

Povinnost oznámit dopravní nehodu policii vzniká v následujících případech:

  • pokud dojde při dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osoby;
  • pokud dojde na některém ze zúčastněných vozidel vč. přepravovaných věcí ke hmotné škodě zřejmě převyšující  částku 100 000 Kč;
  • pokud dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle (nebo přepravovaných věcech), jehož řidič má účast na dopravní nehodě – neuvažuje se tedy škoda např. na vypůjčeném či služebním vozidle nebo škoda na vozidle ve vlastnictví leasingové společnosti; za škodu na majetku třetí osoby se naopak považuje škoda na zaparkovaném vozidle, které je v době dopravní nehody bez řidiče;
  • pokud dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (jedná se např. o poškozenou dopravní značku, směrový sloupek=patník, svodidlo, zábradlí apod.);
  • pokud účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

V uvedených případech jsou účastníci dopravní nehody dále povinni zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se situace vzniklá dopravní nehodou změnit, např. je-li to nutné z důvodu vyproštění nebo ošetření zraněné osoby, je nutné vyznačit situaci a stopy, zejména přesné postavení vozidel po dopravní nehodě a místo střetu. Účastníci dopravní nehody musí setrvat na místě nehody až do příchodu (příjezdu) policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.

V případě, kdy nevzniká povinnost oznámit dopravní nehodu policii, mají účastníci nehody povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojišťovně (té je nehodu nutné oznámit i v případě, kdy je přivolána policie). Společný záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky. Pro sepsání záznamu je vhodné využít předtištěný formulář, který vydávají pojišťovny zpravidla již při uzavření pojištění; v případě, že nemají účastníci nehody takový formulář k dispozici, mohou sepsat záznam na jakýkoliv volný list papíru, pokud bude obsahovat výše uvedené předepsané náležitosti.