Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení)

Základní informace
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik vozidla na základě žádosti jeho vlastníka, který musí předložit níže uvedené doklady. V případě, kdy došlo zániku vozidla jiným než zákonným způsobem a ve věci bylo vydáno pravomocné rozhodnutí v přestupkovém nebo trestním řízení, může obecní úřad obce s rozšířenou působností zapsat zánik vozidla po obdržení příslušného rozhodnutí též z moci úřední. Z moci úřední se dále zapisuje zánik vozidla, které bylo předáno k tzv. "ekoligické likvidaci" obecním úřadem nebo vlastníkem komunikace podle zvláštních právních předpisů (jedná se zejména o likvidaci autovraků).

Zápisem zániku vozidla se trvale ruší jeho technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba zplnomocněná vlastníkem vozidla.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla – pokud není vozidlo (dočasně) vyřazeno
  • registrační značky – pokud není vozidlo (dočasně) vyřazeno
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla
  • a dále s výjimkou přípojného vozidla nejméně jeden z níže uvedených dokladů:
  1. doklad o ekologické likvidaci vozidla vydaný oprávněnou osobou, která je k této činnosti oprávněna (je možno doložit doklad i z jiného členského státu EU) 
  2. doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR anebo obdobným  orgánem jiného státu (zničením silničního vozidla se rozumí takový stav, způsobený jeho havárií, živelní pohromou apod., ve kterém nelze vozidlo předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního vozidla se nepovažuje jeho rozebrání)
  3. doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona o odpadech nebo trestní řízení, pokud došlo k zániku vozidla jinak než dle bodů 1 nebo 2 (tj. v rozporu se zákonem)

Poplatek
Bez poplatku

Formuláře
Formulář „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 1.48 MB