#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Granty


 
GRANTOVÉ PROGRAMY MINISTERSTVA KULTURY ČR
 

Informace o možnosti čerpat finanční prostředky z Programu regenerace

Vlastníci staveb, vedených v Ústředním seznamu  kulturních  památek na území  Městské památkové zóny Blatná, mohou požádat v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR o dotaci  na jejich obnovu, a to prostřednictvím města Blatná. Finanční prostředky z tohoto programu nejsou určeny k modernizaci objektů ani k modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek či k úpravám veřejného prostranství, ošetření zeleně, pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu atd. (přesné podmínky jsou uvedeny v Zásadách MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón).

Žadatelé mohou své písemné požadavky předkládat do 16. 10. 2017 na Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje (kontaktní osoba Bohumila Hoštičková, č. dveří 35, tel. 383 416 133).

Aby mohl být požadavek žadatele zařazen do seznamu akcí obnovy připravovaných na rok 2018, je nutné vyplnit stranu 5 z Anketního dotazníku (viz níže).

Přílohou dále doloží:

  • závazné stanovisko státní památkové péče,
  • akt územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích),
  • doložení fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2018 prováděny stavební práce,
  • u akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočet nákladů vyhotovený projektantem nebo stavební firmou (včetně DPH),
     

Podrobnosti k vyhlášenému programu najdete na webových stránkách

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

 
 

 

Havarijní program
 
Žádosti se předkládají do 31. 1. 2018  Ministerstvu kultury prostřednictvím územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Více informací a formuláře naleznete na http://www.mkcr.cz
 
 

 
 

  Grantový program MK ČR

 

 

Podpora obnovy kulturních památek

prostřednictvím obcí

s rozšířenou působností pro rok 2018

Kaple s hrobkou Paštiky

   Foto : Kaple s hrobkou Paštiky

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyhlásilo pro rok 2016 Ministerstvo kultury ČR  program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.  Tento dotační program umožňuje Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu  kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury - finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a  které nejsou ve vlastnictví České republiky.

V souladu se zněním Zásad MK ČR čj. 18909/2008,  aktualizovaných opatřením čj. MK 59674/2014 OPP            ze dne 12. 11. 2014 s nabytím účinnosti od 1. 1. 2015   a aktuálně pak opatřením  čj. MK 69967/2017 OPP  ze dne 3.11.2017 s nabytím účinnosti dne 1. 1. 2018

ORP Blatná  oznamuje termín příjmu žádostí  k 28. 2. 2018 s alokací kvóty ve výši   477 000 Kč.

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí mimo území MPZ Blatná a MPZ Sedlice, mohou podat žádost o poskytnutí příspěvku k datu 28. 2. 2018 do 17:00 hod  na podatelnu  Městského úřadu Blatná.  Žádost se podává na formuláři pro rok 2018 spolu se všemi uvedenými přílohami. Podrobnosti, formulář žádosti a veškeré další informace naleznete rovněž na webových stránkách www.mkcr.cz,  metodickou pomoc či konzultace vlastníkům poskytuje:

Odbor památkové péče MK ČR, tel 257 085 111, fax. 257 328 310 

nebo

Jitka Říhová, MěÚ Blatná, budova tř. T. G. Masaryka 322, Blatná, kancelář v přízemí dveře č. 15,  tel. 383 416 131, mobil 602 426 096, e-mail:  rihova@mesto-blatna.cz

 

Tento program nelze využít v kombinaci s jiným grantem MK ČR či grantovými programy Jihočeského kraje.


 

Souhrnná zpráva o programu  Podpora obnovy kulturních  památek  prostřednictvím obcí  s rozšířenou působností pro rok 2017

 

 

V rámci grantového programu Podpora obnovy kulturních  památek  prostřednictvím obcí  s rozšířenou působností byla pro ORP Blatná vyčleněna kvóta 493 tis. Kč.

 

Pro rok 2016 bylo vyhlášeno  I. kolo, v němž byla ORP Blatná podána jedna žádost.

Veškeré podklady byly posouzeny na jednání komise státní památkové péče dne  08.03.2017, následněledně 22.03.2017 s příslušným krajským úřadem a Národním památkovým ústavem.  Na základě doporučení  komise, JK a NPÚ obec s rozšířenou působností Blatná navrhla financování v rámci programu takto:

      

Římskokatolocká farnost Černívsko

 

Oprava kostela Nejsvětější Trojice Černívsko  – oprava západní části střechy hlavní lodi

       Celkové náklady                           550 000 Kč        

       Výše požadovaná dotace            493 000 Kč

       Vlastní podíl žadatele                    57 000 Kč

 

 Odsouhlasená výše dotace                   493 000 Kč

 

 

MK ČR  rozhodlo o přidělení příspěvku dle předloženého návrhu Římskokatolické farnosti Černívsko, a to  rozhodnutím MK 35456/2017 OPP ze dne 23.05.2017.

 

Římskokatolická farnost Černívsko, jako vlastník kostela Nejsvětější Trojice Černívsko, při realizaci dodržela zamýšlený rozsah prací dle položkového rozpočtu.

 

Celková kvóta pro rok 2017 byla vyčerpána beze zbytku, tj. ve výši, tj.  493 000 Kč. Celkové náklady akce odpovídají předpokladu, tzn. na obnovu fasády bylo vynaloženo 550 000 Kč.

 

Vyúčtování ŘKF Černívsko

 

Tato zpráva je zpracována v souladu s odst. 14  čl. II  Zásad programu MKČR.

Za správnost: Jitka Říhová

 

V Blatné dne  11.1.2018