Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Přidělení registrační značky elektrického vozidla

Základní informace

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii či vodík, nebo které používá tato paliva v kombinaci s jiným palivem, jeli hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50g/km, přidělit registrační značku elektrického vozidla. Jedná se o značku obsahující velká písmena „EL“.

Žádost lze podat nejdříve spolu s žádostí o zápis vozidla do registru silničních vozidel nebo i na vozidlo již registrované.

Lhůta pro vydání značky činí 15 dní ode dne podání žádosti. Není-li požadováno vydání atypického druhu registrační značky, je možné v případě osobních a nákladních automobilů vydat registrační značku i na počkání.

Podat žádost o přidělení značky elektrického vozidla je právo vlastníka či provozovatele silničního vozidla, které splňuje výše uvedené podmínky, nikoliv povinnost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem či provozovatelem vozidla.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem nebo provozovatelem vozidla
  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • tabulky se stávajícími registračními značkami vozidla, pokud se jedná o vozidlo již zapsané v registru silničních vozidel
     

Poplatky

Vydání registrační značky elektrického vozidla je osvobozeno od poplatku. Pokud je současně s přidělením registrační značky elektrického vozidla podána žádost o zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla, je od poplatku osvobozen i tento úkon.

Formuláře
V tomto případě není stanoven předepsaný formulář žádosti.