Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel.

Základní informace
Zápis nového (dosud neregistrovaného) vozidla do registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
O zápis nového vozidla do registru silničních vozidel žádá vlastník vozidla (k žádosti se dále připojuje provozovatel vozidla, není-li současně vlastníkem). Pokud se vlastník vozidla (toto platí též pro provozovatele, není-li shodný s vlastníkem) nedostaví na úřad osobně, musí buď opatřit žádost úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechá zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem).

Tento popis se vztahuje jak na vozidla zakoupená v ČR, tak na vozidla případně dovezená ze zahraničí, jedná-li se o vozidla, která nebyla doposud registrována a jsou vybavena ES prohlášením o shodě (tzv. C.O.C. listem) nebo osvědčením o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech. 

Jelikož výrobci vozidel již nevydávají technické průkazy, obdrží vlastník nového vozidla zakoupeného v ČR od výrobce (prodejce) ES pouze osvědčení o shodě (tzv. C.O.C. list).

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • prohlášení o shodě (tzv. C.O.C. list), nebo osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech, nebo rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla či osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného vozidla, nebo technický průkaz vydaný jiným členským státem
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (=zelenou kartu); zelenou kartu lze předložit i v elektronické podobě, např. zobrazenou na displeji mobilního telefonu
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • doklad o povolení k dlouhodobého pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o přechodném pobytu občana jiného členského státu EU, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je žadatel ve věci zastoupen

Poplatek
Osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor a pracovní stroje samojízdné: 800 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg 700 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší pov.hmotností 750 kg a nižší a motocykly s obsahem nad 50 cm3 500 Kč
Motocykly s s obsahem 50 cm3 a nižším 300 Kč
Od poplatku podle prvního řádku (800 Kč) jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Osvobozen je taktéž zápis vozidla do registru v případě, že je vozidlu současně přidělena registrační značka elektrického vozidla (viz samostatný popis "Přidělení registrační značky elektrického vozidla").

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

Formuláře

Formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 1 MB