rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Stavební povolení na nové komunikace nebo jejich stavební úpravy

Stavební povolení na nové pozemní komunikace nebo jejich stavební úpravy

Pojmenování životní situace
Stavební povolení na nové pozemní komunikace nebo jejich stavební úpravy


Základní informace
Stavby nových silnic, místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací a jejich stavební úpravy nad rozsah běžné údržby a prací u kterých postačí ohlášení, podléhají vydání stavebního povolení. Pokud uzavřel stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace na stavbu, může tuto stavbu odboru dopravy pouze oznámit.
Stavební povolení pozbývá platnosti uplynutím 2 let od nabytí právní moci, pokud nebyla v této době stavba zahájena. Dobu platnosti je možné prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. V průběhu provádění stavby lze povolit též změnu stavby před dokončením (žádost musí být vybavena obdobnými doklady, jako žádost o stavební povolení).

Stavební povolení je možné nahradit společným povolením, které nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení jednotlivých stavebních úřadů pro soubor staveb.


Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník / správce příslušné pozemní komunikace, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka / správce komunikace, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.


Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná.
Výkon speciálního stavebního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.

V případě žádosti o společné povolení se příslušnost k jeho vydání řídí příslušností k povolení stavby hlavní v souboru staveb.


Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová, tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky (499/2006 Sb., 501/2006 Sb.,  503/2006 Sb., 146/2008 Sb.).


Jaké doklady musíte mít s sebou

V případě žádosti o stavební povolení:

 • souhlas vlastníka stavebním záměrem dotčeného pozemku nebo stavby, není-li jím stavebník nebo není-li oprávněn ze služebnosti; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas, případně veřejnoprávní smlouvu tyto dokumenty nahrazující, pokud se jedná o stavbu, která vyžaduje povolení jejího umístění (např. novostavba, podstatné rozšíření komunikace, apod.)
 • závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy (stanovisko Policie ČR, DI Strakonice je podle zákona o pozemních komunikacích vyžadováno vždy)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
 • projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, která odpovídá vyhl. č. 146/2008 Sb.; projektová dokumentace se předkládá odboru dopravy ve 2 vyhotoveních; pokud je stavebník odlišný od vlastníka stavby, pak ve 3 vyhotoveních
 • návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
 • souhlas vydaný obecným stavebním úřadem, potvrzující dodržení podmínek územního rozhodnutí; pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, je nutné doložit závazné stanovisko orgánu územního plánování
 • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení
 • v případě oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem doloží stavebník dále certifikát vydaný autorizovaným inspektorem (který není starší než 3 měsíce) a též souhlasy osob, které by byli účastníky řízení (viz odstavec níže)

V případě žádosti o společné povolení:

 • souhlas vlastníka stavebním záměrem dotčeného pozemku nebo stavby, není-li jím stavebník nebo není-li oprávněn ze služebnosti; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace
 • závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy (stanovisko Policie ČR, DI Strakonice je podle zákona o pozemních komunikacích vyžadováno vždy) a dále závazná stanoviska ostatních stavebních úřadů, příslušných k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru (vč. závazného stanoviska orgánu územního plánování)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
 • projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, která odpovídá vyhl. č. 499/2006 Sb.; projektová dokumentace se předkládá odboru dopravy min. ve 2 vyhotoveních; pokud je stavebník odlišný od vlastníka stavby, pak min. ve 3 vyhotoveních; dále se předkládají ještě projektové dokumentace v počtu stavebních úřadů, které jsou ve společném řízení dotčenými orgány
 • návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
 • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

 

Účastníci řízení
Účastníkem řízení je vždy stavebník, dále vlastník komunikace (není-li totožný ze stavebníkem), vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna nebo ten kdo má k těmto pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na něm, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno nebo ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. V případě řízení o vydání společného povolení je účastníkem řízení dále obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn.

Poplatky
Za vydání stavebního povolení na stavbu nebo stavební úpravy pozemních komunikací:
10 000 Kč (od poplatku jsou osvobozeny územně samosprávní celky a stát)
Za vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení: 1 000 Kč.
Za vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením: 1 000 Kč.

Formuláře

žádost o stavební povolení

žádost o vydání společného (územního a stavebního) povolení

 

 

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 26. 11. 2021
mírné sněžení 3 °C -1 °C
sobota 27. 11. mírné sněžení 4/-2 °C
neděle 28. 11. mírné sněžení 3/-2 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení 1/-2 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.