Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Přijetí dítěte do základní školy

Identifikační kód

Kód životní situace

Pojmenování životní situace

Přijetí dítěte do základní školy
 

Základní informace k životní situaci

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.
Dítě, které do 31. 8. běžného roku dosáhne šestého roku věku, bude zapsáno k plnění povinné školní docházky. Dítě, kterému bude 6 let od 1. 9. do 31. 12. běžného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku na základní škole, která je ve školském obvodu (spádová škola), v němž má žák místo trvalého pobytu. Dítě může být přijato i na jinou než spádovou školu.
 

S kým jednat

O přijímání dětí do základní školy rozhoduje ředitel základní školy
 

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Rodný list dítěte.

Občanský průkaz zákonného zástupce.
 

Zápis do základní školy

Termín vyhlašují ředitelky základních škol v Blatné. Koná se každoročně v měsíci lednu – únoru – jeho přesný termín je zveřejněn nejpozději začátkem ledna prostřednictvím tisku, v jednotlivých základních školách, na internetových stránkách města Blatné www.mesto-blatna.cz
 

Správní poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.
 

Lhůty a termíny

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.
 

Elektronické řešení situace

 Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.
 

Právní předpisy vztahující se k této situaci

Přijímání dětí do základní školy stanovuje § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 

Jiné informační zdroje

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor finanční a školství MěÚ Blatná
 

Přestup dítěte do jiné základní školy

Vyřizuje zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy nejlépe ústním jednáním.
 

Za správnost návodu odpovídá

 Odbor finanční a školství MěÚ Blatná
  

Datum konce platnosti návodu

 Konec platnosti není stanoven.
  

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 Další upřesnění a poznámky nejsou.