Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Změna vlastníka silničního vozidla

Změna vlastníka silničního vozidla

Pojmenování životní situace
Změna vlastníka silničního vozidla.

Základní informace
Tento popis se vztahuje na převod vlastnického práva (např. z důvodu kupní smlouvy, darování apod.), vč. změny vlastníka vozidla, kdy provozovatel vozidla zůstává nezměněn (např. při ukončení leasingu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Zápis převodu vlastnického práva se provádí na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka vozidla (ke které se dále připojuje nový provozovatel vozidla, není-li současně vlastníkem). Pokud se některý z uvedených žadatelů nedostaví na úřad osobně, musí buď opatřit žádost úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechá zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem). Žádost je nutné podat do 10 pracovních dní ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu (např. uzavření kupní smlouvy).

Dojde-li ke změně vlastníka vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti ve výše uvedené lhůtě, může požádat o změnu vlastníka též pouze dosavadní nebo nový vlastník vozidla. Úřad obce s rozšířenou působností u kterého je taková žádost podána v tomto případě vyzve druhého účastníka (nového nebo dosavadního vlastníka), který se k žádosti nepřipojil, aby se k podané žádosti vyjádřil. Pokud je druhý účastník držitelem technického průkazu či osvědčení o registraci vozidla, vyzve jej úřad rovněž k předložení těchto dokladů. Povinnost doložení protokolu o evidenční kontrole a dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zůstává i v tomto případě.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (tzn. malý technický průkaz)
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dní
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla = zelená karta, není-li vozidlo vyřazené z provozu
  • doklady totožnosti žadatelů
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je jeden ze žadatelů ve věci zastoupen

Poplatek
Osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor a pracovní stroje samojízdné: 800 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg 700 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší pov.hmotností 750 kg a nižší a motocykly s obsahem nad 50 cm3 500 Kč
Motocykly s s obsahem 50 cm3 a nižším 300 Kč
Od poplatku podle prvního řádku (800 Kč) jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
 

V případě, kdy dochází ke změně provozovatele vozidla (tj. mimo případy, kdy se mění pouze vlastník vozidla a provozovatel zůstává shodný), zaplatí nový vlastník / provozovatel vozidla kategorie M1 (osobní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a s nejvýše 9 ti místy k sezení vč. řidiče) nebo N1 (nákladní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg), které nesplňuje emisní limity alespoň na úrovni EURO 3, podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech), mimo správní poplatek ještě poplatek na podporu sběru a likvidace autovraků ve výši:
3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí ani na úrovni EURO 1.
Tento poplatek se platí pouze při první přeregistraci vozidla od 01.01.2009. Při druhé a další přeregistraci (změně provozovatele vozidla) od tohoto data se poplatek neplatí, s výjimkou případů, kdy předchozí registrace byla od poplatku z některého níže uvedeného důvodu osvobozena. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a dále registrace z důvodu dědictví a rozdělení společného jmění manželů. Pro zjištění, zda vozidlo splňuje konkrétní emisní limit EURO, je rozhodující zápis v technickém průkazu vozidla (u dovezeného vozidla zápis v zahraničním technickém průkazu) a to buď v kolonce „emise“ nebo v poznámkách. Zápis může být buď přímo ve formě „EURO X“ nebo častěji ve formě uvedení konkrétní emisní normy podle předpisu EHK OSN, či směrnice EHS/ES. Jakému emisnímu limitu EURO odpovídá konkrétní emisní norma je možné zjistit v tabulce, která je k dispozici na odboru dopravy nebo ji můžete stáhnout zde

Formuláře

Formulář „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.

Upozornění:

Vozidla, která zůstala v tzv. "polopřevodu" a jejichž vlastník nepodal žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel do 30.6.2015 jsou ke dni 1.7.2015 ze zákona považována za zaniklá. Tato vozidla pozbyla technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a jejich případné znovuzaevidování již není možné.