Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Změna vlastníka silničního vozidla.

Základní informace
Tento popis se vztahuje na převod vlastnického práva (např. z důvodu kupní smlouvy, darování apod.), vč. změny vlastníka vozidla, kdy provozovatel vozidla zůstává nezměněn (např. při ukončení leasingu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Zápis převodu vlastnického práva se provádí na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka vozidla (ke které se dále připojuje nový provozovatel vozidla, není-li současně vlastníkem). Je taktéž možné, aby dosavadní a nový vlastník podali žádost zvlášť, musí tak ovšem učinit u stejného úřadu.

Pokud některý z uvedených žadatelů nemůže věc vyřídit osobně, musí buď opatřit žádost úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechá zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem). Žádost je nutné podat do 10 pracovních dní ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu (např. uzavření kupní smlouvy).

Dojde-li ke změně vlastníka vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti ve výše uvedené lhůtě, může požádat o změnu vlastníka též pouze dosavadní nebo nový vlastník vozidla. Úřad obce s rozšířenou působností u kterého je taková žádost podána v tomto případě vyzve druhého účastníka (nového nebo dosavadního vlastníka), který se k žádosti nepřipojil, aby se k podané žádosti vyjádřil. Pokud je druhý účastník držitelem technického průkazu či osvědčení o registraci vozidla, vyzve jej úřad rovněž k předložení těchto dokladů. Povinnost doložení protokolu o evidenční kontrole a dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zůstává i v tomto případě.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší než 1 rok - protokol není nutné fyzicky předkládat, úřad si jej ověřuje v systému on-line; evidenční kontrola není vyžadována v případě, že se jedná o změnu vlastníka vozidla, kdy vlastníkem se stává jeho dosavadní provozovatel (např. při ukončení leasingu).
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla = zelená karta, není-li vozidlo vyřazené z provozu; zelenou kartu lze předložit i v elektronické podobě, např. zobrazenou na displeji mobilního telefonu
  • doklady totožnosti žadatelů
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je jeden ze žadatelů ve věci zastoupen

Poplatek
Osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor a pracovní stroje samojízdné: 800 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg 700 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší pov.hmotností 750 kg a nižší a motocykly s obsahem nad 50 cm3 500 Kč
Motocykly s s obsahem 50 cm3 a nižším 300 Kč
Od poplatku podle prvního řádku (800 Kč) jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

V případě, že se jedná o změnu vlastníka vozidla, kdy vlastníkem se stává jeho dosavadní provozovatel (např. při ukončení leasingu), nepodléhá zápis změny vlastníka výše uvedeným poplatkům, ale pouze poplatku ve výši 50 Kč.

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

V případě vozidla, které nesplňuje emisní limity alespoň na úrovni EURO 3, zaplatí nový vlastník / provozovatel vozidla kategorie M1 (osobní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a s nejvýše 9 ti místy k sezení vč. řidiče) nebo N1 (nákladní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg), podle zákona č. 542/2020 Sb. (zákon o výrobcích s ukončenou životností) mimo správní poplatek ještě emisní poplatek ve výši:
3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí ani na úrovni EURO 1.
Tento poplatek se platí u každého vozidla pouze jednou, tj. v případech, kdy byl poplatek již zaplacen, se znovu nevybírá. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále jsou osvobozeny změny zápisu vlastníka a provozovatele vozidla prováděné z důvodu dědictví, z důvodu rozdělení společného jmění manželů a převody mezi  osobami blízkými. Dále je od poplatku osvobozen i převod vozidla, pro které je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Pro zjištění, zda vozidlo splňuje konkrétní emisní limit EURO, je rozhodující zápis v registru silničních vozidel. Zápis je veden ve formě uvedení konkrétní emisní normy podle předpisu EHK OSN, či směrnice EHS/ES, zpravidla je doplněn též zápisem ve tvaru „EURO X“. Jakému emisnímu limitu EURO odpovídá konkrétní emisní norma u starších vozidel, je možné také zjistit v tabulce, která je k dispozici na odboru dopravy nebo ji můžete stáhnout zde

Formuláře
Formulář „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 2.08 MB