Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace

Evidence ukrajinských vozidel

Základní informace

S účinností od 01.01.2024 smí řidič řídit motorové vozidlo se státní poznávací značkou Ukrajiny pouze pokud je v Evidenci ukrajinských vozidel zapsána osoba, která se pro účely zákona o silničním provozu považuje za jeho provozovatele. V opačném případě se řidič dopustí přestupku, za který hrozí pokuta až do výše 30 000 Kč.

Tato podmínka se nevyžaduje, je-li vozidlo užito v mezinárodním provozu (např. za účelem mezinárodní přepravy, příp. řidič s ním jede do ČR pouze na dovolenou, apod.), anebo jej řídí osoba, které byla udělena dočasná ochrana nebo vízum strpění před 7 a méně dny.

Stávající provozovatelé vozidel s Ukrajinskou státní poznávací značkou, na které se vztahuje výše uvedená povinnost, musí podat oznámení o svém vozidle k zápisu do Evidence ukrajinských vozidel nejpozději do 31.12.2023.

Vozidlu i po zápisu do Evidence ukrajinských vozidel zůstávají původní ukrajinské registrační značky a registrační doklady.

Dojde-li ke změně provozovatele vozidla, oznamuje tuto změnu jeho nový provozovatel (držitel). Provozovatel vozidla také může požádat o zrušení zápisu vozidla, např. pokud se s vozidlem vrací do zahraničí, prodává jej do zahraničí apod.

Bližší informace naleznete v letáku, který je v českém i ukrajinském jazyce, a je možno jej stáhnout zde. (868.96 kB)

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oznámení podává aktuální provozovatel (držitel) vozidla se státní poznávací značkou Ukrajiny, kterým může být:

  • občan České republiky,
  • cizinec, který má na území České republiky oprávnění k pobytu nad 90 dní,
  • cizinec, kterému byla Českou republikou udělena mezinárodní ochrana,
  • cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana nebo vízum za účelem strpění v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 
  • osoba, která má na území České republiky sídlo nebo odštěpný závod.

Příslušnost

K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace

Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti a další doklady, potvrzující pobyt, udělení dočasné ochrany, azylu apod.;
  • osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) vydané státem Ukrajina; provozovatel vozidla uvedený v osvědčení o registraci vozidla (technickém průkazu) nemusí být shodný s žadatelem, který bude zapsán do Evidence ukrajinských vozidel;
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je žadatel (provozovatel vozidla) zastoupen.

Poplatek
Veškeré úkony spojené se zápisem vozidla do Evidence ukrajinských vozidel, změny v zápisu i zrušení zápisu nepodléhají správnímu poplatku.

Formuláře

Formulář „Oznámení o provozovateli motorového vozidla do evidence ukrajinských vozidel " je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. (809.52 kB)