#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel

Pojmenování životní situace
Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel (první registrace dovezeného vozidla v ČR).

Základní informace
Od 1.1.2015 se neschvaluje technická způsobilost jednotlivě dovezených vozidel, které byly posledně registrovány v jiném členském státu EU (za členský stát EU se pro tyto potřeby považuje i Švýcarsko a státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru) ani u vozidel, které jsou schváleny jiným členským státem EU, je-li toto schválení platné ve všech členských státech (pozor, pouhá registrace na vývoz nebo vystavení čistopisu technického průkazu některým členským státem se v případě předchozí registraci ve třetí zemi nepovažuje za plnohodnotnou registraci!). U těchto vozidel lze tedy požádat rovnou o zápis do registru silničních vozidel. U ostatních vozidel je nutné nejprve schválit jejich technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (viz popis "Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (mimo EU)").

Jedná-li se o nové vozidlo, které nebylo doposud registrováno a je vybaveno ES prohlášením o shodě (tzv. C.O.C. listem) nebo osvědčením o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech, použije se na jeho regisraci popis "Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel".

Kdo je oprávněn v této věci jednat
O zápis jednotlivě dovezeného (ojetého) vozidla do registru silničních vozidel žádá vlastník vozidla (k žádosti se dále připojuje provozovatel vozidla, není-li současně vlastníkem). Pokud se vlastník vozidla (toto platí též pro provozovatele, není-li shodný s vlastníkem) nedostaví na úřad osobně, musí buď opatřit žádost úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechá zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem).

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Alena Kohoutová tel. 383 416 224 email: kohoutova@mesto-blatna.cz
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu důchodců)
Úřední hodiny: PO, ST 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00; PÁ 7,30 – 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • originál technického průkazu státu, ze kterého bylo vozidlo dovezeno (kopie či ověřené kopie technického průkazu nejsou přípustné) a osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li daným státem vydáno; jedná-li se o vozidlo, jehož technická způsobilost se při dovozu neschvaluje (viz výše)
  • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jedná-li se o vozidlo, jehož se týká nutnost schválit technickou způsobilost při dovozu (viz výše)
  • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované vozidlo, od jehož první registrace uplynula delší doba, než je doba do níž je u nového vozidla nejpozději nutné provést první technickou prohlídku
  • protokol o evidenční kontrole, pokud není záznam o evidenční kontrole uveden v případném technickém protokolu (viz níže)
  • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v zahraničním technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla (údaje je možné doložit např. technickým protokolem vydaným zkušební stanicí STK, technickou zkušebnou, výpisem od výrobce vozidla, původním C.O.C. listem, případně kombinací uvedených či dalších dokladů)
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (=zelenou kartu)
  • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty, v případě vozidla pořízeného z jiného členského státu EU, které má najeto méně nebo rovno 6 000 km nebo od jeho první registrace uplynulo méně než 6 měsíců
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je žadatel ve věci zastoupen

Poplatek
Osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor a pracovní stroje samojízdné: 800 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg 700 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší pov.hmotností 750 kg a nižší a motocykly s obsahem nad 50 cm3 500 Kč
Motocykly s s obsahem 50 cm3 a nižším 300 Kč
Od poplatku podle prvního řádku (800 Kč) jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
 

Žadatel o zápis vozidla kategorie M1 (osobní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a s nejvýše 9 ti místy k sezení vč. řidiče) nebo N1 (nákladní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg), které nesplňuje emisní limity alespoň na úrovni EURO 3, podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech), do registru silničních vozidel, platí mimo správní poplatek ještě poplatek na podporu sběru a likvidace autovraků ve výši:
3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí ani na úrovni EURO 1.
Tento poplatek se platí pouze při první registraci (příp. přeregistraci) vozidla od 01.01.2009. Při druhé a další přeregistraci (změně provozovatele vozidla) od tohoto data se poplatek neplatí, s výjimkou případů, kdy předchozí registrace byla od poplatku z některého níže uvedeného důvodu osvobozena. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a dále registrace z důvodu dědictví a rozdělení společného jmění manželů. Pro zjištění, zda vozidlo splňuje konkrétní emisní limit EURO, je rozhodující zápis v technickém průkazu vozidla (u dovezeného vozidla zápis v zahraničním technickém průkazu) a to buď v kolonce „emise“ nebo v poznámkách. Zápis může být buď přímo ve formě „EURO X“ nebo častěji ve formě uvedení konkrétní emisní normy podle předpisu EHK OSN, či směrnice EHS/ES. Jakému emisnímu limitu EURO odpovídá konkrétní emisní norma je možné zjistit v tabulce, která je k dispozici na odboru dopravy nebo ji můžete stáhnout zde
 

Lhůta pro vyřízení žádosti
Lhůta pro vyřízení žádosti vyplývá ze správního řádu a činí nejpozději 30 dní ode dne podání žádosti. Z důvodu časové náročnosti úkonu nelze zápis dovezeného vozidla do registru vyřídit tzv. „na počkání“.

Formuláře

Formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.