Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Dům s pečovatelskou službou


 

Základní informace o Domu s pečovatelskou službou, Tyršova 436, Blatná


Cílová skupina:
Dům s pečovatelskou službou je určen pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo pokročilého věku (poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně přiznaného trvale).

Podmínky přijetí:

Přidělení bytu se řídí Zásadami pro přidělení bytu zvláštního určení do DPS (formulář vložen) schválenými Radou města Blatná usnesením  č. 268/18 ze dne 15.08.2018. Zájemci o přidělení bytu v DPS jsou evidováni na základě podané písemné žádosti (formulář vložen) na sociálním odboru Městského úřadu v Blatné.

Žádost o nájem bytu v DPS může podat občan ČR nebo členského státu Evropské unie nebo dlouhodobý rezident v Evropském společenství, který splňuje dále tyto základní podmínky:

  1. má trvalé bydliště v ČR
  2. je příjemcem starobního důchodu, příjemcem invalidního důchodu ve III. Stupni, přiznaného trvale nebo dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pobírá jinou dávku důchodového zabezpečení (např. vdovský důchod), případně je příjemcem obdobných typů důchodů dle právních předpisů členských států EU
  3. nemá žádné závazky vůči městu Blatná

Princip bydlení v DPS:

Jedná se o byty zvláštního určení. Byty jsou užívány dle nájemní smlouvy, kterou na základě rozhodnutí RM uzavírá nájemník s Městem Blatná prostřednictvím Technických služeb Města Blatná. Smlouva se podepisuje na dobu určitou, a to na jeden rok s doložkou, podle které se automaticky prodlužuje vždy o jeden rok.

Nájemník hradí základní nájemné + služby spojené s užíváním bytu (zálohy na teplo, vodu, elektřinu).

Výše nájemného za užívání bytu a za služby s užíváním spojené se řídí platnými právními předpisy. Výši stanoví Technické služby Města Blatná – Správa bytů.

Nájemce bytu v DPS je po celou dobu nájmu povinen řídit se ustanoveními nájemní smlouvy, Domovním řádem a obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Součástí bydlení není ani zdravotní péče ani stravování. To vše si obyvatel zajišťuje sám, má možnost k těmto úkonům využít Pečovatelskou službu. Úkony Pečovatelské služby si obyvatel nasmlouvá dle potřeby a jejich úhrada není součástí platby za užívání bytu. Pečovatelskou službu v DPS zajišťuje od 1.1.2013 Domov pro seniory Blatná, kancelář se nachází v suterénu domu. Pracovní doba pečovatelské služby je Po – Pá 6,30 – 19 hodin, So – Ne 7,30 – 13,30. Podrobné informace o službě jsou k dispozici na stránkách Domova pro seniory Blatná http://www.domovblatna.cz/

 

 

Fotografie DPS - žádost do DPSFotografie DPS - žádost do DPS
Fotografie DPS - žádost do DPSFotografie DPS - žádost do DPS
Fotografie DPS - žádost do DPS                   Fotografie DPS - žádost do DPS

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK