Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Rezervace a vydání registrační značky na přání.

Základní informace
Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. Žádost o přidělení registrační značky na přání lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis vozidla do registru silničních vozidel, případně i poté samostatně.

Pravidla pro přidělování registračních značek na přání:

  • značka nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu
  • stejná registrační značka nesmí být přidělena k jinému vozidlu nebo rezervována a tabulka s vybranou registrační značkou nesmí být vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená
  • značka musí obsahovat minimálně jedno číslo a nemůže obsahovat písmena G, CH (lze nahradit písmeny C, H na dvou po sobě jdoucích pozicích), O (možno nahradit číslem 0), Q a W
  • registrační značka na přání pro mopedy obsahuje 5 číslic/písmen, pro motocykly obsahuje 7 číslic/písmen a pro ostatní vozidla (vč. osobních automobilů) 8 číslic/ písmen.

Zda je zvolená kombinace registrační značky na přání volná, sdělíme osobně na odboru dopravy, nebo je možné si tuto skutečnost ověřit na webových stránkách https://www.dataovozidlech.cz/otevrenaData/vypisy  

Lhůta pro vydání značky činí 15 dní ode dne zaplacení správního poplatku žadatelem (viz níže).

Žadatel může podat buď přímo žádost o přidělení registrační značky na přání ke konkrétnímu silničnímu vozidlu (viz popis výše), nebo může požádat pouze o její rezervaci (např. v případě, kdy ještě nemá konkrétní silniční vozidlo pořízeno). Značku je možné rezervovat v případě, že splňuje výše uvedené podmínky a že stejný žadatel nemá již rezervovánu jinou registrační značku na přání. Pokud žadatel nepodá do 6 měsíců ode dne provedení rezervace žádost o přidělení značky na konkrétní vozidlo, rezervace zaniká.

V případě podání žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, žádosti o zápis zániku silničního vozidla nebo žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz, může vlastník nebo provozovatel silničního vozidla (se souhlasem vlastníka), kterému byla přidělena registrační značka na přání, požádat o:

a.) přidělení této registrační značky k jinému vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem, nebo

b.) o rezervaci této registrační značky na přání na dobu nejdéle 6 měsíců ode dne podání žádosti (v tomto případě se tabulky s reg. značkou předávají úřadu k úschově).

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo zničení registrační značky na přání (byť jedné tabulky) je vždy nutné vydat nové (jiné) registrační značky (tj. v těchto případech není možné další tabulku/y stejné značky z důvodu zabránění jejího zneužití dovyrobit). Pokud požádá vlastník nebo provozovatel vozidla v tomto případě o novou (jinou) registrační značku na přání, výše uvedený postup se znovu opakuje (vč. nového správního poplatku).

V případě poškození značky je možné požádat o vydání tabulky registrační značky již přidělené (tj. stejné značky). V tomto případě je třeba počítat s přiměřenou lhůtou potřebnou na objednání, výrobu a dodání značky. Stejně tak je možné požádat o vydání další tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem či provozovatelem vozidla.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. O vydání registrační značky na přání je možno žádat pouze ten úřad, u kterého bylo požádáno o případnou předchozí rezervaci značky.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace

Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.


Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není vlastníkem nebo provozovatelem vozidla
  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • tabulky se stávajícími registračními značkami vozidla (odevzdají se při předání reg. značky na přání)

Poplatky

Vydání registrační značky na přání: 5 000 Kč za každou tabulku (v případě např. osobního automobilu tedy poplatek činí 2x 5 000 Kč = 10 000 Kč).

Rezervace registrační značky na přání: 500 Kč.

Rezervace již vydané registrační značky na přání při změně vlastníka, provozovatele, vyřazení vozidla, zániku vozidla nebo vývozu vozidla: 300 Kč.

Vydání další tabulky registrační značky k vozidlu již přidělenou (z důvodu poškození značky nebo k umístění na nosné zařízení připojitelné k vozidlu): 600 Kč.

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 % s výjimkou registrační značky na přání, kde v případě vydání 2 tabulek registrační značky činí výše poplatku při elektronickém podání 9 000 Kč.

Formuláře
V tomto případě není stanoven předepsaný formulář žádosti o přidělení registrační značky vozidla ani o její rezervaci.