Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení)

Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení)

Pojmenování životní situace
Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení)

Základní informace
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik vozidla na základě žádosti jeho vlastníka, který musí předložit níže uvedené doklady. Zápisem zániku vozidla se trvale ruší jeho technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

Upozornění:

Za zaniklá (dříve "trvale vyřazená") jsou ze zákona považována též vozidla:

a.) která zůstala v tzv. "polopřevodu" a jejichž vlastník nepodal žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel do 30.6.2015;

b.) která byla dočasně vyřazena před 30.6.2013 (včetně) a jejichž vlastník do 31.12.2015 neoznámil úřadu adresu místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba zplnomocněná vlastníkem vozidla.
Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) – pokud není vozidlo (dočasně) vyřazeno
  • registrační značky (dříve SPZ) – pokud není vozidlo (dočasně) vyřazeno
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla
  • a dále nejméně jeden z níže uvedených dokladů:
  1. doklad o ekologické likvidaci vozidla vydaný oprávněnou osobou (která je k této činnosti oprávněna), jedná-li se o motorové vozidlo

  2. doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR anebo obdobným  orgánem jiného státu (zničením silničního vozidla se rozumí takový stav, způsobený jeho havárií, živelní pohromou apod., ve kterém nelze vozidlo předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního vozidla se nepovažuje jeho rozebrání)

  3. doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona o odpadech nebo trestní řízení, pokud došlo k zániku vozidla jinak než dle bodů 1 nebo 2 (tj. v rozporu se zákonem)

Poplatek
Bez poplatku
Formuláře
Formulář „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.