Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla.

Základní informace
Jednotlivě vyrobené vozidlo musí splnit všechny podmínky a technické požadavky vyžadované právními předpisy pro nová vozidla. Případnou výjimku z plnění technických požadavků může povolit ministerstvo dopravy; výjimku nelze povolit z požadavků týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí, odrušení a elektromagnetické kompatibility vozidla. 

Jednotlivě vyrobená vozidla již nepodléhají rozhodnutí o povolení výroby, ale pouze schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla. Žadatel může (ale nemusí) požádat předem úřad obce s rozšířenou působností o poskytnutí předběžných informací. Předběžná informace kterou úřad žadateli sdělí, obsahuje technické požadavky, jejichž splnění se bude posuzovat v řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla. Formou předběžné informace úřad taktéž sdělí žadateli identifikační číslo (úřední VIN), kterým má opatřit jednotlivě vyrobené vozidlo.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhoví žádosti o schválení jednotlivě vyrobeného vozidla, vydá namísto rozhodnutí osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla (alternativně s platností v ČR / s platností ve všech členských státech EU). V případě zvláštních vozidel se vydává osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného vozidla - pokud toto vozidlo podléhá registraci, nebo technické osvědčení - pokud se jedná o vozidlo, které registraci nepodléhá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (zpravidla se jedná o výrobce či vlastníka vozidla).

Příslušnost
Ke schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není žadatelem
  • technický popis vozidla v rozsahu údajů uváděných v osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla a registru silničních vozidel
  • nákres sestavy vozidla s uvedením rozměrů a hmotností
  • návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce
  • osvědčení o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla (pokud byla vydána)
  • protokol vydaný technickou zkušebnou, dokládající splnění technických požadavků a technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích; tento protokol je povinný u vozidel kategorií M (osobní automobily, autobusy), N (nákladní automobily) a O (přípojná vozidla), u ostatních kategorií vozidel lze tento protokol nahradit technickým protokolem vydaným zkušební stanicí (oprávnění má většina STK) - úřad má ovšem možnost i v takovém případě vyžádat si od žadatele v důvodných případech protokol od technické zkušebny

Lhůta pro vyřízení žádosti
Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla je stanovena lhůta nejdéle do 2 měsíců ode dne podání žádosti.

Poplatek
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla 3 000 Kč
Je-li žádáno současně zápis vozidla do registru, je nutno k výše uvedeným částkám připočítat ještě poplatek uvedený v odkazu „Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel“.

Formuláře
Formulář „Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 139.31 kB