#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Granty


 
GRANTOVÉ PROGRAMY MINISTERSTVA KULTURY ČR

 

Grantový program MK ČR

Podpora obnovy kulturních památek

prostřednictvím obcí

s rozšířenou působností pro rok 2019

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyhlásilo pro rok 2019 Ministerstvo kultury ČR  program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.  Tento dotační program umožňuje Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu  kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury - finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a  které nejsou ve vlastnictví České republiky.

V souladu se zněním Zásad MK ČR čj. 84154/2018 OPP ze dne 19. 12. 2018

ORP Blatná  oznamuje termín příjmu žádostí  k  28. 2. 2019 s alokací kvóty ve výši   460 000 Kč.

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí mimo území MPZ Blatná a MPZ Sedlice, mohou podat žádost o poskytnutí příspěvku k datu 28. 2. 2019 do 15:00 hod na podatelnu  Městského úřadu Blatná.  Žádost se podává na formuláři pro rok 2019 spolu se všemi uvedenými přílohami. Podrobnosti, formulář žádosti a veškeré další informace naleznete rovněž na webových stránkách www.mkcr.cz,  metodickou pomoc či konzultace vlastníkům poskytuje:

Odbor památkové péče MK ČR, tel 257 085 111, fax. 257 328 310 

nebo

Jiřina Mašková, Bohumila Hoštičková, MěÚ Blatná, budova tř. T. G. Masaryka 322, Blatná, kancelář v přízemí dveře č. 35, tel. 383 416 133/6, e-mail:  maskova@mesto-blatna.cz , hostickova@mesto-blatna.cz
 

 

 Zveřejněno 16. 1. 2019
 

 

Havarijní program
 
Žádosti se předkládají do 31. 1. 2019  Ministerstvu kultury prostřednictvím územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Více informací a formuláře naleznete na http://www.mkcr.cz
 
 

 
 

Souhrnná zpráva o programu  Podpora obnovy kulturních  památek  prostřednictvím obcí  s rozšířenou působností pro rok 2018

 

V rámci grantového programu Podpora obnovy kulturních  památek  prostřednictvím obcí 
s  rozšířenou působností byla pro ORP Blatná  v roce 2018 vyčleněna kvóta 477 tis. Kč.

Pro rok 2018 bylo vyhlášeno I. kolo, v němž byla ORP Blatná podána jedna žádost. Veškeré podklady žádosti byly posouzeny na jednání komise státní památkové péče dne  12. 03. 2018
a následně dne 20. 03. 2018 s příslušným krajským úřadem a Národním památkovým ústavem. Na základě doporučení  komise, JK a NPÚ navrhla obec s rozšířenou působností Blatná  financování v rámci programu takto

Římskokatolická farnost Černívsko

Oprava kostela Nejsvětější Trojice Černívsko  – oprava středové části střechy hlavní lodi

       Celkové náklady                           596 250 Kč       

       Výše požadovaná dotace            477 000 Kč

       Vlastní podíl žadatele                  119 250 Kč

Na základě rozhodnutí MK ČR čj. MK 55184/2018/OPP ze dne 30. 08. 2018, byla
po odečtení neuznatelných nákladů akce poskytnuta dotace ve výši 421 tis. Kč.  Římskokatolická farnost Černívsko, jako vlastník kostela Nejsvětější Trojice Černívsko,
při realizaci dodržela zamýšlený rozsah prací dle položkového rozpočtu:

 

              Skutečné celkové náklady          596 250 Kč

              Vlastní podíl žadatele                  175 250 Kč

 

Odkaz na  vyúčtování ŘKF Černívsko

 

Tato zpráva je zpracována v souladu s odst. 14  čl. II  Zásad programu MKČR.

Za správnost: Jitka Říhová

 

V Blatné dne  20. 11. 2018