Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Ztráta nebo odcizení řidičského průkazu

Ztráta nebo odcizení řidičského průkazu

Pojmenování životní situace
Ztráta nebo odcizení řidičského průkazu
Základní informace
Při ztrátě nebo odcizení podává občan žádost o vystavení řidičského průkazu. Současně je možné požádat o vystavení potvrzení o oznámení ztráty / odcizení řidičského průkazu. Toto potvrzení platí do vystavení nového řidičského průkazu, nejdéle na dobu 30 ti dní a pouze na území České republiky.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která je držitelem dokladu který byl ztracen nebo odcizen a která má v ČR trvalý pobyt nebo, jde-li o osobu která nemá na území České republiky trvalý pobyt, zde alespoň 6 měsíců studuje nebo zde má obvyklé bydliště. Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí
zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a
popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz

V případě nepřítomnosti:
Zdeňka Jíchová   tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.
Jaké doklady musíte mít s sebou:
a.) při podání žádosti o vydání řidičského průkazu (případně i potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení řidičského průkazu)

  • doklad totožnosti (v případě ztráty / odcizení občanského průkazu lze akceptovat pas, případně i náhradní doklad, za předpokladu že doklad totožnosti bude odboru dopravy předložen při vyzvednutí řidičského průkazu)

b.) při vyzvednutí řidičského průkazu

  • doklad totožnosti
  • potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení řidičského průkazu, bylo-li vydáno
  • ověřenou plnou moc, vyzvedává-li držitel řidičského oprávnění řidičský průkaz v zastoupení jiné osoby

Lhůta pro vyřízení žádosti
S ohledem na skutečnost, že řidičské průkazy jsou vyráběny centrálně v Praze, je lhůta pro vydání řidičské průkazu podle § 110 zákona č. 361/2000 Sb. nejdéle 20 dní od podání žádosti. Za správní poplatek 700 Kč lze vydat řidičský průkaz ve zrychlené lhůtě do 5 ti pracovních dní. Potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení, které na území České republiky nahrazuje nejdéle na dobu 30 dní řidičský průkaz, se vystavuje na počkání.
Poplatky
Za vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů 700 Kč
Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě (do 20 dnů) 200 Kč
Formuláře

  • Žádost o vydání řidičského průkazu žadatel nevyplňuje, pouze ji na místě digitálně podepisuje.