Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla.
 

Základní informace
Technická způsobilost jednotlivě dovezených vozidel se neschvaluje v případech, kdy se jedná o vozidlo, které má schválení platné ve všech členských státech nebo které bylo uznáno ministerstvem dopravy a dále jehož typ (vč. shodné varianty a verze) byl ministerstvem dopravy schválen. Zpravidla se jedná o vozidla, která mají v dokladech nebo na výrobním štítku vyznačenu homologaci ES (tzv. globální homologaci).

Příklad zápisu homologace ES: e1*2001/116*0220*01.

Jednotlivě dovozená vozidla, která splňují uvedené podmínky, se neschvalují a jejich vlastníci mohou rovnou žádat o zápis vozidla do registru silničních vozidel.

V ostatních případech podléhají jednotlivě dovezená vozidla schválení technické způsobilosti a to i tehdy, že jsou dovezena z jiného členského státu EU.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba, která uvedené vozidlo dovezla nebo jej zakoupila a hodlá jej schválit k provozu na pozemních komunikacích. K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké dovezené vozidlo lze schválit pro provoz v České republice

Pro provoz na pozemních komunikacích lze schválit jednotlivě dovezená vozidla, která takovému schvalování podléhají (viz výše), pokud splňují následující požadavky:

 • splňují technické požadavky, které byly v ČR platné pro danou kategorii vozidla v době jeho výroby; případnou výjimku z plnění technických požadavků může povolit ministerstvo dopravy; výjimku nelze povolit z požadavků týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí, odrušení a elektromagnetické kompatibility vozidla
 • skutečný stav vozidla a jeho identifikační údaje jsou podle evidenční kontroly provedené v ČR v souladu s údaji uvedenými v dokladech k vozidlu
 • jedná-li se o vozidlo kategorií M1 (osobní automobil), M2 (autobus do 5 t) nebo N1 (nákladní automobil do 3,5 t), jehož technická způsobilost nebyla schválena orgánem jiného členského státu EU, musí toto vozidlo splňovat emisní limit na úrovni minimálně EURO 3

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • zahraniční technický průkaz (vždy originál, kopie nejsou přípustné!), osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), pokud jej daný stát vydává, případně jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla v daném státu
 • technický protokol vydaný stanicí technické kontroly, která je k jeho vystavení oprávněna (jedná se tzv. zkušební stanici, toto oprávnění má většina STK); technický protokol se nemusí dokládat v případě, že má žadatel k dispozici seznam technických požadavků, na základě kterého bylo vozidlo schváleno v jiném členském státu EU
 • protokol o evidenční kontrole - protokol nemusí žadatel úřadu fyzicky předkládat, úřad si jej zkontroluje v systému on-line
 • protokol o technické prohlídce vozidla (provedené v ČR), pokud byla provedena (není povinný, pokud nebude vozidlo současně registrováno)
 • výpis z technických údajů vozidla vydaný výrobcem, akreditovaným zástupcem nebo pověřenou zkušebnou, pokud některý údaj povinně zapisovaný do registru silničních vozidel není znám (o nutnosti dokládat tento výpis rozhodne STK nebo odbor dopravy)
 • případné rozhodnutí ministerstva dopravy o výjimkách z technických požadavků, pokud vozidlo neplní některý z technických požadavků, který byl platný v době jeho výroby v ČR
 • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • plnou moc, pokud jedná osoba, která není žadatelem
 • pokud žadatel hodlá vozidlo současně se schválením rovnou zapsat do registru (tj. vystavit též doklady k vozidlu a registrační značky), doloží odboru dopravy dále též doklady uvedené v odkazu "Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel", nejsou-li výše uvedeny

Lhůta pro vyřízení žádosti
Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti se vydává ve lhůtě nejpozději do 30 dní ode dne podání úplné žádosti. Z důvodu časové náročnosti úkonu nelze schválení dovezeného vozidla vyřídit tzv. „na počkání“.
 

Poplatek
3 000 Kč
Je-li žádáno současně o registraci vozidla, je nutno k výše uvedeným částkám připočítat ještě poplatky uvedené v odkazu "Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel".

Formuláře

Formulář „Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.