#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací

Pojmenování životní situace
Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací.
Základní informace
Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací se podává odboru dopravy v případě, že se jedná o práce nad rámec běžné nebo souvislé údržby (za souvislou údržbu je považována mj. též obnova vozovkového souvrství), pokud se nejedná o úpravy, které vyžadují vydání stavebního povolení. Jedná se zejména o úpravy vozovek a krajnic, pokud změna původní nivelety vozovky nepřesáhne 3 cm (u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky, na železničních přejezdech, na mostech, v podjezdech a v místech, kde jsou umístěny inženýrské sítě a jiná vedení), 6 cm v případě krátkých příčných prahů prováděných formou stavební úpravy, nebo 10 cm v ostatních případech; zřízení obrub k vozovce; místní rozšíření zúžených míst silniční koruny a vozovky ve volné krajině; zvýšení nebo zesílení chodníku s výškovou úpravou obrub; sanační práce při sesuvech půdy; obnova propustků a zdí; zřizování odvodňovacích skluzů na svazích silničního tělesa, nadsvahových odvodňovacích rigolů nebo příkopů; zřizování dalších přejezdů středního dělícího pásu; doplňování stávajícího nebo stavba nového elektrického osvětlení komunikace (nikoliv ovšem veřejného osvětlení); rozšiřování zpevněných ploch na stávajících odpočívkách; oprava mostních závěrů nebo izolačních systémů na mostech.
Ohlášenou stavbu lze provést na základě písemného souhlasu odboru dopravy. Souhlas ztrácí platnost, jestliže do 2 let od jeho vydání nebylo s ohlášenou stavbou započato.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník / správce příslušné pozemní komunikace, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka / správce komunikace, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.
Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná. Dále
Výkon speciálního stavebního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Bohumil Sýbek tel. 383 416 221 email: sybek@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
Úřední hodiny: PO, ST 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00; PÁ 7,30 – 12,00 hod.
Neúřední hodiny (po telefonické konzultaci): ÚT, ČT: 7,00 – 12,00; 13,00 – 15,00; PÁ 13,00 – 14,30 hod.
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky (499/2006 Sb., 501/2006 Sb.,  503/2006 Sb., 146/2008 Sb.).
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • souhlas vlastníka stavebním záměrem dotčeného pozemku nebo stavby, není-li jím stavebník nebo není-li oprávněn ze služebnosti; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu
  • souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu
  • závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
  • projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, která odpovídá vyhl. č. 146/2008 Sb.; projektová dokumentace se předkládá odboru dopravy ve 2 vyhotoveních; pokud je stavebník odlišný od vlastníka stavby, pak ve 3 vyhotoveních
  • návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
  • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Poplatky
500 Kč


Formuláře

ohlášení stavby