Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel (první registrace dovezeného vozidla v ČR).

Základní informace

Technická způsobilost jednotlivě dovezených vozidel se neschvaluje v případech, kdy se jedná o vozidlo, které má schválení platné ve všech členských státech nebo které bylo uznáno ministerstvem dopravy a dále jehož typ (vč. shodné varianty a verze) byl ministerstvem dopravy schválen. Zpravidla se jedná o vozidla, která mají v dokladech nebo na výrobním štítku vyznačenu homologaci ES (tzv. globální homologaci).

Příklad zápisu homologace ES: e1*2001/116*0220*01.

Jednotlivě dovezená vozidla, která splňují uvedené podmínky, se neschvalují a jejich vlastníci mohou rovnou žádat o zápis vozidla do registru silničních vozidel.

U ostatních vozidel je nutné nejprve schválit jejich technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (viz popis "Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla").

Jedná-li se o nové vozidlo, které nebylo doposud registrováno a je vybaveno ES prohlášením o shodě (tzv. C.O.C. listem) nebo osvědčením o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech, použije se na jeho registraci popis "Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel".

Kdo je oprávněn v této věci jednat
O zápis jednotlivě dovezeného (ojetého) vozidla do registru silničních vozidel žádá vlastník vozidla (k žádosti se dále připojuje provozovatel vozidla, není-li současně vlastníkem). Pokud se vlastník vozidla (toto platí též pro provozovatele, není-li shodný s vlastníkem) nedostaví na úřad osobně, musí buď opatřit žádost úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechá zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem).

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu důchodců)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • originál technického průkazu státu, ze kterého bylo vozidlo dovezeno (kopie či ověřené kopie technického průkazu nejsou přípustné) a osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li daným státem vydáno; jedná-li se o vozidlo, jehož technická způsobilost se při dovozu neschvaluje (viz výše)
  • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jedná-li se o vozidlo, jehož se týká nutnost schválit technickou způsobilost při dovozu (viz výše)
  • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované vozidlo, od jehož první registrace uplynula delší doba, než je doba do níž je u nového vozidla nejpozději nutné provést první technickou prohlídku; lze přitom akceptovat i doklad o provedení technické prohlídky v členském státě EU, kde bylo vozidlo naposledy registrováno, pokud od provedení technické prohlídky neuběhla lhůta k provedení následné pravidelné technické prohlídky (uvažuje se přitom lhůta platná v ČR, nikoliv lhůta platná v členském státě, kde byla prohlídka provedena a která je vyznačena na protokolu)
  • protokol o evidenční kontrole - protokol nemusí žadatel úřadu fyzicky předkládat, úřad si jej zkontroluje v systému on-line
  • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu zapisovaném v registru silničních vozidel, pokud nejsou obsaženy v zahraničním technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla (údaje je možné doložit např. technickým protokolem vydaným zkušební stanicí STK, technickou zkušebnou, výpisem od výrobce vozidla, původním C.O.C. listem, případně kombinací uvedených či dalších dokladů)
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (=zelenou kartu); zelenou kartu lze předložit i v elektronické podobě, např. zobrazenou na displeji mobilního telefonu
  • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty, v případě vozidla pořízeného z jiného členského státu EU, které má najeto méně nebo rovno 6 000 km nebo od jeho první registrace uplynulo méně než 6 měsíců
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • doklad o povolení k dlouhodobého pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o přechodném pobytu občana jiného členského státu EU, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je žadatel ve věci zastoupen

Poplatek
Osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor a pracovní stroje samojízdné: 800 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg 700 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší pov.hmotností 750 kg a nižší a motocykly s obsahem nad 50 cm3 500 Kč
Motocykly s s obsahem 50 cm3 a nižším 300 Kč
Od poplatku podle prvního řádku (800 Kč) jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
Osvobozen je taktéž zápis vozidla do registru v případě, že je vozidlu současně přidělena registrační značka elektrického vozidla (viz samostatný popis "Přidělení registrační značky elektrického vozidla").

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

Žadatel o zápis vozidla kategorie M1 (osobní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a s nejvýše 9 ti místy k sezení vč. řidiče) nebo N1 (nákladní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg), které nesplňuje emisní limity alespoň na úrovni EURO 3, musí podle zákona č. 542/2020 Sb. (zákon o výrobcích s ukončenou životností) mimo správní poplatek zaplatit ještě emisní poplatek ve výši:
3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí ani na úrovni EURO 1.
Tento poplatek se platí u každého vozidla pouze jednou. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P. Dále je od poplatku osvobozena i registrace vozidla, pro které je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Pro zjištění, zda vozidlo splňuje konkrétní emisní limit EURO, je rozhodující zápis v dokladech k vozidlu (v zahraničním technickém průkazu). Zápis může být buď přímo ve formě „EURO X“ nebo častěji ve formě uvedení konkrétní emisní normy podle předpisu EHK OSN, či směrnice EHS/ES. Jakému emisnímu limitu EURO odpovídá konkrétní emisní norma u starších vozidel, je možné zjistit v tabulce, která je k dispozici na odboru dopravy nebo ji můžete stáhnout zde
 

Lhůta pro vyřízení žádosti
Lhůta pro vyřízení žádosti vyplývá ze správního řádu a činí nejpozději 30 dní ode dne podání žádosti. Z důvodu časové náročnosti úkonu nelze zápis dovezeného vozidla do registru vyřídit tzv. „na počkání“.

Formuláře
Formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 1 MB