Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení, depozit)

Základní informace
O vyřazení (dříve dočasné vyřazení, depozit) vozidla může požádat jeho vlastník, pokud nehodlá vozidlo po určitý čas provozovat. Povinnost požádat o vyřazení vozidla má jeho vlastník vždy v případě, kdy zanikne pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy pojištění zaniklo. Neučiní-li tak, může mu být vozidlo vyřazeno z moci úřední. Vlastník vozidla má povinnost požádat o vyřazení vozidla také v případě, kdy mu bylo vozidlo odcizeno, bezodkladně poté, co se o odcizení vozidla dozvěděl.

Vlastník vozidla vyřazeného z provozu je (mimo případů, kdy je vozidlo odcizeno) povinen zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a neodstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla, zejm. karoserii s vyznačeným identifikačním číslem a motor.

Vyřazení vozidla lze ukončit a vozidlo vrátit zpět do provozu za podmínek, které jsou uvedeny v popisu „Ukončení vyřazení (dříve dočasného vyřazení) silničního vozidla z provozu“.

Vlastník vozidla, které je vyřazeno z provozu a toto vyřazení trvá déle než 12 měsíců, je povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit úřadu obce s rozšířenou působností, který provedl vyřazení vozidla, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Vlastník vozidla může do 3 let ode dne vyřazení vozidla z provozu požádat úřad, u kterého je vozidlo vyřazeno, o zachování registrační značky a osvědčení o registraci vozidla. Pokud takovou žádost nepodá, budou tabulky s registrační značkou vozidla a osvědčení o registraci vozidla po uplynutí 3 let ode dne vyřazení vozidla z provozu (bude-li vozidlo stále vyřazeno) skartovány. Skartace nevylučuje možnost, aby i po uplynutí 3 let vlastník vozidla požádal o ukončení vyřazení vozidla, pouze mu budou vystaveny nové tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla. V případě vozidel, která byla vyřazena před 1.3.2023, počíná běžet výše uvedená 3 letá lhůta dnem 1.3.2023.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba zplnomocněná vlastníkem vozidla.

Příslušnost
K vyřazení vozidla je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, stejně jako podání žádosti o zachování registrační značky a osvědčení o registraci vozidla a žádosti o ukončení vyřazení, se provádí u toho úřadu obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil (u kterého jsou uloženy registrační značky a osvědčení o registraci vozidla).
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • registrační značky vozidla
  • v případě vyřazení vozidla z důvodu jeho odcizení předloží vlastník vozidla spolu se žádostí policejní protokol - osvědčení o registraci vozidla a registrační značky předloží pouze tehdy, má-li je k dispozici (tj. pokud mu nebyly odcizeny současně s vozidlem)
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla

Poplatek
Za vyřazení vozidla z provozu je stanoven správní poplatek ve výši 200 Kč (osvobozeno je vyřazení vozidla z důvodu odcizení)

Ukončení vyřazení vozidla a oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, je bez poplatku.

Za zachování registrační značky vozidla, které je vyřazeno déle než 3 roky, je stanoven správní poplatek ve výši 200 Kč.

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

Formuláře
Formulář „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku“, který lze využít i pro podání žádosti o zachování registrační značky a osvědčení o registraci vyřazeného vozidla, je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 1.48 MB