Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Důležité - výzva majitelům nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve spolupráci s městem Blatná opětovně vyzývá majitele nemovitých věcí (zejména staveb, ale i pozemků), které nejsou ve veřejném seznamu (v katastru nemovitostí) dostatečně identifikovány, resp. nejsou v katastru nemovitostí dostatečně určeny, aby se přihlásili ke svému vlastnictví (vesměs se jedná o pozemky a objekty, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako „neznámý vlastník“, případně se jedná o osoby, u kterých v minulosti neproběhlo dědické řízení). Přestože již některé nemovitosti byly na základě předchozích výzev „legalizovány“, nadále se v katastrálním území Blatná i v katastrálních územích některých místních částí města Blatná nachází některé nemovité věci (většinou pozemky), které nejsou v katastru nemovitostí vlastnicky dořešeny. V případě, že se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené zákonem (v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Poté ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Upozorňujeme majitele nemovitých věcí, aby si prověřili stav svých staveb a pozemků, zejména pak ve vztahu ke způsobu jejich zápisu v katastru nemovitostí a uvedli stav zápisu v tomto veřejném seznamu do souladu se skutečností (nahlížení do katastru nemovitostí je možné na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na www.cuzk.cz). Podrobnosti a seznamy dotčených nemovitých věcí je možné získat na internetových stránkách Úřadu pro zatupování státu ve věcech majetkových na www.uzsvm.cz
 

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Informace pro veřejnost

Seznam nemovitých věcí - neznámý vlastník

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - aktualizace ke dni 1. 10. 2014

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace ke dni 7. 9. 2015

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - stav ke dni 15.8.2018

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - stav ke dni 24.4.2019

 

Vyvěšeno: 16. 10. 2014

Datum sejmutí: 1. 11. 2022

Zodpovídá: Jaroslav Blovský

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK