Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Povolení výroby a schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla

Povolení výroby a schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla

Pojmenování životní situace
Povolení výroby a schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla

Základní informace
Jednotlivě vyrobené vozidlo musí splnit všechny podmínky a technické požadavky vyžadované právními předpisy pro nová vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba, která uvedené vozidlo hodlá vyrobit.

Příslušnost

K povolení výroby je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla se podává u toho úřadu obce s rozšířenou působností, který výrobu povolil.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti
 • plnou moc, pokud jedná osoba která není žadatelem
 • ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo výpis z ochodního rejstříku, u podnikatelů ověřenou kopii živnostenského oprávnění (nedokládá se u fyzických nepodnikajících osob)
 • technický popis vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, vč. údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech vozidla
 • nákres sestavy vozidla s uvedením rozměrů a hmotností
 • návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce
 • osvědčení o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří vozidlo nebo technickým protokolem vypracovaným technickou zkušebnou

Na základě výše uvedených podkladů vydá odbor dopravy rozhodnutí o povolení výroby jednotlivého vozidla. K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla se mimo výše uvedených dokladů předkládá ještě:

 • technický protokol vypracovaný zkušební stanicí (stanice technické kontroly s příslušným oprávněním) - tento protokol lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou
 • protokol o technické prohlídce vozidla, pokud vyrobené vozidlo podléhá pravidelným technickým prohlídkám - tento protokol lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou
 • další doklady stanovené rozhodnutím o povolení výroby jednotlivého vozidla
 • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • plnou moc, pokud jedná osoba která není žadatelem
 • pokud žadatel hodlá vozidlo současně se schválením rovnou zapsat do registru vozidel (současně s technickým průkazem vystavit i osvědčení o registraci vozidla a registrační značky), doloží odboru dopravy současně též doklady uvedené v odkazu „Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel“, nejsou-li výše uvedeny

Lhůta pro vyřízení žádosti
Na žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla se vztahují lhůty uvedené ve správním řádu, tedy 30, resp. 60 dní. Na žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla je podle § 31 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., stanovena lhůta 60 dní od doložení všech potřebných dokladů.

Poplatek
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla 2 000 Kč
Je-li žádáno současně zápis vozidla do registru, je nutno k výše uvedeným částkám připočítat ještě poplatek uvedený v odkazu „Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel“.

Formuláře

Formulář „Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla“ je možné vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Formulář „Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.