#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Bydlení a stavba

Základní informace k životní situaci

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ten, kdo chce předmětný záměr uskutečnit, případně jeho zplnomocněný zástupce
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Záměr zpracovat do grafické podoby, z níž by bylo možné jeho posouzení (zákres do snímku z katastrální mapy, půdorys, pohled). Po konzultaci s pracovníkem Stavebního úřadu předložit jím stanovené vypsané formuláře s příslušnými přílohami.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Konzultací s pracovníkem Stavebního úřadu v Blatné. 
Na které instituci životní situaci řešit
Stavební úřad města Blatná
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na městském úřadě v Blatné, odboru výstavby a územního plánování, který je obecným stavebním úřadem dle stavebního zákona.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Při vstupní konzultaci nejsou třeba žádné doklady
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář pro umístění i povolení stavby je určen charakterem stavby (viz. odkaz formuláře). K dispozici na internetových stránkách města Blatná.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, část I, pol. 17:
1. Vydání stavebního povolení

 • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty: Kč 300
 • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty: Kč 1 000
 • ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m 2 : Kč 300
 • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními: Kč 300
 • ke stavbě řadových garáží: Kč 300 a 150 Kč za čtvrté a každé další stání nejvýše Kč 2 500
 • ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e): Kč 300
 • k drobným stavbám, a jejich změnám Kč 300
 • k dočasným stavbám zařízení staveniště: Kč 300
 • ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h): Kč 3 000
 • k její nástavbě a přístavbě: Kč 2 500
 • k její stavební úpravě nebo ke stavbě ) přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
 • pro stavbu uvedenou v tomto písmenu: Kč 1 000

2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 300
3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení: Kč 1 000
4. Vydání povolení terénních úprav: Kč 1 000
Předmětem poplatku není:
Písemné sdělení stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny, ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.
Osvobození:
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Poznámky:
Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 
Stavby ubytovacích zařízení, stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky. 
Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím.
Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky.
POPLATKY dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, část I, pol. 18:
a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí

 • o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby
 • a o změně vlivu stavby na využití území: Kč 1 000
 • Vydání územního rozhodnutí o dělení
 • nebo scelování pozemků Kč 500

Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30-ti dnů pro vydání stanovisek pro jednoduché případy; jinak do 60-ti dnů. V řízení mohou být stanoveny konkrétní lhůty (v případě přerušení řízení lhůty neběží).
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace
Ve stavebně správním řízení jsou účastníci stanoveni stavebním zákonem, příp. správním řádem (obecně ti, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni).
Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna (přílohy k žádostem je však třeba doložit fyzicky), nutno elektronický podpis.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Podle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, dle zákona č. 500/2004 Sb., (správního řádu), dále dle zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích).
Jaké jsou související předpisy
Prováděcí vyhlášky: 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 369/2001 Sb., 526/2006Sb., 137/1998 Sb. 
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Řádné:
odvolání proti rozhodnutí ve stanovené lhůtě (dle správního řádu).
Mimořádné:
podnět na přezkumné řízení (dle správního řádu). 
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Do 2.000.000,- Kč v případě porušení stavebního zákona (§178-181 stavební zákon).
Nejčastější dotazy
Možnost umístění stavby v dané lokalitě (pozemky dle platné územně plánovací dokumetace).
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě.
ze stavebního zákona


Kontaktní osoby:

 

Bc. Koubek Václav

přízemí vpravo

383 416 152

606 683 236

koubek@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru

Mgr. Peterka Vlastimil 

přízemí vpravo

383 416 155 

peterka@mesto-blatna.cz

Územní plánování, ÚAP

Bc. Hoštičková Edita

přízemí vpravo

383 416 150

hostickovae@mesto-blatna.cz

Územní plánování, ÚAP

Ing. Vokurková Jitka

přízemí vpravo

383 416 151

vokurkova@mesto-blatna.cz

Stavební řízení – Blatná

Ing. Mareš Tomáš

přízemí vpravo

383 416 153

mares@mesto-blatna.cz

 Územní řízení, liniové stavby

Bc. Rojík Lukáš přízemí vpravo 383 416 156

rojik@mesto-blatna.cz

Stavební řízení - ostatní obce, registry

Pěčová Jaroslava

přízemí vpravo

383 416 154

pecova@mesto-blatna.cz

Sekretářka, archivářka

 

Seznam obcí, které podléhají správě stavebního úřadu v Blatné:

Matriční úřad Seznam obcí
Bělčice Bělčice
  Hornosín
  Chobot
  Uzenice
  Uzeničky
   
Blatná Bezdědovice
  Blatná
  Bratronice
  Buzice
  Čečelovice
  Hajany
  Chlum
  Kadov
  Lažánky
  Lažany
  Mačkov
  Myštice
  Záboří
   
Lnáře Březi
  Kocelovice
  Lnáře
  Předmíř
  Tchořovice
   
Sedlice Lom
  Sedlice
  Škvořetice

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
6.4.2009
Popis byl naposledy aktualizován
6.4.2009
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
REŽIM POVOLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEB – viz odkaz